Twitter Facebook Instagram Youtube

Dilluns 8 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Saló de plens de l'Ajuntament de Badalona.
Saló de plens de l'Ajuntament de Badalona
La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dilluns 8 de gener, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes de gener té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 21, corresponent a la sessió extraordinària de 1 de desembre de 2023 i l’acta número 22 corresponent a la sessió ordinària de 18 de desembre de 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

Propostes no dictaminades

2. Aprovar definitivament l’avantprojecte de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la Ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

3. Aprovar la resolució de les al·legacions presentades al pressupost municipal per a l’exercici 2024 i l’aprovació definitiva del Pressupost municipal 2024 i la Plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les  Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2024.

4. Modificar les característiques bàsiques del lloc de treball de Gerent de Govern.

Proposicions urgents

II. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de decrets i resolucions

1. Donar compte al Ple la resolució 2023012052 de data 27 de novembre de 2023 de nomenament del senyor Jordi Jiménez Hita com a Director en matèria d’Hisenda i Oficina Pressupostària, de l’Àrea d’Hisenda i Finances, Recursos Interns i Esports.

2. Donar compte al Ple de la resolució 2023012042 de data 25 de novembre de 2023 de nomenament de la senyora Maria Teresa García Campos com a Directora en matèria de Comunicació, de l’Àrea de Comunicació, Fons Europeus i Salut Pública.

3. Donar compte al Ple de la resolució 2023012049 de data 27 de novembre de 2023 per tal de nomenar al senyor Joaquim Ferrer Tamayo com a Director en matèria de Promoció Econòmica, Turisme i Projecció de la Ciutat i Treball.

4. Donar compte al Ple la Resolució número 2023012709 de data 7 de desembre de 2023, de nomenament del Síndic Defensor de la Ciutadania.

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona per l’Alto el Foc Permanent a Gaza/Israel

2. Moció que presenta el Grup Municipal del PSC de Reforma de l'eix viari de la Ctra. de Santa Coloma i el Projecte Metropolità Besòs Central.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes