Twitter Facebook Instagram Youtube


Un cop rebuda una sol·licitud, aquesta Institució informa la persona interessada si la
queixa s’ha admès o no a tràmit.
L’admissió a tràmit significa que la Defensa de la Ciutadania, després d’estudiar l’escrit i
la documentació aportada, decideix investigar el cas davant de l’Ajuntament per aclarir
les causes del problema i recomanar, recordar o suggerir fórmules per solucionar-lo. En
qualsevol cas les resolucions es comuniquen a la persona afectada.
Si la queixa no s’admet a tràmit, s’informarà la persona interessada d’aquest fet i se li
suggeriran, si s’escau, altres vies perquè intenti solucionar el problema.
Les resolucions de la Defensa de la Ciutadania no poden modificar ni anul·lar actes
administratius, ni poden ser objecte de recurs de cap mena.
Aquesta Institució podrà declarar, quan ho demani la persona que subscriu la queixa, la
confidencialitat de les dades de caràcter personal, sense que això afecti el contingut.
La Defensa de la Ciutadania també pot actuar d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan
observa que algun fet pot produir una vulneració dels drets de les persones.