Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 30 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 30 d’octubre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 30 d’octubre, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 12 corresponent a la sessió ordinària de 25 de setembre de 2018.

2. Aprovar l’acta número 13 corresponent a la sessió extraordinària de 15 d’octubre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

3. Aprovar la proposta de les Festes locals de Badalona per l'any 2019.

4. Incorporar al pressupost de l'exercici de 2019, el compromís de despesa corresponent a l'aportació municipal per al cofinançament del projecte subvencionat per l'AMB en el marc del Programa "Pla metropolità de suport a les polítiques socials 2019.".

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Declarar la caducitat del dret de reversió que els Srs. Cañellas Comas, Comas Busquets, Méndez Aparicio i Vilarnau Comas ostentaven sobre les finques situades al final del carrer Casas i Amigó front al passatge Fortuny i carrer Montserrat.

6. Aprovar la liquidació del contracte relatiu a la concessió administrativa per la redacció del projecte, obres d'ampliació, gestió i explotació del servei públic del Complex Esportiu Municipal Montigalà de Badalona.

7. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Badalona, la Fundació Badalona Capaç i l’INCASÒL, a l'àmbit de l'Avinguda de Marquès de Montroig i l'àmbit de Pomar.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

8. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde i trameses a la Secretaria General durant el mes de setembre de 2018.

9. Donar-se per assabentat de la renúncia del regidor Oriol Lladó Esteller a percebre els drets econòmics que li corresponen en aplicació de l'acord de Ple de 20 de juliol de 2015, relatiu a la determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

10. Modificació puntual de la plantilla funcionaris i quadre laboral en el sentit d'adequar totes aquelles places que han quedat vacants de la Plantilla de Laborals i les funcions de les quals han de ser desenvolupades per personal funcionari.

11. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.

12. Aprovar provisionalment modificació de l'OF núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles i de l'OF núm. 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la seva vigència a partir de l'1 de gener de 2019.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de suport als actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals.

2. Moció que presenta el Grup Municipal PDiU a favor de retirar contenidors a la Plaça del Sol.

3. Moció que presenta el Grup Municipal PDiU a favor de reduir al trànsit al carrer Enric Borràs.

4. Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de suport als treballadors de l'empresa Basi - Lacoste Operacions de Badalona.

5. Moció que presenta el Grup Municipal d’ECV-EUiA per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors.

6. Moció que presenten els Grups Municipals de Ciutadans-Ciudadanos (Cs), Socialista i Partit Popular per instar al Departament de Salut de la Generalitat a millorar la gestió sanitària a Llefià.

7. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MÉS per a la creació d’una comissió de seguiment de la redacció del Pla Director Urbanístic per solucionar els efectes de barrera arquitectònica i social que representa la C-31 al seu pas per Badalona.

8. Moció que presenta el Grup Municipal del Guanyem Badalona en Comú per a la recuperació de formació si serveis per a entitats ciutadanes.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 25 d’octubre de 2018