Twitter Facebook Instagram Youtube

Projectes Next Badalona

 

L'organització ha obtingut finançament del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència per a diversos projectes en àmbits variats amb l'objectiu de impulsar l'enfortiment econòmic i social. Aquests projectes tenen com a objectiu principal incentivar i promoure la transició cap a una economia més sostenible, destacant les àrees de transició verda i digital, així com la millora de la resiliència de la ciutat davant els reptes actuals.

A continuació, es detalla la informació bàsica de cada projecte, proporcionant una visió clara de les actuacions, els objectius, i els recursos de cadascun d'ells.


       ZONA DE BAIXES EMISSIONS (ZBE) I MOBILITAT SOSTENIBLE   

Convocatòria

Import Adjudicat

Òrgan Convocant

Any

Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions (ZBE) i la transformació digital i sostenible del transport urbà

1.929.237,91 €

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana – Secretaria General de Transports i Mobilitat 

2022

Codi i component del PRTRC01.I01.P01.S170

Amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les emissions de CO₂, millorar la qualitat de l’aire de la ciutat així com l’accessibilitat del transport públic, l’Ajuntament de Badalona impulsa el projecte per a la implementació de la Zona de Baixes Emissions al Municipi. Aquest projecte, subvencionat per fons Next Generation, s'emmarca en els objectius de la política palanca I, relativa a Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i el desenvolupament de l’agricultura, especialment per a municipis amb més de 50.000 habitants.

Inclou tres actuacions a desenvolupar fins el 2026:

  • Implantació de la zona de baixes emissions: instal·lació de càmeres i senyalització de la ZBE.
  • Urbanització de l’entorn de l’intercanviador de l’Hospital de Can Ruti amb dues fases: instal·lació d’una parada d'autobús i reestructuració de l’aparcament de vehicles del centre hospitalari.
  • Millora de l’eficiència en la xarxa d’autobusos: optimització dels carrils d’autobús de la ciutat  i instal·lació de semàfors per facilitar la seva circulació.

Aquestes accions tenen com a finalitat millorar la qualitat de l’aire, reduir el soroll en l’entorn urbà, i transformar la ciutat en un espai més resilient i accessible. A llarg termini, contribuiran a millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Badalona.

Pel que fa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el projecte contribueix als objectius 11 i 13, relatius a les Ciutats i comunitats sostenibles i Acció climàtica.

Noticia relacionada

Fotografies del projecte

Projecte ZBE 

    TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

Convocatòria

Import Adjudicat

Òrgan Convocant

Any

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

830,200,74 €

Ministeri de Política Territorial

2021

Codi i component del PRTRC11. I03. P01. S113

Aquest projecte s'emmarca dins de la política palanca IV, centrada en l’Administració del segle XXI i orientada la modernització de les administracions públiques. En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Badalona ha presentat diverses línies d’actuació amb les seves corresponents activitats:

  • Administració orientada a la ciutadania: inclou projectes de transformació digital d’atenció ciutadana per facilitar l’accés dels usuaris als serveis municipals.
  • Operacions intel·ligents: subministrament i servei de software per a la gestió del padró d’habitants i la gestió intel·ligent del pàrquing.
  • Infraestructures digitals: aprovisionament i actualització dels models de treball remot per afavorir una major i millor dotació de serveis de digitalització a la població. Aquesta línea engloba l’adquisició del programa Zoom que permet fer reunions o trobades en línia, l'adquisició del programa Teamviewer que permet als usuaris connectar-se a un altre ordinador des de qualsevol lloc del món, i la compra de material informàtic.
  • Ciberseguretat: obtenir eines tecnològiques necessàries per disposar d’un servei de ciberseguretat. S’emmarquen dins d’aquest projecte la compra de diversos programes per a prevenir i detectar incidències de ciberseguretat.

El projecte contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible 9, 11 i 13, relatius a Indústria i innovació d’infraestructures, Ciutats i comunitats sostenibles i Acció climàtica.

Noticia relacionada

      ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER A BIBLIOTEQUES

Convocatòria

Import Adjudicat

Òrgan Convocant

Any

Subvencions per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation

21.000 €

Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

2022

Codi i component del PRTRC24. I02. P04. S07. Sl01

Amb la voluntad d'oferir a les persones usuàries de les biblioteques municipals una oferta bibliogràfica més àmplia s'ha fet la compra de diverses obres per proporcionar als usuaris. Dins dels exemplars adquirits s'inclouen llibres i materials inclusius com ara llibres amb lletra gran pensats per a una lectura fàcil. Aquestes accions s'han dirigit a ampliar els fons de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona que inclou la Biblioteca de Joan Argenté de Canyadó-Casagemes, la Biblioteca Llefià-Xavier Soto, la Biblioteca Lloreda, la Biblioteca Pomar, la Biblioteca Sant Roc, i la Biblioteca Central Urbana Can Casacuberta.

L'adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, amb càrrec als Fons Next Generation UE, s'emmarca dins de la política palanca IX, la qual busca impulsar la indústria de la cultura i l'esport mitjançant la dinamització de la cultura al llarg del territori.

El projecte contribueix a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 relatiu a l'Educació de qualitat.   PLA EDUCATIU D'ENTORN (PEE)

Convocatòria

Import Adjudicat

Òrgan Convocant

Any

Subvencions a entitats per a la realització d’activitats del pla de millora d’oportunitats educatives, en el marc del acord amb la Generalitat de Catalunya

383.319 €

Ministeri d’Educació i Formació Professional – Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

2022

Codi i component del PRTRC21. I02. P01. S33

Per tal d’executar el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE), integrat dins del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), en el període 2022-2023 s’han atorgat diverses subvencions destinades a fundacions les quals organitzen activitats de casals d’estiu i lleure educatiu a la ciutat de Badalona. El PEE és una eina que busca oferir una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic. Això es fa mitjançant la construcció d’una xarxa de suport a la comunitat educativa, que faciliti la realització de treball formatiu fora de l'àmbit estrictament escolar. El pla inclou activitats extraescolars de lleure educatiu, tallers d’estudi assistit i oportunitats més enllà de l’escola.

Aquest projecte es contextualitza dins de la política palanca XXI per a la modernització i digitalització del sistema educatiu amb el programa d’orientació, avenç i enriquiment en centres d’especial complexitat educativa (PROA+), amb l'objectiu de crear un entorn estimulant per a l’aprenentatge personalitzat i adaptat a l’alumnat.

El projecte contribueix a l‘Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 relatiu a l’Educació de qualitat.

Imatges relacionades