Twitter Facebook Instagram Youtube

Dilluns 25 de setembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dilluns 25 de setembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dilluns 25 de setembre, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes de setembre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 13, corresponent a la sessió ordinària de 24 de juliol de 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

2. Verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

3. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 i del seu annex d'inversions (reposició de vehicle porta-fèretres per a la prestació dels serveis d'enterraments als cementiris municipals)

4. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Aportació extraordinària de 134.935,23 € al PMB per cobrir la insuficiència pressupostària de l’exercici 2023.)

5. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Ajuts COVID-19 autònoms i microempreses).

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern i de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones

6. Resoldre la discrepància efectuada per l’òrgan gestor a l’objecció de la Intervenció General a l’expedient tao 2022/50355Q relatiu a l’aprovació de les factures corresponents a l’emergència del desallotjament de les finques situades al carrer Granada, número 22, 24- 26.

7. Resoldre la discrepància efectuada per l’òrgan gestor a l’objecció de la Intervenció General a l’expedient tao 2022/00044592A relatiu a l’aprovació de les factures corresponents a l’emergència del desnonament de l'immoble situat al carrer Guifré 842-844.

8. Acceptar la renúncia presentada per la senyora Cristina Agüera Gago com a membre del Consell d’administració de Marina Badalona, SA i designar el seu substitut.

9. Aprovar la pròrroga del complement retributiu de productivitat d’especial rendiment de l’IMSP per l’any 2024.

10. Aprovar la modificació de la plantilla de l'IMSP.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de decrets i resolucions

1. Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023008394, de data 11 d’agost de 2023, de deixar sense efectes, en data 31 de juliol de 2023, el nomenament com a coordinadors/es de districte dels senyors/es Juan Carlos Navarro Garciandia, Jorge Valenzuela Ruiz, Juan Manuel Wenceslao Siurana, Aglaya Chepiga Chepiga i M. Dolores Bergés Gámez, amb motiu de la amortització d’aquesta plaça, i nomenar els senyors/es Juan Benítez Parra, Juan Carlos Navarro Garciandia, Jorge Valenzuela Ruiz, Juan Manuel Wenceslao Siurana, Aglaya Chepiga Chepiga, M. Dolores Bergés Gámez i Juan Extremera Robles per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessor/a de Territori.

2. Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023008399 de data 11 d’agost de 2023 de deixar sense efectes el nomenament de personal eventual com a assessors/es de grups municipals a les següents persones: Carmen Lozano Pareja, Marta Diaz Cruella, Daniel Alfonso Molina i Marta Vidaurre Jordan i nomenar, amb efectes d’1 d’agost de 2023, per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessors/es de grups polítics a les següents persones: Carmen Lozano Pareja, Marta Diaz Cruella, Daniel Alfonso Molina i Marta Vidaurre Jordan.

3. Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023007895, de data 24 de juliol de 2023, de nomenament de la senyora Marta Vidaurre Jordan com a personal eventual de confiança o assessorament especial, per desenvolupar el càrrec d’assessora del Grup Municipal del Partit Popular.

4. Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023008397, de data 11 d’agost de 2023, de deixar sense efectes, en data 31 de juliol de 2023, el nomenament com a coordinadors/es d’àrea de les següents persones: José Manuel López González, Elisabeth Jiménez Cara, Ariana Expósito Gázquez i Núria Santos Pérez, amb motiu de l’amortització d’aquesta plaça, i nomenar a les següents persones: José Manuel López González, la Elisabeth Jiménez Cara, Ariana Expósito Gázquez i Núria Santos Pérez per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessor/a de Govern, ocupant un lloc de treball d’assessor/a tècnic/a de Govern.

5. Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023007762, de data 19 de juliol de 2023, de nomenament com a personal eventual de confiança o assessorament especial com a coordinadora d’Àrea a la senyora Ariana Expósito Gázquez.

6. Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023007746, de data 19 de juliol de 2023, de nomenament de la senyora Aglaia Chepiga Chepiga, com a personal eventual de confiança o assessorament especial, per desenvolupar el càrrec de coordinador/a de districte.

7. Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023008398, de data 11 d’agost de 2023, de deixar sense efectes, en data 31 de juliol de 2023, el nomenament com a coordinador d’àrea el senyor Alberto Nicolau López, amb motiu de la amortització d’aquesta plaça, i nomenar al senyor Alberto Nicolau López i la senyora Natalia Ortega Fernández per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessor/a tècnic/a d’Alcaldia.

8. Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023009062, de 13 de setembre de 2023, de nomenament del senyor Joan Carles Isal Fernández per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessors/es de grup polític, del Grup Municipal de Guanyem Badalona.

9. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023008519, de data 24 d’agost de 2023, de designació d’alcalde accidental durant els dies 28 i 29 d’agost de 2023

10. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023008457, de data 21 d’agost de 2023, la qual deixa sense efectes la designació d’alcalde accidental a partir del dia 21 d’agost de 2023.

11. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023008074 de data 28 de juliol de 2023, de modificació de la resolució núm. 2023006636 de data 21 de juny de 2023, del nomenament dels tinents d’alcalde i de delegacions als regidors.

12. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde, de data 27 de juliol de 2023, de designació d’alcalde accidental a diversos tinents d’alcalde, del 31 de juliol i fins el 24 d'agost de 2023.

13. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades por l’alcalde i els tinents d’alcalde durant els mesos de juliol i agost de 2023.

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, per instar al govern a explorar un marc jurídic que permeti una ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Badalona.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu i suport a l'esport femení.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 21 de setembre de 2023