Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Badalona del 27 d’octubre de 2023

Resum dels acords del Ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Badalona del 27 d’octubre de 2023.

Aquest dilluns s’ha celebrat una sessió al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Proposta d'acord d’imposició i ordenació de la taxa pel servei de recollida i transport de residus domèstics i la taxa pel servei de recollida i transport dels residus comercials, així com l’Ordenança Fiscal reguladora corresponent

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària i urgent d’aquest divendres 27 d’octubre de 2023 la proposta d’acord d’imposició i ordenació de la taxa pel servei de recollida i transport de residus domèstics i la taxa pel servei de recollida i transport dels residus comercials, així com l’Ordenança Fiscal reguladora corresponent.

Aquesta taxa ha esdevingut d'imposició obligatòria a partir de la Llei (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular), i l'Ajuntament ha de gestionar-la obligatòriament per complir l’esmentada llei. La taxa de gestió de residus serà de 108 euros anuals per a les llars. Tal com estipula la mateixa Llei, aquesta taxa no pot ser deficitària i s'haurà d'anar adequant al cost real de la prestació del servei.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable del grup del PP. Els grups del PSC i BeCP han votat en contra i ERC i Guanyem s’han abstingut.

Proposta d'acord d’imposició i ordenació de les taxes per drets d’examen per a convocatòries de l’Ajuntament de Badalona i organismes municipals, en el marc de l'Ordenança Fiscal existent reguladora de les taxes per l'expedició de documents administratius

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària i urgent d’aquest divendres 27 d’octubre de 2023 la proposta d’acord d’imposició i ordenació de les taxes per drets d’examen per a convocatòries de l’Ajuntament de Badalona i organismes municipals, en el marc de l'Ordenança Fiscal existent reguladora de les taxes per l'expedició de documents administratius.

L’aprovació suposa l’aplicació d’una taxa que les persones que s’inscriguin als processos selectius de l’Ajuntament de Badalona i resta d’organismes municipals, en torn lliure o torn de promoció interna, hauran de pagar per tenir dret d’examen per a cada convocatòria corresponent a les Ofertes públiques d’ocupació.

Els preus fixats són els següents:

1 - Accés a subgrup A1 (presencial) - 30,00 €

2 - Accés a subgrup A1 (per mitjans telemàtics) o torn de promoció interna a A1 - 15,00 €

3 - Accés a subgrup A2 (presencial) - 22,00 €

4 - Accés a subgrup A2 (per mitjans telemàtics) o torn de promoció interna a A2 - 11,00 €

5 - Accés a subgrup C1 (presencial) 15,00 €

6 - Accés a subgrup C1 (per mitjans telemàtics) o torn de promoció interna a C1 - 7,50 €

7 - Accés a subgrup C2 (presencial) - 10,00 €

8 - Accés a subgrup C2 (per mitjans telemàtics) o torn de promoció interna a C2

9 - Accés a subgrup AP (presencial) - 9,00 €

10 - Accés a subgrup AP (per mitjans telemàtics) - 4,50 €

També s’estipulen les següent exempcions (acreditades documentalment):

• Tenir grau discapacitat igual o superior al 33%.

• Ser demandant d’ocupació amb una antiguitat mínima de 6 mesos

• Ser víctima del terrorisme o familiar directe.

• Ser víctima de violència masclista o familiar directe.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable del grup del PP. Els grups del PSC, ERC, BeCP i Guanyem s’han abstingut.

Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost de béns immobles (IBI) amb relació els usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions així com pel que fa a l'actualització del tipus impositiu

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària i urgent d’aquest divendres 27 d’octubre de 2023 la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost de béns immobles (IBI) amb relació els usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions així com pel que fa a l'actualització del tipus impositiu.

La modificació del tipus impositiu suposa un increment de l’IBI del 2,5 %. Des de l'any 2015 l’Ajuntament de Badalona no ha efectuat cap increment d’aquest impost i la quota a pagar des de llavors no ha sofert canvis rellevants. D’aquesta manera, la quota integra se situa entre una de les més baixes dels municipis de l’entorn i amb els que tenen equivalència pel que fa a la base socioeconòmica de la població. La mitjana de la quota íntegra ha oscil·lat entre els 363 i 369 euros. L’increment de l’IBI del 2,5% es situa per sota de les previsions que ja han anunciat altres ajuntaments de l’entorn metropolità.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable del grup del PP. Els grups del PSC i BeCP han votat en contra i ERC i Guanyem s’han abstingut.

Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a actualitzar el mòdul bàsic així com per a especificar la documentació necessària per a l’aplicació de la bonificació del 90% per supressió de barreres arquitectòniques i ampliar el moment de la sol·licitud dels beneficis fiscals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària i urgent d’aquest divendres 27 d’octubre de 2023 la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a actualitzar el mòdul bàsic així com per a especificar la documentació necessària per a l’aplicació de la bonificació del 90% per supressió de barreres arquitectòniques i ampliar el moment de la sol·licitud dels beneficis fiscals.

Amb la modificació s'actualitza el mòdul bàsic per a fer la liquidació de l'impost. El mòdul que fins ara s'està aplicant es de l'any 2014 i és el que utilitza de referència el COAC (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya). El tipus impositiu no canvia (4% sobre pressupost material PEM). Cal tenir present que la liquidació que es fa sempre és provisional i està subjecta a declaració posterior del titular de l’obra i a la revisió dels serveis tècnics de l'Ajuntament.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable del grup del PP. Els grups del PSC, ERC, BeCP i Guanyem s’han abstingut

Badalona, 27 d’octubre de 2023