Twitter Facebook Instagram Youtube

Dipòsits, fiances i avals

Una de les funcions que té assignades Tresoreria Municipal és la de recepcionar, custodiar i gestionar les garanties i dipòsits que es constitueixen davant l’Ajuntament de Badalona per donar compliment a les obligacions que estableixen les normes.

Les fiances es podran dipositar mitjançant aval bancari o transferència bancària:

Per constituir un aval bancari o assegurança de caució és necessari la validació d’aquest per un fedatari públic.

En el document no hi ha de constar el termini de validesa i en el cas de que siguin diversos conceptes, cal un aval per cadascun d’ells.

Per demanar més informació o per iniciar el tràmit, demanar cita prèvia a tresoreria@badalona.cat o bé al 93483 27 41.

Per constituir una fiança mitjançant transferència bancària, cal adreçar-se a la Tresoreria Municipal per demanar cita prèvia a tresoreria@badalona.cat o bé al 93 483 27 41, on s’indicarà el número de compte que s’escaigui per realitzar la transferència.

Posteriorment caldrà enviar per correu electrònic el comprovant de l’ingrés, indicant el número d’expedient o adjuntant el document rebut del departament gestor i finalment la Tresoreria Municipal expedirà el document acreditatiu del pagament de la fiança.

  • Devolució de Fiances

Si el dipòsit va ser realitzat per aval bancari o assegurança de caució, cal fer la sol·licitud de la seva devolució per la seu electrònica o presencialment (en cas de no trobar-se en situació de obligat legal) i adjuntar la següent documentació:

  • Carta de pagament original
  • Fotocòpia d’escriptures de la empresa o poders.
  • N.I. de l’apoderat i de l’autoritzat
  • Autorització

En el cas que la fiança hagués estat constituïda per transferència bancària, cal  fer la sol·licitud de la devolució per la seu electrònica o presencialment (en cas de no trobar-se en situació de obligat legal).

Prèvia comprovació de l’estat del deute, la Tresoreria Municipal iniciarà el tràmit d’ingrés a l’interessat.