Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 8 de gener de 2024

Sessió ordinària del mes de gener al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona.
Sessió ordinària del mes de gener al Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona
Aquest dilluns s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de gener al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Aprovar definitivament l’avantprojecte de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la Ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire

El Ple de l’Ajuntament de Badalona, durant la sessió ordinària del mes de gener, ha aprovat definitivament l’avantprojecte de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la Ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire (Zona Baixes Emissions - ZBE).

En el dictamen es modifica l’ordenança publicada al BOPB de data 10 de febrer de 2023, introduint la disposició transitòria tercera que, en resum, suspèn l’entrada en vigor de la delimitació de la Zona de Baixes Emissions prevista en l’ordenança. Això es fa per tal de donar compliment al fet previst en l’article 10.1 del Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre, pel qual es regulen les zones de baixes emissions, en el sentit que cal incorporar un projecte, el contingut del qual ve determinat per l’Annex A de l’esmentat Reial Decret.

El projecte previ a l’establiment de les Zones de Baixes Emissions exigeix la redacció d’una memòria econòmica que analitzi les conseqüències de l’establiment de les ZBE en relació amb els aspectes com ara:

- L’impacte en les persones amb menor renta que puguin tenir dificultats per a substituir els vehicles que no poden circular per les ZBE, per d’altres que sí que estiguin autoritzats.

- L’impacte en la competència i en el mercat, ponderant la seva incidència en aquells sectors que utilitzen vehicles de motor en la seva activitat, els locals dels quals estiguin dins de les ZBE i es puguin veure perjudicats per aquesta.

- L’impacte econòmic pressupostari en l’Administració Pública local, tant des del punt de vista de despesa com d’ingressos.

El Govern municipal ja ha demanat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la redacció del projecte esmentat que ha de determinar si caldrà modificar la vigent ordenança, o si se n’haurà d’aprovar una de nova, tot això abans del 29 de juny de 2024.

En l’encàrrec, l’Ajuntament ha requerit a l’AMB que es redimensioni i determini amb claredat l'extensió de la Zona de Baixes Emissions a la ciutat i la possible aplicació gradual d’aquesta; que es tinguin en compte i s’apliquin totes les exempcions possibles per motius socials, laborals i econòmics; i que estudiï la possibilitat de la suspensió de l'aplicació del règim sancionador de l’ordenança fins a l’any 2027.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorable del Grup Municipal del Partit Popular (PP). Els grups del  Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Badalona en Comú Podem (BeCP) han votat en contra. El Grup Municipal de Guanyem Badalona (GB) s’ha abstingut.

 

Aprovar la resolució de les al·legacions presentades al pressupost municipal per a l’exercici 2024 i l’aprovació definitiva del Pressupost municipal 2024 i la Plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les  Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2024

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament durant la sessió del 8 de gener un pressupost de 223.577.693,20 euros per a l’exercici de l’any 2024, un xifra que suposa un augment del 17% (33 milions d’euros) respecte als comptes de l’exercici 2023.

Els comptes per a l’any 2024 inclouen un increment de recursos per sobre de l’IPC en totes les àrees de l’Ajuntament. Entre els augments més destacats, entre altres, es situen els àmbits de seguretat (+83%), polítiques socials (+15%), promoció econòmica (+16%), esports (+79%), cultura (+26%), participació (+37%), manteniment d’edificis (+10%), via pública (+16%) i els recursos humans (+24%).

L’increment en l’apartat de despeses de personal servirà per cobrir 110 places públiques que ja estan creades, però que actualment no estan ocupades i que no tenien una dotació econòmica per ser proveïdes. Aquest fet permetrà millorar els serveis que s’ofereixen als ciutadans i augmentar l’eficàcia i eficiència de l’administració municipal. L’augment en els recursos humans també inclou la dotació del personal necessari per al funcionament òptim de la regidora contra les ocupacions i l’establiment d’un pla de carrera professional i de retribució per objectius d’eficiència per als treballadors municipals.

A banda del pressupost aprovat aquest divendres, el Govern municipal té previst presentar durant les primeres setmanes de l’any un annex amb totes les inversions plantejades per a l’any 2024, que inclourà reforma de carrers i edificis municipals, la construcció d’habitatge públic i la construcció de noves infraestructures per a la ciutat.

 

Pel que fa al pressupost dels organismes autònoms:

Patronat de la Música de Badalona:

Pressupost: 3.976.489,38 euros

Institut Municipal de Serveis Personals:

Pressupost: 21.026.192,01 euros

Museu de Badalona:

Pressupost: 1.449.847,61 euros

 

En referència als estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:

Badalona Serveis Assistencials, SA:

Pressupost despeses: 115.272.855,78 euros

Pressupost ingressos: 116.522.688,81 euros

Badalona Comunicació, SA

Pressupost despeses: 3.118.641,79 euros

Pressupost ingressos: 3.156.463,27 euros

Reactivació de Badalona, SA

Pressupost despeses: 1.093.694,31 euros

Pressupost ingressos: 1.096.917,74 euros

Ens de Gestió Urbanística, SA

Pressupost despeses: 7.395.801,37 euros

Pressupost ingressos: 7.862.371,62 euros

Badalona Cultura, SL

Pressupost despeses: 2.631.315,62 euros

Pressupost ingressos: 2.705.096,58 euros

En el dictamen també s’aprova desestimar les al·legacions presentades pel senyor Àlex Montornès Torrecillas, president del Grup Municipal d’Esquerra Republicana,  contra l’aprovació inicial del Pressupost general, les Bases d'execució i la Plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms per a l'exercici 2024, amb base a la motivació continguda a l’informe tècnic emès pel tresorer municipal amb data 2 de gener de 2024, per no trobar-se incloses en cap dels supòsits taxats de causes admissibles de reclamacions contra el pressupost municipal que estableix l’article 170.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 2/2004 de 5 de març.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del Partit Popular (PP) i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Els grups d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),  Badalona en Comú Podem (BeCP), i Guanyem Badalona (GB) han votat en contra.

 

Aprovar la modificació de les característiques bàsiques del lloc de treball de Gerent de Govern.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat durant la sessió ordinària de gener la modificació de les característiques bàsiques del lloc de treball de Gerent de Govern, que queden establertes de la següent manera:

Gerent de Govern:

Places: 1

Dedicació: Plena/temps complet. Dedicació Exclusiva

Tipus de personal: Directiu Públic Professional

Retribucions anuals brutes: 100.000 €

Procediment: Procediment de designació que es regirà pels principis de mèrit, capacitat, publicitat i lliure concurrència per assegurar la idoneïtat dels aspirants en relació amb els llocs objecte de cada convocatòria. Com a criteris rellevants per a determinar la competència professional del/de la candidat/a en l’àmbit públic o privat, la formació en qualsevol àmbit públic o, si escau, privat, especialment en activitats relacionades amb l’Administració local i respecte de l’experiència es tindrà en compte, especialment, en la direcció o coordinació en els diversos àmbits de treball de l’Administració pública i/o sector privat. Així mateix, es procedirà a la valoració de la seva idoneïtat i es tindrà en compte qualsevol altra circumstància al·legada i justificada pels/per les aspirants en relació amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca.

Col·lectius d'accés: Funcionaris i/o personal laboral de la mateixa administració o extern d'altres administracions i/o del sector privat

Vinculació: Funcionarial o relació laboral especial

Missió: Impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de l’Ajuntament, supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global així com l’organització tècnica i administrativa, d’acord amb els objectius fixats per la Corporació, en consonància amb el projecte i objectius generals de l’organització i la normativa vigent.

Funcions generals i específiques:

- Exercir la coordinació superior dels diferents àmbits i àrees municipals en consonància amb el projecte i objectius generals de l’organització i amb l’objectiu d’harmonitzar i agilitar els processos de gestió.

- Impulsar i coordinar l’execució dels acords presos pels òrgans de govern municipal, informant dels resultats obtinguts pels diferents àmbits funcionals respecte als objectius fixats en la prestació dels serveis.

- Dissenyar i planificar les línies d’actuació i objectius concrets de la Corporació d’actuació, d’acord amb les orientacions, directrius, plans i objectius polítics establerts.

- Avaluar les activitats d’administració de personal en l’organització amb l’objectiu de millorar-les.

- Impulsar i promoure valors, actituds, metodologies i instruments per aconseguir una cultura de servei i de treball transversal.

- Integrar la gestió de la qualitat en tots els processos de planificació i execució de l’organització.

- Exercir les funcions de representació i negociació que se li encomanin.

- Assignar recursos, orientar i supervisar la planificació i el disseny d’actuacions en la corporació d’actuació, dins del marc de les directrius i orientacions polítiques transmeses.

- Assessorar a la Corporació sobre temes propis, amb el suport dels comandaments intermedis i els tècnics especialistes.

- Fer el seguiment de l’execució i el desenvolupament dels objectius fixats per l’equip de govern i de les mocions aprovades pel Ple.

- Proposar les directrius i àrees de prioritat per a la confecció del pressupost municipal i coordinar els estudis i els mecanismes de control de gestió pressupostària necessaris per conèixer l’evolució econòmica de l’Ajuntament.

- Preparar informes tècnics sobre el funcionament de la Corporació i les actuacions realitzades i elaborar les propostes necessàries per a millorar la gestió.

- Participar en la direcció col·legiada de l’aparell tecnicoadministratiu (sistema d’activitats) de l’entitat.

- Dirigir la planificació estratègica del conjunt de la Corporació assegurant la seva implementació de les línies d’actuació de govern.

- Dirigir la planificació i estratègies de l’Ajuntament en conjunt.

- Garantir el perfeccionament continuat dels sistemes de normalització del treball i dels processos de producció dels serveis.

- Impulsar el Pla d’Actuació Municipal.

- Integrar i/o presidir Comissions de treball per formular i recomanar accions de desenvolupament municipal.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable del Grup Municipal del Partit Popular (PP). Els grups d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),  Badalona en Comú Podem (BeCP), i Guanyem Badalona (GB) han votat en contra.  El grup del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) s’ha abstingut.

 

Aprovar la modificació puntual de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat durant la sessió ordinària de gener puntual de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Badalona, que queda de la següent manera:

Llocs de nova creació:

- Adjunt/a al cap de Serveis Jurídics i Administració General d'Àmbit

- Cap Dept. Fiscalització de Personal i Subvencions

- Cap Dept. Fiscalització General

- Cap Dept. Sistemes d'Informació i Comunicació d'Intervenció

- Cap Serv. Comptabilitat

- Cap Serv. Control financer

- Cap Serv. Desenvolupament de persones

- Cap Serv. Fiscalització

- Cap Serv. Organització i Planificació de RRHH

- Cap Serveis Jurídics i Administració General de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les persones

- Cap Serveis Jurídics i Administració General de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern

- Cap u. Recursos Serveis Jurídics i Sancions

Llocs que es modifiquen:

- Cap Serv. Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Municipals

- Cap Serv. Organització i planificació de RRHH

- Cap Serveis Jurídics i Administració General de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos interns, Educació, Esport i Seguretat ciutadana

- Cap Serveis Jurídics i Administració General de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

- Cap unitat Assistència al Contribuent

- Cap unitat Control Tributari i Administració General

- Cap unitat Gestió Cadastral - IBI

- Cap unitat Gestió i Control de Recaptació

- Cap unitat Inspecció Territorial i Activitats

- Cap unitat Recaptació Executiva

Llocs a suprimir:

- Cap de la unitat Coordinació i Administració

- Cap de la unitat d’Activitats i Transmissions

- Cap de la unitat Oficina de Sancions

- Cap del departament de Fiscalització i Seguiment Econòmic oa/smm

- Cap del departament de Fiscalització

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable del Grup Municipal del Partit Popular (PP). Els grups del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)  d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),  Badalona en Comú Podem (BeCP), i Guanyem Badalona (GB) han votat en contra.

 

Moció de reforma de l'eix viari de la Ctra. de Santa Coloma i el Projecte Metropolità Besòs Central

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat una moció presentada pel Grup Municipal del PSC per reformar l'eix viari de la Ctra. de Santa Coloma i el Projecte Metropolità Besòs Central

La moció presenta els següents acords:

1 - Establir una coordinació entre els ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs per planificar, projectar i executar la regeneració urbanística de la Carretera de Santa Coloma, tenint en compte les necessitats veïnals -a partir de la necessària participació ciutadana- els criteris tècnics pertinents i la inclusió de l'eix viari en el marc del Pla Director Urbanístic Metropolità.

 2 - Sol·licitar, conjuntament, a l’AMB la redacció del projecte necessari per a donar compliment al punt 1 de la moció.

 3 - Validar la proposta contemplada en el document elaborat per l’AMB “Estudis previs de Carril bus en sentit contrari a Carretera de Santa Coloma de Gramenet” i sol·licitar, en cas de validació positiva, el projecte definitiu corresponent a aquest mateix ens.

4 - Reconèixer l'espai del Besòs Central com un àmbit urbanístic prioritari per als tres municipis i impulsar conjuntament totes les accions necessàries perquè aquest espai es converteixi en una oportunitat de centralitat metropolitana i millora efectiva per als veïns i veïnes dels barris pròxims.

 5 - Traslladar aquesta moció a la Diputació de Barcelona i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del Partit Popular (PP), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Badalona en Comú Podem (BeCP). Guanyem Badalona (GB) s’ha abstingut.

 

Moció en defensa de les infermeres de Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat una moció presentada pel Grup Municipal del PSC en defensa de les infermeres de Catalunya.

La moció presenta els següents acords:

Primer. Donar suport al col·lectiu professional de les infermeres de Catalunya.

Segon. Traslladar la nostra preocupació per les reaccions que han tingut la signatura del III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l’ICS, a l’Institut Català de la Salut, al Conseller de Salut i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; així com cercar les solucions possibles que facin sentir-se ben representats i reconeguts tots els professionals del sistema sanitari.

Tercer. Que el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya implementin amb celeritat i sense necessitat de creació de noves taules tècniques que podien dilatar els canvis ad eternum, actuacions per tal d’abordar la situació de les infermeres de Catalunya, doni compliment a les mancances exposades a la part expositiva de la moció o les reclami al Congrés dels Diputats si és el cas i ampliï el tercer acord amb les demandes que reclamen el col·lectiu d’infermeres/rs de Catalunya, recollides i tractades tant per sindicats com amb col·legis professionals

Quart. Instar al Gobierno de España i al Ministerio de Sanidad que atenguin la petició de les infermeres de modificar la seva categoria professional, en virtut de les competències en matèria de condicions laborals del cos de funcionaris.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

 

MÉS INFORMACIÓ

En l’enllaç següent podeu accedir a més informació sobre les sessions plenàries

https://www.badalona.cat/ca/actualitat/badalona-en-directe

Accés al Ple ordinari del 8 de gener de 2024

https://www.youtube.com/watch?v=CMfa9cWoREs&ab