Twitter Facebook Instagram Youtube

El fons documental de l’Arxiu Municipal Administratiu de l’Ajuntament de Badalona (AMAB)

L'Arxiu està constituït pel conjunt de documents i expedients de qualsevol naturalesa o suport, produïts o rebuts per l’Ajuntament o per qualsevol persona adscrita a ell, en exercici de les seves competències i funcions.

Tota aquesta documentació en acabar la seva tramitació administrativa i el període de cinc anys establert com a documentació semiactiva en les oficines de gestió, o s’ha d’eliminar o s’ha de transferir al dipòsit de l’Arxiu Municipal Administratiu amb la finalitat de ser conservada pel seu valor administratiu, informatiu o legal.

A Badalona disposem de dos arxius que custodien documentació municipal. En primer lloc i integrat dins del Museu Municipal, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, creat mitjançant acord de l’Ajuntament Ple de data 1 de febrer de 1979 i format per diferents seccions, és l’òrgan responsable d’acollir i gestionar una part dels fons de l’Ajuntament de Badalona.

D’altra banda, l’Arxiu Municipal Administratiu, que es troba ubicat des de l’any 2000 a l’Avinguda Marques de Montroig, 144 de la nostra Ciutat i actualment és l’encarregat de custodiar la documentació municipal des de l’any 1946 fins a l’actualitat, per acord de l’Ajuntament Ple de data 15 d’abril de 1983.

Constitueixen el fons de l’Arxiu Municipal Administratiu els documents de la naturalesa següent::

- Documents dels òrgans de govern de l’Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Municipals, exceptuant aquells que romanen sota la custòdia de la Secretaria corresponent.

- Documents de desenvolupament normatiu i/o jurídic dels diferents àmbits municipals

- Llibres corresponents a diferents registres municipals: padró, registres d’entrada i sortida, registre de resolucions, informació econòmica, pressupostos i altres.

- Expedients produïts per les unitats orgàniques, com a resultat de les atribucions i funcions atribuïdes a cada una d’elles.

- Expedients de personal

- Estudis i documentació de programació.

- Publicacions institucionals i memòries.

- Col.lecció local. Revista de Badalona

- Dipòsit de les col.leccions complertes en suport paper del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, i del Boletin Oficial del Estado .