Twitter Facebook Instagram Youtube

El govern calcula en més de 46 milions d’euros de valor estimat de contracte els 28 serveis i subministraments que s'han prestat amb una cobertura contractual irregular

El govern calcula en més de 46 milions d’euros de valor estimat de contracte els 28 serveis i subministraments que s'han prestat amb una cobertura contractual irregular.

L'actual govern ha iniciat la licitació del 63,89% d’aquests serveis, que representen 30 milions d’euros

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, afirma que Dolors Sabater “hauria de demanar disculpes públicament a proveïdors i a tota la ciutat per la seva mala gestió”

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada aquest dimarts 25 de setembre es va deixar constància de la relació dels serveis i subministraments que s'estan prestant amb una cobertura contractual irregular i es va requerir l’inici dels expedients de contractació pertinents per tal de regularitzar la situació.

En el dictamen s’assenyala que actualment l’Ajuntament de Badalona compta amb tot un seguit de serveis i subministraments que s’estan prestant o realitzant sense cobertura contractual, ja sigui perquè els contractes que els regien van finalitzar i no s’han tornat a adjudicar, ja sigui perquè mai han tingut cobertura contractual i no s’ha encetat el corresponent expedient administratiu per tal d’adjudicar el servei i/o subministrament de què es tracti.

Als efectes de regularitzar la situació de la prestació dels serveis i la realització dels subministraments que es troben a hores d’ara sense cobertura contractual, es van adoptar els següents acords:

1.- Constatar la relació d’expedients relatius a prestacions de serveis i/o realitzacions de subministraments que s’estan prestant a hores d’ara per part dels seus actuals prestataris sense cobertura contractual, i per tant, contravenint la normativa en matèria de contractació pública vigent.

2.- Instar als Serveis i/o Departaments tècnics promotors i gestors dels contractes de referència perquè regularitzin la situació d’aquests serveis i subministraments endegant l’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques particulars que proposen per regir cadascun d’aquests, en alguns dels casos, o accelerant la tramitació dels nous expedients que han de servir per renovar-los, en d’altres.

3.- Requerir la informació necessària als Departaments tècnics municipals que correspongui, per iniciar la tramitació de l’expedient administratiu que pertoqui en cada cas i que ha de servir per tal d’adjudicar, de forma centralitzada si s’escau, els contractes de manteniment dels aparells elevadors, el de les cabines sanitàries o dels aparells de climatització dels diversos equipaments municipals, entre d’altres.

4.- Notificar aquesta resolució als Serveis i/o Departaments municipals que promouen i gestionen aquests expedients i que per tant, en són els seus responsables, així com a la Secretaria General i a la Intervenció municipal.

El govern municipal assegura treballar per a resoldre la situació

El govern calcula que els 28 serveis que s'han prestat amb una cobertura contractual irregular superen els 46 milions d'euros de valor estimat de contracte. En aquest sentit el govern assegura que ha treballat perquè el 63,89% d’aquests serveis ja es troben actualment en alguna fase de tramitació, la qual cosa representa 30 milions d’euros

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha assenyalat que “quan dèiem que ens hem trobat l’Ajuntament paralitzat, és per coses com aquestes”. L’alcalde ha afegit que “és inadmissible que tinguem 28 contractes de forma irregular. Dolors Sabater hauria de demanar disculpes públicament a proveïdors i a tota la ciutat per la seva mala gestió”.

D’altra banda, la primera tinenta d’Alcaldia i regidora de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge, Teresa González, ha manifestat que “treballarem incansablement per atendre tots els deutes que va deixar l’anterior govern al més aviat possible”.

Badalona, 26 de setembre de 2018