Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 29 de maig, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 29 de maig, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 29 de maig, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió ordinària de 24 d’abril de de 2018.

2. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió extraordinària de 7 de maig de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

3. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde per delegació de l'Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes d'abril de 2018.

4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors per al pagament de les franquícies derivades de diversos expedients de reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.

5. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència l'1 de gener de 2018.

6. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

7. Aprovar definitivament l'Annex I) de Cooperació al Desenvolupament de les Bases específiques de subvencions per concurrència competitiva en primera convocatòria del 2018.

8. Aprovar provisionalment les bases específiques de la segona convocatòria de subvencions de concurrència competitiva a 2018.

9. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes Autònoms, referits al primer trimestre de 2018.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

10. Aprovar diversos reconeixements de crèdit, corresponents a l'any 2017, del Servei de Cultura.

11. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l'any 2017, a favor de l'empresa BRAUT EIX AMBIENTAL, SL.

12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat AEE Col·legi Cultural de Badalona.

13. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l'any 2017, a favor de l'empresa Grup Qüestió d'Espai, SL.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14. Aprovar un reconeixement de crèdit per lloguer, transport i muntatge de material d'il·luminació nadalenca novembre 2017.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit per lloguer de material de so i il·luminació per la plaça de La Plana novembre i desembre 2017.

16. Aprovar la imposició de sancions administratives per incompliment de normativa sobre gossos potencialment perillosos.

17. Aprovar un reconeixement de crèdit per manteniment de l'enllumenat públic corresponent al mes de desembre de 2017.

18. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents al subministrament de material de ferreteria, durant l'exercici de 2017.

19. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al cànon d'ocupació del domini públic marítim terrestre a la platja durant l'estiu de 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

20. Aprovar la creació d'una Comissió d'Investigació especial de caràcter no permanent per tal d'analitzar la contractació de personal temporal a l'Ajuntament de Badalona.

21. Aprovar la despesa i la factura del reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 56.796,48 € en concepte de pagament per l'adquisició al CF Badalona de la gespa del Camp Municipal de Futbol.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos per evitar l'"enxufisme" en la selecció de personal a l'Ajuntament i a les entitats locals.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos per donar suport i millorar el sector de venda no sedentària.

3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MÉS a favor de la ratificació del conveni 189 de l'OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de recolzament a la manifestació feminista del passat 16 de maig, per rebutjar la sentència de "La Manada" i per exigir pressupost compromès per desenvolupar el Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere.

5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de condemna contra les massacres comeses per les Forces Armades Israelianes contra la població Palestina que es manifesta a Gaza.

6. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per un subministrament elèctric i de servei públic essencial.

7. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que reguli i supervisi la instal·lació de centres de culte a la Ciutat.

8. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i ERC-Avancem-MES en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària.

9. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a la sentència de l'Audiència Provincial de Navarra en el cas "La Manada".

10. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport al Lluís i l'Armonia de condemna a la repressió i persecució de l'activisme pel dret a l'habitatge.

11. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES en defensa del dret a la llibertat religiosa i de culte i contra el racisme.

12. Moció que presenten els Grups Municipals PSC, Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per instar al Govern a que rebutgi la creació d'un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposta per la Comissió Europea.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 25 de maig de 2018