Twitter Facebook Instagram Youtube

Condicions d’accés i d’ús de l’Arxiu Municipal Administratiu de l’Ajuntament de Badalona (AMAB)

1. L’AMAB facilitarà l’accés i la consulta de la documentació als investigadors, estudiosos, tècnics i ciutadans en general, segons el marc legal i normatiu vigent.

2. Es poden trametre sol·licituds de consulta a través de la web municipal, per correu electrònic i per telèfon.

3. L’accés a la documentació original queda subordinada al risc de posar en perill la seva conservació. A tal efecte, el personal responsable de l’AMAB pot denegar la consulta dels originals sense perjudici de la possibilitat d’accedir a una reproducció del document.

4. Es pot denegar l’accés a la documentació mentre no hagi estat objecte de classificació, restauració o qualsevol altre tractament necessari per garantir les funcions de l’Arxiu.

5. Les persones que vulguin consultar l’AMAB tenen lliure l’accés a la sala de consulta, amb l’única limitació derivada de la capacitat física del local. Cal emplenar una fitxa de consulta, les dades personals de la qual s’inscriuen en els fitxers que gestiona l’Ajuntament de Badalona, tal com preveu la legislació vigent.

6. A les instal·lacions de l’AMAB, cal respectar unes normes bàsiques de comportament per no alterar les condicions de treball. Així mateix, els usuaris no poden prendre pel seu compte, dels prestatges o dipòsits d’accés restringit, els documents que desitgin consultar.

7. És imprescindible que es mantingui i es respecti l’ordre intern de cada expedient que es consulti. El personal de l’Arxiu facilitarà la consulta dels expedients d’un en un, per tal d’evitar que es barregin els documents que els conformen.

8. Està del tot prohibit escriure, guixar o qualsevol altra acció que pugui malmetre la documentació. Tampoc està permès fumar, menjar o beure a la sala de consulta.