Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 24 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 24 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 24 d’abril, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 4 corresponent a la sessió ordinària de 20 de març de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d’alcalde, per delegació de l'Alcaldia, i trameses a la Secretaria General durant el mes de març 2018.

3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a exercicis anteriors.

4. Aprovar la composició, funcionament i règim de sessions de la Mesa de Contractació permanent, atesa l'entrada en vigor el dia 09/03/2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

5. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a l'art. 3.3 of.1 (bonificació 95% IBI).

6. Resoldre les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de l'Ordenança d'Administració Electrònica i aprovar-la definitivament.

7. Aprovar la proposta del pressupost general de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats municipals per l'exercici 2018, així com de la plantilla de personal.

8. Donar compte de la resolució de l’alcaldessa d’aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l’exercici 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

9. Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei de Cultura, corresponents a l'any 2017.

10. Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i d'Esports, corresponents a l'any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

11. Aprovar la imposició de sancions administratives per incompliment de les normes sobre gossos potencialment perillosos.

12. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents a l'exercici 2017.

13. Aprovar com a crèdit reconegut a favor de Instalaciones Roca Viñas, SL la quantitat de 17.087,02 euros corresponents a la facturació per la recuperació de 2 fonts públiques a Badalona (Pomar i Lloreda).

14. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39 -Giró-.

15. Aprovar la verificació del Text refós del Pla especial urbanístic a l'escola Maristes Champagnat.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la Gent Gran.

2. Moció que proposa el Grup Municipal Socialista relativa al Dia de la Visibilitat Lèsbica, el 26 d'abril.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a desvincular la figura del Dimoni de Badalona, les festes de la ciutat i els equipaments municipals de les disputes polítiques.

4. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a la garantia de la seguretat i la convivència en front a l'ocupació il·legal a Badalona.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que actuï per a solucionar les irregularitats que s'estan produint al Centre d'Atenció al Animals de Companyia del Barcelonès Nord.

6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a instar al Govern Municipal que no polititzi les Festes de Maig de Badalona ni continuï menyspreant els veïns de la ciutat.

7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més per l'apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull.

8. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar, Guanyem Badalona en Comú, ERC, PSC, ICV-EUiA, PP i C's per a la construcció definitiva de l'escola Badalona Port.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 20 d’abril de 2018