Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de juny de 2023

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de juny de 2023.

La sessió extraordinària s’ha celebrat aquest dimecres al matí al Saló de Plens de la Casa de la Vila per aprovar el cartipàs municipal

Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tindran lloc el darrer dilluns de cada mes, a les 18 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial o lloc habilitat a l’efecte. Cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió tindrà lloc en el següent dia hàbil.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc setmanalment, els divendres a les 13.30 hores, a l’edifici municipal del Viver o a la Sala de Govern de l’edifici de la Casa Consistorial.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny la creació de les comissions informatives de caràcter permanent següents, que tindran lloc el divendres anterior a la setmana de la convocatòria del Ple.

  • Comissió Informativa d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

  • Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

  • Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern i de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones

S’estableixen els àmbits materials corresponents a cadascuna de les comissions informatives de caràcter permanent:

La Comissió Informativa d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat s’encarregarà de l’estudi, informe i consulta de totes aquelles matèries incloses en les següents àrees:

  • Alcaldia:

  • Àrea d’Urbanisme i Transformació de Ciutat

  • Àrea de Via Pública i Mobilitat

  • Àrea de Medi Ambient

  • Àrea de Polítiques contra l’Ocupació Il·legal

La Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana, s’encarregarà de l’estudi, informe i consulta de totes aquelles matèries incloses en les següents àrees:

  • Àrea d’Hisenda i Finances, Recursos Interns i Esports

  • Àrea de Recursos Humans

  • Àrea de Coordinació Territorial, Convivència, Mediació i Participació.

  • Àrea d’Educació

  • Àrea de Joventut

  • Àrea de Seguretat Ciutadana

La Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern i de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones s’encarregarà de l’estudi, informe i consulta de totes aquelles matèries incloses en les següents àrees:

  • Àrea de Promoció Econòmica, Turisme i Projecció de Ciutat, Treball, Govern i Polítiques Digitals

  • Àrea de Cultura

  • Àrea de Contractació de Serveis i Subministraments

  • Àrea de Comerç, Mercats i Consum

  • Àrea de Gent Gran, Feminisme, LGTBIQ+ i Diversitat Funcional.

  • Àrea de Transparència

  • Àrea de Comunicació, Fons Europeus i Salut Pública

  • Àrea de Serveis Socials i Entitats Regionals

  • Àrea de Benestar Animal

Les comissions informatives estaran integrades, cadascuna, pel nombre de regidors que es detallen a continuació:

President/a:

L’alcalde o tinent/a d’alcalde en qui delegui

Vocals:

  • 6 Representants del Grup Municipal del Partit Popular

  • 2 Representants del Grup Municipal Socialista

  • 1 Representant del Grups Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

  • 1 Representant del Grup Municipal Badalona en Comú Podem.

  • 1 Representant del Grup Municipal de Guanyem Badalona

La Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana, assumirà les competències que l’art. 116 de la LRBRL, en relació amb l’art. 193 LHL atribueix a la Comissió Especial de Comptes.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny establir els drets econòmics dels regidors i regidores de la corporació municipal d’acord amb els règims de dedicació exclusiva per l’exercici dels càrrecs que es determinen:

Càrrec

Dedicació

Règim de dedicació

Retribució anual bruta amb dedicació exclusiva

(14 mensualitats)

Alcalde/essa

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

66.765,87 euros

Tinent/a d'alcalde

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

61.293,26 euros

Regidor/a amb delegació

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

61.293,26 euros

President/a Grup Municipal

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

61.293,26 euros

Portaveu Grup Municipal

Exclusiva

Dedicació exclusiva a les tasques pròpies del càrrec

61.293,26 euros

També s’han establert les indemnitzacions, per assistències efectives a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, per aquells regidors i regidores que no tinguin assignada una dedicació exclusiva ni parcial en els termes de l’acord anterior, en els termes següents:

Òrgan col·legiat

Import brut íntegre per sessió

Per assistències a les sessions plenàries

1.560,22 euros

Per assistència a les Comissions Informatives

780,12 euros

Per assistència a la Junta de Govern

780,12 euros

Per assistència a les reunions de la Junta de Portaveus

650,10 euros

Per assistència a d’altres comissions

650,10 euros

La quantitat màxima total anual a percebre per aquests conceptes indemnitzatoris serà per a tots els càrrecs electes, sense dedicació ni exclusiva ni parcial, d’un import de 24.124,33 euros brut anual.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual al servei de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny el nombre, característiques i retribucions del personal eventual al servei de l’Ajuntament de Badalona. Es fixa en 27, com a màxim, el nombre del personal eventual, que és el nombre legal màxim que correspon a l’Ajuntament de Badalona, que es dividiran en Assessor/a de govern (22) i Assessor/a de grup polític (5).

ASSESSOR/A TÈCNIC/A D’ALCALDIA

Personal eventual d’assessorament especial

Funcions principals:

  • Assessorament, assistència i suport d’alt nivell a l’alcaldia

  • Proposar informes i estudis d’especial interès per l’alcaldia

  • Avaluació de la informació necessària per preparar les reunions en l’àmbit d’Alcaldia

  • Realitzar el seguiment i l’avaluació de les activitats, serveis i programes on exerceixin les seves funcions d’assistència tècnica

  • I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin atribuïdes

Retribució: 60.000€ bruts anuals

Dotació: 2

ASSESSOR/A TÈCNIC/A DE GOVERN

Personal eventual d’assessorament especial

Funcions principals:

  • Assessorament, assistència i suport d’alt nivell als membres de Govern

  • Proposar informes i estudis d’especial interès pels membres de Govern

  • Avaluació de la informació necessària per preparar les reunions de l’àmbit de Govern

  • Realitzar el seguiment i l’avaluació de les activitats, serveis i programes on exerceixin les seves funcions d’assistència tècnica.

  • I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin atribuïdes

Retribució: 50.309€ bruts anuals

Dotació: 13

ASSESSOR/A DE TERRITORI

Personal eventual d’assessorament especial

Funcions principals:

Assessorament, assistència i suport d’alt nivell en l’àmbit del territori al qual s’adscrigui

  • Proposar informes i estudis d’especial interès

  • Avaluació de la informació necessària per preparar les reunions relatives al territori al qual s’adscrigui

  • Realitzar el seguiment i l’avaluació de les activitats, serveis i programes on exerceixin les seves funcions d’assistència tècnica

  • I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin atribuïdes

Retribució: 46.517€ bruts anuals

Dotació: 7

ASSESSOR/A DE GRUP POLÍTIC

Personal eventual d’assessorament especial

Funcions principals:

  • Assessorar el grup polític de l’Ajuntament al qual es trobi adscrit

  • Fer propostes de qualsevol naturalesa, especialment, de caire polític.

  • Coordinar i distribuir les funcions materials del personal adscrit al corresponent grup polític

  • I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin atribuïdes

Retribució: 39.552€ bruts anuals

Dotació: 5

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Dotacions econòmiques anuals fixes i variables a favor dels Grups Municipals d’aquesta corporació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny les dotacions econòmiques anuals fixes i variables a favor dels Grups Municipals d’aquesta corporació constituïts per al període 2023-2027.

Grup municipal

Regidors/es

Euro/regidor/a

/dia

Import variable

Import fix

Grup Municipal del Partit Popular

18

13,0211 €

84.377 €

4.687 €

Grup Municipal Socialista de Badalona

4

13,0211 €

18.750 €

4.687 €

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

2

13,0211 €

9.375 €

4.687 €

Grup Municipal Badalona en Comú Podem – Confluència (BComúP-C)

2

13,0211 €

9.375 €

4.687 €

Guanyem Badalona en Comú – Municipalistes de Catalunya

1

13,0211 €

4.688 €

4.687 €

Total

27

-----------

126.565 €

23.435 €

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Composició del Consell d'administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny la composició del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals que restarà integrat per:

President:

L’alcalde–President

Vicepresident:

El/la regidor/a responsable en la matèria

Consellers/es:

5 representants del Grup Municipal del Partit Popular

1 representant del Grup Municipal Socialista

1 representant del Grup Municipal d’ERC

1 representant del Grup Municipal Badalona en Comú Podem

1 representant del Grup Municipal de Guanyem Badalona

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Composició del Consell Rector del Museu de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny la composició del Consell Rector del Museu de Badalona que restarà integrat per:

President:

L’alcalde-president

Vicepresident/a:

El/la regidor/a responsable en la matèria

Consellers/es:

5 representants del Grup Municipal del Partit Popular

1 representant del Grup Municipal Socialista

1 representant del Grup Municipal d’ERC

1 representant del Grup Municipal Badalona en Comú Podem

1 representant del Grup Municipal de Guanyem Badalona

Membre d’honor (acord de Ple de 27 de marc de 2001)

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Composició del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny la composició del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona que restarà integrat per:

President:

L’alcalde-president

Vicepresident/a:

El/la regidor/a responsable en la matèria

Consellers/es:

5 representants del Grup Municipal del Partit Popular

1 representant del Grup Municipal Socialista

1 representant del Grup Municipal d’ERC

1 representant del Grup Municipal Badalona en Comú Podem

1 representant del Grups Municipal de Guanyem Badalona

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries de conformitat amb l'article 22 de la LRBRL i d'altres d'aplicació, i que a continuació es relacionen:

1.- En matèria de patrimoni i contractació administrativa:

1.1- En matèria de patrimoni:

1.1.1. Concessió de béns de la corporació llevat en el supòsit que d’acord amb el que disposa l’article 47.2 de la Llei de Bases de Règim Local, requereixi majoria absoluta.

1.1.2. Alienació de béns, quan la quantia no excedeixi el 20 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

1.1.3. Adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial

1.2.- En matèria de contractació administrativa:

1.2.1. Totes les competències que com a òrgan de contractació la Llei de contractes atribueix al Ple respecte dels contractes d’obres, subministrament, serveis, concessió d’obres, concessió de serveis i contractes administratius especials, per tenir un valor estimat superior al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cal, els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual.

La delegació de l'apartat anterior s’estén a totes les facultats inherents a la matèria de la competència, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, per a tot tipus de contractes administratius, especials, privats, patrimonials i concessions, el següent:

1.2.2. Aprovar estudis previs de viabilitat, adjudicacions, la interpretació dels contractes i concessions, modificacions, rectificacions d’errors, imposició de penalitats i resolucions.

1.2.3. Aprovar les recepcions, liquidacions i devolucions de les garanties dels contractes i concessions.

1.2.4. Resolució d'incidències en l'execució del contracte o concessió i en el termini de garantia.

1.2.5. La revocació i resolució de les concessions sobre bens de domini públic

1.2.6. l'exercici de la prerrogativa per a la recuperació d'ofici dels bens de domini públic i els bens patrimonials, sempre que en aquests darrers no hagi transcorregut més d'un any des de la seva ocupació.

1.2.7. L'aprovació dels plecs de clàusules administratives generals a què fa referència l'article 121 de la LCSP.

2.- En matèria de projectes d’obres i serveis.

2.1 Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan pel seu import sigui competent el ple per a la seva contractació o concessió, així com en aquells supòsits que no estigui previst en el pressupost.

2.2 Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d'obres de competència del Ple.

2.3. Aprovar plans i programes de naturalesa no urbanística relatius a l’ordenació, ús i serveis de la platja.

3.- En matèria d’Inventari de Béns

L'aprovació, rectificació i comprovació de l'inventari municipal, incloent al Patrimoni Municipal del Sòl.

4.- En matèria de personal

4.1. Autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.

4.2. Aprovar els instruments d’ordenació relatius a la denominació i determinació dels llocs directius.

5.- En matèria de planificació, economia i hisenda.

5.1. L’establiment, aprovació, modificació o supressió de preus públics

5.2. Aquelles competències que es deleguen pel Ple a la Junta de Govern Local per a cada exercici pressupostari a traves de les bases d'execució del pressupost.

5.3. Les declaracions a efecte d’obtenir les bonificacions de l’IBI i de l’ICIO contemplades a les respectives ordenances fiscals, d’acord amb l’article 74.2 quater i 103.2 a) del TRLHL.

5.4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost - excepte de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que diu la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. (art. 22.2.m LRBRL).

6.- En matèria processal

6.1. L'adopció d'acords sobre l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació municipal en matèria de competència plenària. Així com l’aplanament o el desistiment

6.2. L'exercici d'accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d'acusació particular, respecte d'infraccions penals que afectin als ciutadans de Badalona. Així com l’aplanament o el desistiment

Per motius justificats en el compliment de terminis processals de caràcter preclusiu, es delega a l’alcalde les atribucions anteriors dels apartats 6.1 i 6.2.

7.- En matèria de procediment administratiu comú i control de l'activitat municipal en via administrativa

7.1. La declaració de lesivitat dels actes de la Corporació municipal.

7.2. L'inici, proposta de resolució i resolució dels procediments de revisió d'ofici dels actes nuls de ple dret.

7.3. La resolució en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les atribucions delegades en virtut d'aquest acord.

8.- En matèria sancionadora

8.1. La imposició de les sancions per faltes greus i molt greus en matèria de protecció, control i tinença d'animals.

8.2. La resolució dels expedients sancionadors en el cas d'infraccions urbanístiques molt greus de conformitat amb l'art.222 del TRLUC.

9.- En matèria de processos electorals.

La celebració dels sorteigs públics per a la formació de les Meses amb motiu de la celebració de les diferents convocatòries electorals.

10.- En matèria de Padró i festivitats locals.

10.1. Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants i resoldre les reclamacions que s'interposin en relació amb aquest.

10.2. Proposar a l’autoritat laboral competent els dos dies inhàbils de cada any natural amb caràcter de festa local.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Nomenament dels membres del Consell d’Administració de Marina Badalona, SA en representació de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA el nomenament dels següents membres del Consell d’Administració:

President:

Xavier Garcia Albiol

Consellers/es:

Ramón Riera Macia

Cristina Agüera Gago

Sonia Egea Pérez

Juan Fernández Benítez

Fernando Carrera López

Àlex Montornès Torrecillas

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC i Guanyem Badalona. El grup municipal Badalona en Comú Podem s’ha abstingut.

Delegació de la competència per a l’autorització de matrimonis civils

En el decurs de la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny s’ha donat compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 21 de juny de 2023, de delegació de la competència per a l’autorització dels matrimonis civils. Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia puguin intervenir més d’un d’ells.

Constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local

En el decurs de la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny s’ha donat compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 20 de juny de 2023, de la constitució de la Junta de Govern Local i de la delegació de competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local.

La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter resolutori i necessari, estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcalde, s’indiquen a continuació:

  • Juan Fernández Benítez

  • Cristina Agüera Gago

  • Daniel Gracia Álvarez

  • Rosa del Amo Hernández

Tanmateix, s’admet que un/a regidor/a de cadascun dels grups municipals assisteixi a les esmentades sessions com observador/a amb veu però sense vot.

La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació d’aquesta, les competències següents:

1. Formular i aprovar inicialment tots els instruments de planejament urbanístic derivat legalment previstos.

2. Aprovar inicialment i definitivament els instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització complementaris.

3. En general, aprovar qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda legalment al Ple de la Corporació, com, a títol indicatiu de determinació i modificació de sistemes d'actuació ,constitució de juntes i entitats col·laboradores i, l'assignació de quotes d'urbanització.

4. La resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els actes dictats en exercici de les competències delegades.

Nomenament dels tinents d’alcaldia i les delegacions en els regidors

En el decurs de la sessió extraordinària celebrada aquest dimecres 28 de juny s’ha donat compte al Ple de la resolució de l’alcalde número de data 21 de juny de 2023, de nomenament dels tinents d’alcaldia i delegacions en els regidors.

  • 1ª Tinença d’Alcaldia: Juan Fernández Benítez

  • 2ª Tinença d’Alcaldia: Cristina Agüera Gago

  • 3ª Tinença d’Alcaldia: Daniel Gracia Álvarez

  • 4ª Tinença d’Alcaldia: Rosa del Amo Hernández

S’efectua a favor de les Tinences d’Alcaldia la delegació de totes les atribucions referides als següents àmbits materials:

– 1a Tinença d’Alcaldia: Juan Fernández Benítez, regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esport i Seguretat Ciutadana.

Comprèn:

  • Àrea de Hisenda i Finances Recursos Interns i Esports

  • Àrea de Recursos Humans

  • Àrea de Coordinació Territorial, Esports (Regidor adjunt), Convivència, Mediació i Participació (Regidora adjunta).

  • Àrea d’Educació

  • Àrea de Joventut

  • Àrea de Seguretat Ciutadana

– 2a Tinença d’Alcaldia: Cristina Agüera Gago, regidora de l'Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern.

Comprèn:

  • Àrea de Promoció econòmica, Turisme i Projecció de ciutat, Treball, Govern i Polítiques Digitals.

  • Àrea de Cultura

  • Àrea de Contractació de serveis i subministraments

  • Àrea de Comerç, Mercats i Consum

  • Àrea de Gent Gran, Feminisme i Lgtbiq+ i diversitat funcional (Regidora adjunta)

  • Àrea de Transparència

– 3a Tinença d’Alcaldia: Daniel Gracia Álvarez, regidor de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat

Comprèn:

  • Àrea d’Urbanisme i Transformació de Ciutat.

  • Àrea de Via Pública i Mobilitat

  • Àrea de Medi Ambient

  • Àrea de Polítiques contra l’ocupació il·legal

– 4a Tinença d’Alcaldia: Rosa del Amo Hernández, regidora de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones

Comprèn:

  • Àrea de Comunicació, Fons Europeus i Salut Pública

  • Àrea de Serveis Socials i Entitats Regionals

  • Àrea de Benestar Animal

Es delimita l’àmbit material de les delegacions de competències efectuades de la forma que s’indica:

Alcaldia

Alcalde, senyor Xavier García Albiol.

Gabinet d’Alcaldia

Protocol i relacions Institucionals

Grans projectes i inversions de ciutat

 

Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esport i Seguretat Ciutadana

1r Tinent d’Alcaldia, senyor Juan Fernández Benítez

Àrea d’Hisenda i Finances, Recursos interns i Esports

Intervenció

Tresoreria

Patrimoni

Oficina Pressupostària

Manteniment d’edificis, instal·lacions municipals i nova construcció escoles bressol.

Esports

Àrea de Recursos Humans

Planificació i RRHH

Pla d’igualtat intern en l’administració

Àrea de Coordinació Territorial, Esports (Regidor adjunt), Convivència, Mediació i Participació (Regidora adjunta).

Coordinació Territorial

OMD’s

Centres Cívics

Esports

Convivència

Cooperació

Mediacions

Participació

Entitats veïnals

Àrea d’Educació

Educació

Àrea de Joventut

Joventut

Àrea de Seguretat Ciutadana

Seguretat Ciutadana

Cos de la Guàrdia Urbana

Protecció Civil

 

Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern

2a Tinent d’Alcaldia, senyora Cristina Agüera Gago

Àrea de Promoció Econòmica, Turisme i Projecció de Ciutat, Treball, Govern i Polítiques Digitals

Promoció econòmica

Turisme, projecció de ciutat i actes de ciutat

Treball (IMPO)

Informàtica i Polítiques Digitals

Secretaria General

Assessoria Jurídica i Gabinet Jurídic

Servei d’Atenció al Ciutadà

Àrea de Cultura

Cultura

Àrea de Contractació de serveis i Subministraments

Contractació de subministraments i Serveis

Àrea de Comerç, Mercats, Consum

Comerç i Consum

Mercats Municipals

Cementiris

Marxants

Àrea de Gent Gran, Feminisme i LGTBIQ+ i Diversitat Funcional (Regidora Adjunta)

Gent Gran

Feminisme i LGTBIQ+ i diversitat funcional

Àrea de Transparència

Transparència i administració electrònica

 

Àmbit de Territori i Sostenibilitat

3r tinent d’Alcaldia, senyor Daniel Gracia Álvarez

Àrea d’Urbanisme i Transformació de Ciutat

Ordenació del territori

Plànols de ciutat

Planejament urbanístic

Projectes i control d’obres

Llicencies d’obres i activitats

Disciplina urbanística

Polítiques d’habitatge

Contractació d’obres

Àrea de Via Pública i Mobilitat

Manteniment d’espais públics

Neteja de la ciutat i d’edificis municipals

Mobilitat i vialitat

Àrea de Medi Ambient

Medi ambient

Verd urbà

Educació ambiental

Ecologia urbana, energia i canvi climàtic

Parcs

Àrea de Polítiques Contra l’Ocupació Il·legal

Polítiques contra l’ocupació il·legal

 

Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les persones

4a Tinenta d’Alcaldia, senyora Rosa del Amo Hernández

Àrea de Comunicació, Fons Europeus i Salut Pública

Comunicació i imatge

Estadística i Població

Fons Europeus

Salut Pública

Àrea de Serveis Socials i Entitats Regionals

Direcció estratègica de Serveis socials

Competència sobre entitats regionals

Àrea de Benestar Animal

Benestar Animal

Es nomena i s’efectua a favor dels regidors/es que s’esmenten a continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions de l’Àrea que s’indica. L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i execució en relació amb els assumptes de l’Àrea respectiva, no incloent cap facultat resolutòria en correspondre aquesta al tinent/tinenta d’alcaldia que ostenti la delegació genèrica de l’àmbit competencial corresponent.

Àrea de Recursos Humans

Regidora Delegada: senyora EVA GUILLEN RODRÍGUEZ

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

1r Tinent d’Alcaldia, senyor Juan Fernández Benítez

Atribucions

Planificació i RRHH

Pla d’igualtat intern en l’administració

Àrea de Coordinació Territorial, Esports, Convivència, Mediació i Participació.

Regidor Delegat (Adjunt Àrea Esports): senyor JUAN JOSÉ PORTILLO LÓPEZ

Regidora Adjunta (Convivència-Mediació-Participació):senyora ODALYS SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

1r Tinent d’Alcaldia, senyor Juan Fernández Benítez

Atribucions

Coordinació Territorial

OMD’s

Centres Cívics

Esports

Convivència

Cooperació

Mediacions

Participació

Entitats veïnals

Àrea d’Educació

Regidora Delegada: senyora VANESA GONZÁLEZ CEJUDO

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

1r Tinent d’Alcaldia, senyor Juan Fernández Benítez

Atribucions

Educació

Àrea de Joventut

Regidora Delegada: senyora ODALYS SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

1r Tinent d’Alcaldia, senyor Juan Fernández Benítez

Atribucions

Joventut

Àrea de Seguretat Ciutadana

Regidor Delegat: senyor JUAN MANUEL RUIZ GARCÍA

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

1r Tinent d’Alcaldia, senyor Juan Fernández Benítez

Atribucions

Seguretat Ciutadana

Cos de la Guàrdia Urbana

Protecció Civil

Àrea de Cultura

Regidora Delegada: senyora VANESA GONZÁLEZ CEJUDO

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

2a Tinenta d’Alcaldia, senyora Cristina Agüera Gago

Atribucions

Cultura

Àrea de Contractació de Serveis i subministraments

Regidora Delegada: senyora EVA GUILLEN RODRÍGUEZ

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

2a Tinenta d’Alcaldia, senyora Cristina Agüera Gago

Atribucions

Contractació de Subministrament i Serveis

Àrea de Comerç, Mercats i Consum

Regidora Delegada: senyora ROSA BERTRAN BARTOMEU

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

2a Tinenta d’Alcaldia, senyora Cristina Agüera Gago

Atribucions

Comerç i Consum

Mercats Municipals

Cementiris

Marxants

Àrea de Gent Gran, Feminisme i LGTBIQ+ i Diversitat Funcional

Regidora Delegada: senyora FLORENCIA BADIA AVIÑO

Regidora Adjunta: senyora SHEILA MARTÍNEZ BARRACHINA

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

2a Tinenta d’Alcaldia, senyora Cristina Agüera Gago

Atribucions

Gent Gran

Feminisme i LGTBIQ+

Diversitat funcional

Àrea de Transparència

Regidora Delegada: senyora SONIA EGEA PÉREZ

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

2a Tinenta d’Alcaldia, senyora Cristina Agüera Gago

Atribucions

Transparència i administració electrònica

Àrea de Via Pública i Mobilitat

Regidor Delegat: senyor DAVID MEJÍA AYRA

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

3r tinent d’Alcaldia, senyor Daniel Gracia Álvarez

Atribucions

Manteniment d’espais públics

Neteja de la ciutat i d’edificis municipals

Mobilitat i vialitat

Àrea de Medi Ambient

Regidora Delegada: senyora SONIA EGEA PÉREZ

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

3r tinent d’Alcaldia, senyor Daniel Gracia Álvarez

Atribucions

Medi ambient

Verd urbà

Educació ambiental

Ecologia urbana, energia i cani climàtic

Parcs

Àrea de Polítiques Contra l’Ocupació Il·legal

Regidor Delegat: senyor DANIEL AGUILERA MANGAS

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

3r tinent d’Alcaldia, senyor Daniel Gracia Álvarez

Atribucions

Polítiques contra l’ocupació il·legal

Àrea de Serveis Socials i Entitats Regionals

Regidora Delegada: senyora MARIA CARMEN EXPÓSITO LOZANO

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

4a tinenta d’Alcaldia, senyora Rosa del Amo Hernández

Atribucions

Direcció estratègica de Serveis socials

Competència sobre entitats regionals

Àrea de Benestar Animal

Regidora Delegada: senyora SONIA EGEA PÉREZ

Tinent Alcalde a la que s’adscriu amb facultat resolutòria.

4a tinenta d’Alcaldia, senyora Rosa del Amo Hernández

Atribucions

Benestar animal.

Es nomena els següents regidors com Regidors Adjunts a l’Àrea que s’indica amb la funció de donar suport al regidor tinent d’alcalde de l’àmbit i/o regidor d’àrea en l’àrea específica que s’indica:

  • Juan José Portillo López: Regidor adjunt d’Esports en l’Àmbit d’Hisenda, Recursos Interns, Educació, Esport i Seguretat Ciutadana.

  • Sheila Martínez Barrachina: Regidora adjunta a l’Àrea de Gent Gran, Feminisme i LGTBIQ+ i diversitat funcional en l’Àmbit d’Impuls econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern.

  • Odalys Sánchez Martínez: Regidora adjunta a l’Àrea de Convivència, Mediació i Participació en l’Àmbit d’Hisenda, Recursos Interns, Educació, Esport i Seguretat Ciutadana.

Es nomena i s’efectua a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels assumptes, missions o matèries corresponents als Districtes, segons els serveis o missions que determini el govern municipal:

REGIDOR/A

DISTRICTE

BARRIS

Rosa Bertran Bartomeu

1

Canyadó, Casagemes, Coll i Pujol, Centre, Dalt la Vila, Manresà, Progrés i Front Marítim.

David Silva Hortet

2

Sant Crist, Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda, Puigfred, La Pau i Montigalà Occidental.

David Silva Hortet

3

Montigalà Oriental, Canyet, Bufalà, Pomar, Pomar de Dalt, Morera, Les Guixeres , Mas Ram i Bonavista.

Daniel Aguilera Mangas

4

San Juan de Llefià, Sant Mori de Llefià, Sant Antoni de Llefià i La Salut.

Florencia Badia Aviño

5

Can Claris, Raval, Gorg i La Mora i Congrés.

Juan José Portillo López

6

Artigues, Sant Roc i El Remei

Badalona, 28 de juny de 2023