Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 31 d’octubre 2023

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 31 d’octubre 2023.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del d’octubre al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Aprovació de l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Badalona per a la delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes d’octubre l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Badalona per a la delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida.

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes pels quals l’AMB i l’Ajuntament cooperaran als efectes de promoure la mobilitat compartida amb abast metropolità que requeriran l’atorgament de llicències d’aprofitament especial del domini públic. A tal efecte, els acords que es contenen en el present conveni es limiten a la promoció de la mobilitat compartida en relació amb els vehicles de la categoria d’homologació L (vehicles de dues o tres rodes i els quadricicles).

Actualment hi ha unes 21.000 motos censades a Badalona. Els estudis assenyalen que per cada moto compartida es sol treure de circulació quatre motos particulars, la qual cosa permetria preveure un descens a Badalona d’entre 1.000 i 1.500 motocicletes.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de l’avantprojecte de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes d’octubre l’avantprojecte de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona (Zona Baixes Emissions ZBE) amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. L’article únic del dictamen modifica l’ordenança publicada al BOPB de data 10 de febrer de 2023, introduint la disposició transitòria tercera que, en resum, suspèn l’entrada en vigor de la delimitació de la Zona de Baixes Emissions prevista en l’ordenança, per tal de donar compliment a allò previst en l’article 10.1 del Reial Decret 1052/2022, de 27 de desembre, per el qual es regulen les zones de baixes emissions, en el sentit que cal incorporar un projecte, el contingut del qual ve determinat per l’Annex A de l’esmentat Reial Decret.

Aquest projecte, tal com va avançar l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, el passat 26 d’octubre, han de contenir, entre altres, les memòries econòmiques, que indiquen com afecta l'aplicació de la mesura als veïns, autònoms i empreses, la memòria social, la memòria mediambiental, que és on s'ha d'establir l'extensió de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i les possibles exempcions per motius laborals o pel nivell de renda.

El Govern municipal ja ha demanat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la redacció del projecte esmentat que ha determinar si caldrà modificar la vigent ordenança, o si se n’haurà d’aprovar una de nova, tot això abans del 29 de juny de 2024.

En l’encàrrec, l’Ajuntament ha requerit a l’AMB que es redimensioni i determini amb claredat l'extensió de la Zona de Baixes Emissions a la ciutat i la possible aplicació gradual d’aquesta; que es tinguin en compte i s’apliquin totes les exempcions possibles per motius socials, laborals i econòmics; i que estudiï la possibilitat de la suspensió de l'aplicació del règim sancionador de l’ordenança fins a l’any 2027.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables del grup municipal del PP, els vots contraris del PSC, ERC i Badalona En Comú Podem i l’abstenció del grup de Guanyem Badalona.

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 i del seu annex d'inversions per actuacions a l’enllumenat públic

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 i del seu annex d'inversions (actuacions enllumenat públic). L’import és d’1.285.000 euros.

La proposta presentada pel 3r tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, Daniel Gracia, és per tal de poder licitar dos projectes d’enllumenat públic. D’una banda, la instal·lació d’enllumenat a diversos carrers del Polígon industrial Can Ribó que no en disposen. D’altra banda, el projecte de substitució de punts de llum amb làmpada de vapor de mercuri i el canvi de punts de llum per a la millora de qualitat de l'enllumenat públic de Badalona.

Al dictamen s’argumenta que tant la situació de manca d’enllumenat públic de diversos carrers del Polígon Can Ribó i l’obsolescència de l’enllumenat objecte del projecte de substitució de punts de llum i que provoquen situacions d’inseguretat i de perillositat tant per vehicles com per persones fa que s’hagi de tramitar de manera urgent aquesta modificació de pressupost per tal de poder licitar-los com més aviat millor.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció de suport a la plataforma” Juguem a bàsquet!" per a l'adequació de les pistes urbanes de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel grups municipals d’ERC i BeCP de suport a la plataforma” Juguem a bàsquet!" per a l'adequació de les pistes urbanes de Badalona.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER.- Fer una diagnosi municipal de les pistes urbanes de Badalona, aprofitant la feina feta per la Plataforma Juguem a Bàsquet i la seva aplicació OpenMaps, per elaborar un Pla d’Inversió i Manteniment de les pistes urbanes a Badalona.

SEGON.- Incorporar una partida al Pressupost Ordinari de 2024 i al nou Pressupost d’Inversions 2023-2027 per a un manteniment i posada al dia de totes les pistes urbanes.

TERCER.- Crear 4 pistes urbanes noves a punts estratègics de la ciutat ja treballades per l’entitat, evitant grans desplaçaments, i que s’integrin en aquest nou Pla QUART.- Adscriure les pistes esportives urbanes al Departament d’Esports per crear programes municipals que fomentin el bàsquet i l’esport a l’espai públic per a tots els públics, gèneres i edats, incrementant així la pràctica de l’esport de manera democràtica i gratuïta, millorant la salut i la qualitat de vida de la ciutadania

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció en memòria a l'Alcalde Xifré i pel seu reconeixement públic

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal d'ERC en memòria a l'Alcalde Xifré i pel seu reconeixement públic.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER. Treballar de forma compromesa per la dignificació i reconeixement de la importància de l’Alcalde Xifré.

SEGON. El govern es compromet a executar el projecte encarregat d’en Perecoll amb la màxima celeritat possible.

TERCER. Enviar aquests acords a l’Associació Cultural Alcalde Xifré, al Museu de Badalona, a la Federació d’AAVV de Badalona i a la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 2 de novembre de 2023