Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà demà dimecres 20 de juny una sessió extraordinària per debatre la proposta de moció de censura a l’Alcaldia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà demà dimecres 20 de juny una sessió extraordinària per debatre la proposta de moció de censura a l’Alcaldia.

La sessió començarà a les 12 hores

Demà dimecres 20 de juny, a les 12 hores, se celebrarà una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona atesa la presentació d’una proposta de moció de censura i la diligència de la Secretaria General d’aquest Ajuntament que acredita el compliment dels requisits legals de la mateixa.

Resum del guió de la sessió plenària del 20 de juny de 2018

Els regidors i regidores se situen en els llocs actualment assignats a excepció de la presidència que és ocupada per la Mesa d’edat. Els cinc regidors i regidores de la presidència (Dolors Sabater i Puig, Oriol Lladó i Esteller, Àlex Mañas Ballesté, José Antonio Téllez Oliva i Laia Sabater Díaz) se situen en altres seients.

El regidor de més edat, Salvador Lerma Timonel, i la regidora de menor edat, Cristina Agüera Gago, constitueixen la Mesa d'edat, assistits pel secretari general de la Corporació, Isidre Martí i Sardà.

S’obre la sessió i la Mesa d’edat constata que per poder seguir la tramitació es mantenen els requisits exigits a l’article 197 de la LOREG. Seguidament es dona lectura a l’escrit de proposta de Moció de Censura.

El president dona la paraula durant un breu temps, si estan presents, al candidat a l’alcaldia, a l’alcaldessa i als portaveus dels grups polítics municipals.

L’ordre d’intervenció queda de la següent manera:

  Ø Àlex Pastor López, candidat a l’alcaldia

  Ø Dolors Sabater i Puig, alcaldessa

  Ø Portaveus dels grups polítics municipals de menor a major participació:

   Ø Concepción Botey Teruel. (Regidora no adscrita)

   Ø Juan Miguel López González. Ciutadans

   Ø Àlex Mañas Ballesté. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Ø Jordi Subirana i Ortells i Pere Martínez Carreté. Partit Demòcrata i Units per Avançar (es repartiran el temps)

   Ø Oriol Lladó i Esteller. Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES

   Ø Rubén Guijarro Palma. Partit Socialista

   Ø José Antonio Téllez Oliva. Guanyem Badalona en Comú

   Ø Xavier Garcia Albiol. Partit Popular

El president sotmet a votació la moció de censura, requerint-se el quòrum de majoria simple per a la seva aprovació pel Ple i sistema de votació nominal per crida pública.

El secretari general procedeix a realitzar per crida en ordre alfabètic pel cognom a tots els regidors i regidores, excepte als membres de la Mesa d’edat, essent la presidenta de la corporació la cridada en últim lloc i en la que cada membre al ser cridat respon en veu alta “sí” “no” o “m’abstinc”. Finalment, procedeixen a votar la vocal i el president de la Mesa d’edat per aquest ordre.

  1. Bertran Bartomeu, Rosa

  2. Botey i Teruel, Concepció

  3. Duran i Vilalta, Francesc

  4. Egea Pérez, Sònia

  5. Fernández Benítez, Juan

  6. Gallardo Borrega, Ma. Ángeles

  7. Garcia Albiol, Xavier

  8. González Moreno, Teresa

  9. Gràcia Álvarez, Daniel

  10. Guijarro Palma, Rubén

  11. Jurado Tejada, Miguel

  12. Lladó i Esteller, Oriol

  13. López González, Juan Miguel

  14. Mañas Ballesté, Àlex

  15. Martínez Carreté, Pere

  16. Pastor López, Àlex

  17. Ribot i Cuenca, Francesc

  18. Riera Macia, Ramón

  19. Rotger i Dunyó, Agnès

  20. Sabater Díaz, Eulàlia

  21. Subirana Ortells, Jordi

  22. Taleb Moussaoui, Fàtima

  23. Téllez Oliva, José Antonio

  24. Walter Fibla, Joan

  25. Sabater i Puig, M. Dolors

  26. Agüera Gago, Cristina

  27. Lerma Timonel, Salvador

El president de la Mesa d’Edat procedeix a la proclamació de l’escrutini dels vots emesos, assistit pel secretari general de la Corporació.

Si la moció de censura s’aprova

La moció de censura s’aprova i es proclama el candidat Àlex Pastor López com a alcalde de Ajuntament de Badalona, si obté major nombre de vots afirmatius que negatius i que configura la majoria simple/absoluta.

Si la moció de censura és aprovada l’alcalde electe s’apropa al faristol situat prop de la taula presidencial i fa el jurament o promesa del càrrec.

“Juro (o prometo) per la meva consciència i honor servir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia i la Constitució com a norma fonamental de l’Estat”.

A continuació el president de la Mesa li fa lliurament de la vara institucional.

Seguidament els membres de la Mesa es retiren de la seva posició cap als costats de la taula presidencial i l’alcalde ocupa la presidència de la Sala de plens.

Tenen la paraula els portaveus dels partits que desitgin intervenir. Es dona la paraula als portaveus de cada grup polític municipal i a la regidora no adscrita que ho demani, per ordre invers a la seva representació (per un termini màxim de 10 minuts per grup i 2 minuts per a la regidora no adscrita).

  Ø Concepción Botey Teruel. (Regidora no adscrita)

  Ø Juan Miguel López González. Ciutadans

  Ø Àlex Mañas Ballesté. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Ø Jordi Subirana i Ortells i Pere Martínez Carreté. Partit Demòcrata i Units per Avançar. (es repartiran el temps)

  Ø Oriol Lladó i Esteller. Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES

  Ø Rubén Guijarro Palma. Partit Socialista

  Ø José Antonio Téllez Oliva. Guanyem Badalona en Comú

  Ø Xavier Garcia Albiol. Partit Popular

A continuació es produeix la intervenció del nou alcalde. En acabar la seva intervenció, l’alcalde tanca l’acte i aixeca la sessió.

Si la moció de censura no s’aprova

Si després de l’escrutini no s’aprova la moció de censura els membres de la Mesa es retiren de la seva posició cap als costats de la taula presidencial i l’alcaldessa ocupa la presidència de la Sala de plens.

A continuació l’alcaldessa dona la paraula al candidat a alcalde en la moció de censura. També es dona la paraula als portaveus de cada grup municipal i a la regidora no adscrita que ho demani (per un termini màxim de 10 minuts per grup i 2 minuts per a la regidora no adscrita).

  Ø Concepción Botey Teruel. (Regidora no adscrita)

  Ø Juan Miguel López González. Ciutadans

  Ø Àlex Mañas Ballesté. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Ø Jordi Subirana i Ortells i Pere Martínez Carreté. Partit Demòcrata i Units per Avançar. (es repartiran el temps)

  Ø Oriol Lladó i Esteller. Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES

  Ø Rubén Guijarro Palma. Partit Socialista

  Ø José Antonio Téllez Oliva. Guanyem Badalona en Comú

  Ø Xavier Garcia Albiol. Partit Popular

Seguidament intervé l’alcaldessa. En acabar la seva intervenció, l’alcaldessa tanca l’acte i aixeca la sessió.

Badalona, 19 de juny de 2018