Twitter Facebook Instagram Youtube

Expedient 2023/35205L

Aprovar inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2024 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2024.

Fitxers relacionats