Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació o alta de dades de tercers

Les persones jurídiques i els interessats que son obligats legals han de relacionar-se electrònicament amb l'Administració, per tant, la so·licitud d'alta o canvi de dades bancaries per a pagaments a tercers s'ha de presentar sempre per seu electrònica.

A la seu electrònica podeu trobar el tràmit d’alta de tercers i, també, del manteniment de les dades bancàries relatives a qualsevol dels pagaments gestionats, a la següent adreça:

La sol·licitud haurà de estar signada, mitjançant un certificat digital reconegut,  pel representant legal juntament amb el certificat emès per l’entitat bancària .

En el cas de les persones físiques, que no siguin obligats legals, poden presentar la sol·licitud juntament amb el certificat bancàri al registre general.