Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió extraordinària el dilluns 20 de novembre

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió extraordinària el dilluns 20 de novembre.

La sessió començarà a les 18 hores al Saló de Plens

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el dilluns 20 de novembre, a les 18 hores, una sessió extraordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç: http://endirecte.badalona.cat

El Ple extraordinari té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀMBIT D’ALCALDIA I DE L’ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1. Aprovar inicialment el text de l'avantprojecte de modificació puntual de la vigent Ordenança de Civisme de Badalona.

PROPOSTES NO DICTAMINADES (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

2. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de despeses de 2023, en pròrroga del de 2022 (subvenció finalista open house).

3. Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Interessos / amortització).

4. Delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributària de determinats ingressos de dret públic a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona(ORGT), i a la revocació d’altres, així com modificar i clarificar els termes dels acords vigents dedelegació.

Badalona, 15 d’octubre de 2023