Twitter Facebook Instagram Youtube

Expedient 2023/29934S

Incorporació d'epígraf a l'Ordenança fiscal 13, reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius (Taxa per drets d'examen).