Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 2 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Vista parcial del Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona.
Vista parcial del Saló de Plens de l'Ajuntament de Badalona

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 2 d’abril, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç:

http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes d’abril té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 3, corresponent a la sessió ordinària de 4 de març de 2024 i l’acta número 4, corresponent a la sessió extraordinària de 12 de març de 2024.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

2.Aprovar l’actualització de la Comissió del Nomenclàtor

3. Desestimar el recurs de reposició presentat per SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 18 de desembre de 2023, pel que es fixava la indemnització a abonar a la mercantil S.E.C.E, període de setembre de 2020 a juliol de 2023.

4. Aprovar inicialment el Catàleg de camins d’ús públic i l’inventari de camins municipals que integren la xarxa viària d’ús públic o propietat pública del municipi de Badalona

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

5. Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 (subvenció finalista Federació d'Associacions de Veïns de Badalona), per import de 30.000 €.

6.Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals de 2024, per import de 50.000 €.

7. Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 i del seu annex d'inversions (mobiliari per pisos reallotjament carrer Canigó 9), per import 24.530,65 €.

8. Aprovar inicialment la proposta de modificació del pressupost municipal de 2024 (Subvencions finalistes de l’any 2024 per a les entitats que desenvolupen serveis d’atenció socioeducativa – centres oberts), per import 884.400,00 €.

9. Aprovar l'increment del 0,5% respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, que es preveu a la Resolución de 7 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

10. Aprovar l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Badalona en favor de la Diputació de Barcelona, aprovada per acord de Ple de data 20 de novembre de 2023.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern i de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones

11. Autoritzar la compatibilitat per a la realització d’una segona ocupació privada de caràcter marginal i puntual, al regidor senyor Fernando Carrera López.

Proposicions urgents

PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de decrets i resolucions

  1. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les modificacions del pressupost municipal de 2024, aprovades per resolució de l'Alcaldia, i que han afectat l'annex d'inversions.
  2. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2024002107 de data 28 de febrer de 2024, de substitució d’un membre del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.
  3. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2024002360, de data 5 de març de 2024, de designació d’alcalde accidental des de les 15 h del dia 6 de març i fins les 23:59 hores del dia 7 de març de 2024.
  4. Donar compte al Ple de la substitució d’un membre del Consell Rector del Museu de Badalona.
  5. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de febrer de 2024.

Mocions dels Grups Municipals

  1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona per una acció urgent per a la prevenció d’incendis a Canyet.

TORN OBERT DE PARAULES

PRECS I PREGUNTES