Twitter Facebook Instagram Youtube

La Generalitat de Catalunya declara un episodi per alta contaminació pels nivells elevats de partícules PM10 a causa de la persistència de la intrusió de pols africana

La Generalitat de Catalunya declara un episodi per alta contaminació pels nivells elevats de partícules PM10 a causa de la persistència de la intrusió de pols africana.

Cal moderar l’activitat física a l’aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars

Es recomana a la ciutadania que se segueixin unes mesures preventives per tal de reduir les emissions de contaminació

Atesos els elevats nivells de partícules en suspensió (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la persistència de la intrusió de pols africana, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha declarat situació d’episodi per alta contaminació atmosfèrica.

La Generalitat recomana moderar l’activitat física a l’aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars.

En aquesta fase, també es recomana a la ciutadania, per tal de reduir les emissions de contaminació:

- Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

- Utilitzar el transport públic.

- Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

- Utilitzar el cotxe compartit.

- Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

- En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

- Limitar la crema de rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

Per a més informació us podeu adreçar a la pàgina web: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/

Badalona, 25 d’abril de 2018