Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 27 de febrer sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 27 de febrer, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 30 de gener de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde, per delegació de l'Alcaldia i tramesos a la Secretaria General durant el mes de gener de 2018.

3. Aprovar la personació com acusació popular a les Diligències Prèvies 484/2017, instruïdes al Jutjat de Violència sobre la Dona 1 de Badalona, en relació a un presumpte delicte d'assassinat per violència masclista, ocorregut el dia 25.12.2017.

4. Aprovar la substitució d'un membre del plenari del Consorci Badalona Sud en representació de l'Ajuntament de Badalona.

5. Aprovar l'establiment del règim jurídic dels llocs de treball de vicesecretaria general i viceintervenció general.

6. Aprovar la proposta de modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del pressupost de 2017.

7. Aprovar la creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del projecte d'Ordenança General de Circulació de vehicles.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8. Aprovar el reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures pel servei d'assessorament i formació sobre la tinença responsable d'animals de companyia.

9. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per LOKIMICA, S.A., pel servei de control integral de plagues del mes de desembre de 2017.

10. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per ABRAXAS EMPRESARIAL, SL, per l'allotjament de diverses famílies durant l’any 2017.

11. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de consums d'aigua dels edificis adscrits a l'Àmbit Badalona Justa i Inclusiva presentades per Aigües de Barcelona el 2017.

12. Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei d'Esports, corresponents a l'any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

13. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità a la parcel·la 7 del Sector I de les Guixeres.

14. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del PERI de Manresà a l'entorn del carrer Murillo.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

15. Aprovar la rectificació de l’error material en l’acord de reconeixement de crèdit de Liquidació de les Obres de reurbanització de la plaça Maria Aurèlia Campmany.

16. Aprovar els plecs de clàusules, la despesa i la contractació del servei de manteniment ordinari de l’espai públic i reforma dels paviments i clavegueram.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat).

2. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Unió, ERC-Avancem-MÉS i la regidora no adscrita Conxita Botey en reconeixement a la poeta Maria Mercè Marçal.

3. Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C's per instar la sol·licitud d'ajudes del Fons Social Europeu per a la inserció de les persones més vulnerables.

4. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ECV-EUiA i PSC, en suport i adhesió a la vaga feminista proposada pel Moviment Feminista pel 8 de març.

5. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ICV-EUiA, Socialista, Partit Popular, PDiU i Ciutadans per recolzar la construcció del nou Institut Ca l'Arnús.

6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per assumir el compromís per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) per rebutjar la pujada del preu de l’aigua i a favor d’extremar la vigilància en la redacció de les clàusules en les licitacions públiques.

8. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la llibertat d’expressió i de suport a Valtonyc.

9. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular contra la resolució de l’alcaldessa d’incoació d’un expedient disciplinari a un representant dels treballadors per les seves manifestacions al Ple de gener de 2016.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 23 de febrer de 2018