Twitter Facebook Instagram Youtube

El dilluns 4 de març, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Detall del Saló de Plens de la Casa de la Vila.
Detall del Saló de Plens de la Casa de la Vila

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dilluns 4 de març, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç:

http://endirecte.badalona.cat

 

El Ple ordinari corresponent al mes de març té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 2, corresponent a la sessió ordinària de data 5 de febrer de 2024

2. Declaració institucional de l’Ajuntament de Badalona amb motiu del dia 8 de març de 2024, Dia Internacional de les Dones.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

3. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i l’aprovació de la factura pels treballs realitzats corresponents al servei  d’execució de les activitats de la setmana de la mobilitat sostenible del 2022 de Badalona, presentada per TANDEM PROJECTS SL, del Pla de Proveïdors, per un import de 17.912,36 euros IVA inclòs

4. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits per treballs degudament realitzats i pagats mitjançant el Pla de Proveïdors, consistents en  al servei de manteniment de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram a favor de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, per un import de  53.576,08 euros.

5. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 11.652.171,73 €, a favor de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, corresponent al servei de recollida de residus, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024.

6. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 16.091.094,29€, a favor de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, corresponent al servei de neteja viària, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

7. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2024, per un import de 150.000,00 euros (Subvenció finalista Banc d'aliments).

 

Proposicions urgents

 

II. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de decrets i resolucions

1. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2024001264, de data 8 de febrer de 2024, referent a la declaració d’esdeveniment catastròfic i imprevisible l’esfondrament de l’edifici del carrer Canigó número 9 de Badalona, i de delegació de competències per a l’adopció de mesures necessàries i adequades que de manera immediata s’hagin de realitzar incloent, si escau, la contractació pel tràmit d’emergència que preveu l’article 120 de la Llei de contractes.

2. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2024001682 de data 19 de febrer de 2024, de designació d’alcalde accidental el dia 21 de febrer de 2024.

3. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2024001529, de data 15 de febrer de 2024, de designació d’alcalde accidental els dies 16 i 17 de febrer de 2024.

4. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de gener de 2024.

 

Mocions dels Grups Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona En Comú Podem en suport del 7 d'abril, Dia mundial de la salut.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona pel municipalisme català per la pau, i l’alto el foc a Gaza.

3. Moció que presenta el Grup Municipal ERC per declarar el suport del Ple a la Ciutat de la música i impulsar la cultura a Badalona.

4. Moció que presenten els Grups Municipals ERC, Guanyem Badalona i Badalona en Comú Podem pel dret a l'habitatge i la lluita contra la pobresa.

 

TORN OBERT DE PARAULES

 

PRECS I PREGUNTES