Twitter Facebook Instagram Youtube

El dilluns 5 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dilluns 5 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dilluns 5 de febrer, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç:

http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes de febrer té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovar l’acta número 1, corresponent a la sessió ordinària de 8 de gener de 2024.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

 1. Aprovar la baixa voluntària de l’Ajuntament com a membre de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.
 2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, consistent en el subministrament de la revista “Infoconstrucción, estrategia e Información de la Construcción”, a favor de la mercantil Infoedita comunicación professional, SLU.
 3. Aprovació provisional de modificació PGM per l'ajust de qualificacions de sistemes d'espais lliures i viaris a la plaça Pere Rovira i l’avinguda Marquès de Montroig.
 4. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències i comunicacions prèvies, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, relatives a les noves implantacions d’habitatges d’ús turístic al terme municipal de Badalona.

 Comissió Informativa de l’Àmbit d ‘Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

 1. Aprovar l’extinció, per consolidació, del dret de superfície Pavelló La Colina, situat al carrer de la Gran Bretanya, sense número, de Badalona.

Propostes no dictaminades (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

 1. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGNAS DE GOVERN

II.-Donar compte de decrets i resolucions

 1. Donar compte de la resolució de l’Alcalde de delegació de signatura per la firma de l’escriptura relativa al projecte de reparcel·lació voluntària del PAU-1 de la Modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.
 2. Donar compte al Ple de la Resolució 2024000393 de data 19/01/2024 de modificació de la Resolució 20230012051 de data 27 de novembre de 2023, per la que es nomena el senyor Ramon Díaz-Cano Ruiz com a Director de l’Àmbit d’Urbanisme i Transformació de Ciutat.
 3. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2024000083 de data 8 de gener de 2024, de la designació d’alcalde accidental el dia 9 de gener de 2024.
 4. Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde de data 29 de desembre de 2023, referent a la designació d’alcalde accidental de l’1 al 4 de gener de 2024 (ambdós inclosos).
 5. Donar compte al Ple de la designació d’alcalde accidental des del dia 22 de gener fins al dia 24 de gener de 2024 (ambdós inclosos) i el dia 27 de gener de 2024.
 6. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2023.

Mocions dels Grups Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar la reactivació del departament d'eficiència energètica.
 2. Moció que presenten els grups municipals de Badalona en Comú Podem, Guanyem Badalona, Esquerra Republicana de Catalunya i Socialista, per a la millora i dignificació de les infraestructures educatives a Badalona.

TORN OBERT DE PARAULES

PRECS I PREGUNTES