Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació de l’adequació i l’increment de les retribucions salarials del personal contractat en el marc dels ‘Plans d’Ocupació’, així com el plus de nocturnitat, aplicable des de la data 1 de maig de 2023

Aprovació de l’adequació i l’increment de les retribucions salarials del personal contractat en el marc dels ‘Plans d’Ocupació’, així com el plus de nocturnitat, aplicable des de la data 1 de maig de 2023

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes d’abril l’adequació i l’increment de les retribucions salarials del personal contractat en el marc dels ‘Plans d’Ocupació’, així com el plus de nocturnitat, aplicable en ambdós casos des de la data 1 de maig de 2023. L’aplicació es fa d’acord amb l’informe tècnic de la cap del Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació.

Els salaris en euros dels treballadors temporals dels plans d’ocupació resulten de la següent manera:

CATEGORIA

NIVELLS

GRUP

SALARI BASE

PRORRATA PAGA EXTRA (JUNY)

PRORRATA PAGA EXTRA (DESEMBRE)

SALARI BRUT MENSUAL AMB PRORRATA

TÈCNIC/-A GRAU MIG

NIVELL I

A2

1.422,20

118,51

118,52

1.659,24

OFICIALS

NIVELL II

C1/C2

1.258,10

104,84

104,85

1.467,79

PEONS I AUX. ADMINISTRATIU

NIVELL III

C2

1.094,00

91,16

91,16

1.276,34*

Respecte al plus de nocturnitat, l’augment és el següent:

Categoria

Desc. Lloc tipus 

Increment SALARI BASE

Increment PPGE (JUNY)

Increment PPGE (DESEMBRE)

SALARI BRUT MENSUAL AMB PRORRATA

TÈCNIC/-A GRAU MIG

NIVELL I

355,55

29,63

29,63

414,81

OFICIALS

NIVELL II

314,53

26,21

26,21

366,95

PEONS I AUX. ADMINISTRATIU

NIVELL III

273,50

22,79

22,79

319,08

L’acord aprovat insta també a la Comissió Mixta, d’acord amb les funcions que determina l’article1 del Conveni-col·lectiu vigent, a definir un paràmetre objectiu de càlcul que tingui vocació de permanència, per determinar les retribucions de les diferents categories/grups professionals/llocs de treball que s’hagin de retribuir en el marc del programes subvencionats per d’altres administracions, sense identificar imports en concret, que en tractar-se de matèria retributiva requereixen d’una constant actualització.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 26 d’abril de 2023