Twitter Facebook Instagram Youtube

Certificats de situació tributària

La Tresoreria municipal acredita, mitjançant certificat, la situació en relació amb el compliment de les obligacions tributàries del interessat amb l’Ajuntament de Badalona.

S’entén que la persona interessada es troba al corrent de les seves obligacions tributàries quan no manté amb l’Ajuntament de Badalona deutes o sancions tributàries en període executiu, llevat que hagin estat ajornats, fraccionats, o suspesos.

Es sol·licitar aquest tràmit mitjançant instància genèrica.

Per més informació, adreçar-se a tresoreria@badalona.cat o bé al 93 483 27 41.