Twitter Facebook Instagram Youtube

Augmenta en un 2,2% l’execució del pressupost ordinari de l’Ajuntament de Badalona

Augmenta en un 2,2% l’execució del pressupost ordinari de l’Ajuntament de Badalona.

El deute municipal s’ha reduït un 22% des d’inici de mandat i amb 373 euros per habitant és una de les xifres de deute més baixes de les grans ciutats

El govern donarà compte de la liquidació de l’exercici 2017 al proper Ple municipal

L’Ajuntament de Badalona ha tancat l’exercici 2017 amb un augment del 2,2% en l’execució real del seu pressupost ordinari. En termes d’execució pressupostaria, o sigui el nivell d’execució relacionat al pressupost total disponible, la xifra d’execució pressupostària es manté estable al voltant del 90%. Aquesta és una xifra molt similar a la que mantenen la majoria d’ajuntaments, que com el de Badalona, han vist retallades de forma important les seves plantilles els darrers 6 anys i, per tant, han hagut de fer més esforços per mantenir els nivells d’execució.

El creixement de l’execució ve donat per l’augment que va dels 133.947.967€ executats l’any 2016 fins als 136.879.937€ amb els que ha liquidat 2017. Aquest augment d’execució, superior al nivell d’inflació registrat a Catalunya, fa que en termes reals l’Ajuntament hagi ampliat els serveis públics locals.

Així mateix, el nivell de deute a 31 de desembre de 2017 es situava en 80,5 milions d’euros, o sigui, que la xifra de deute de l’Ajuntament s’ha reduït ja un 22% des de l’inici de mandat. D’aquest deute, 71,8 milions corresponen a deute amb entitats financeres a llarg termini i la resta a liquidacions pendents amb l’Estat a pagar a 10 anys. El deute per habitant de l’Ajuntament de Badalona és avui un dels més baixos de les grans ciutats catalanes, amb 373 euros per habitant. Altres ajuntaments grans tenien fa un any xifres de deute força superiors: Barcelona 524 euros/habitant, l’Hospitalet de Llobregat 376 euros/habitant, Terrassa 694 euros/habitant, Sabadell 462 euros/habitant, Mataró 972 euros/habitant o Santa Coloma de Gramenet 625 euros/habitant.

Pel que fa al resultat pressupostari real, el 2017 es tanca amb 19,9 milions d’euros. Bona part d’aquest produït per l’increment d’ingressos no previstos, com l’impost de plusvàlues que ha recaptat 2,5 milions més per sobre del pressupostat o el de construccions amb 1 milió més de recaptació sobre el pressupostat.

El govern continua ferm en el compromís de tornar a prioritzar la despesa pública social per davant del pagament del deute amb aquest resultat, tal i com dicta la llei Montoro. Si bé la llei ha flexibilitzat els terminis d’execució del superàvit, el Govern municipal continua treballant en xarxa amb altres grans ciutats de l’Estat per tal de disposar lliurement d’aquests ingressos locals.

En paraules del tercer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, Jose Téllez, “en termes econòmics hem aconseguit girar completament el mitjó en menys de 3 anys”. “Del pla d’ajust i les retallades del PP, l’Ajuntament de Badalona ha passat a donar més serveis públics i més inversions als barris, rebaixant a la vegada el deute municipal en més d’un 22%”, ha afegit.

La liquidació de 2017 es podrà consultar íntegrament al portal web de l’Ajuntament de Badalona www.badalona.cat.

Gràfic 1. Augment d’execució pressupost ordinari

Gràfic 2. Comparativa augment execució amb augment de preus. Quan aquest últim està per sota (anys 2013, 2014 i 2017) l’augment d’execució no és fruit de l’augment de preus sinó de l’ampliació real de serveis

Gràfic 3. Evolució del Deute de l’Ajuntament de Badalona a 31 de desembre de 2017

NOTA TÈCNICA

En el càlcul de l’execució del pressupost ordinari es tenen en compte els capítols de despesa de l’1 al 5, o sigui la despesa ordinària. Això es fa perquè la resta de capítols que són els que fan referència a inversions i deutes financers tenen un comportament no regular i extraordinari. En aquests càlculs d’execució i resultat s’han afegit també despeses del serveis de neteja i recollida efectivament prestats, pendents de factura per valor de 7,5 milions d’euros.

Badalona, 18 d’abril de 2018