Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 27 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 27 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 27 de novembre, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Incorporar al pressupost municipal de despesa per a l'exercici 2019 i 2020, els compromisos de despesa per al cofinançament de l'execució dels programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

3. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità dels àmbits 1, 3, 4 i 6 vinculats a Can Colomer.

4. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit discontinu del sector sud de Can Colomer, l'àmbit 2 del Turó de l'Enric i l'àmbit 5 de Montigalà.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

5. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes d'octubre de 2018.

6. Aprovar la modificació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.

7. Aprovar l'atorgament de bonificacions percentuals sobre les tarifes per la utilització d'instal·lacions esportives municipals, a les entitats integrants del conveni entre l'Ajuntament i l'entitat Badalona Bàsquet Base, durant les temporades 2017-2018.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

8. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts econòmics per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual i permanent a joves d’entre 18 i 35 anys.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els Grups Municipals d'ICV-EUiA, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú per a la pacificació del carrer Francesc Layret.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista pel compliment de la legislació en memòria i reparació història i per la retirada del monument franquista ubicat a la muntanya de Montserrat.

3. Moció que presenten els Grups Municipals del PSC i d'ICV-EUiA, a proposta de la Plataforma Trans, de suport a una llei Trans estatal.

4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de defensa del sistema sanitari i de l'atenció primària de salut.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (CS) per a la creació d'un registre genètic d'animals de companyia i l'eliminació d'excrements a la via pública.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per al compliment de la resolució del Parlament de Catalunya de 9 d'octubre de 2018 que recull el retorn de les pagues extraordinàries de 2013i 2014 i altres drets retallats als empleats/des públics.

7. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva.

8. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERCAvancem-MES de reprovació del regidor del PP Xavier Garcia Albiol pel tuit xenòfob en relació a l'agressió sexual a una dona a Santa Coloma de Gramenet el passat 11 de novembre.

9. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per facilitar el dret al vot als ciutadans europeus en les eleccions municipals i europees.

10. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per l'aprovació d'un reglament de Serveis Socials.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 de novembre de 2018