Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 d’abril de 2023

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 d’abril de 2023.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’abril al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Posar a disposició del Ple Municipal la comptabilitat específica de les assignacions rebudes per Grups Municipals en compliment de l'article 29 de les Bases d'execució del pressupost municipal

Durant la sessió ordinària del mes d’abril s’ha posat a disposició del Ple Municipal la comptabilitat específica de les assignacions rebudes pels Grups Municipals següents, en compliment de l’article 29 de les Bases d’execució del pressupost municipal vigents: Grup Municipal del Partit Popular, Grup Municipal Socialista, Grup Municipal de Junts per Catalunya Badalona, Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, i Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem – Mes. Es comunicarà aquest acord a la Intervenció General i a la resta d’interessats.

Els imports que corresponen a aquestes dotacions econòmiques pel període comprès entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2022, es relacionen al següent quadre:

GRUP MUNICIPAL

CIF

NÚM. REGIDORS/ES

EUROS REGIDOR

DIES

IMPORT VARIABLE

IMPORT FIX

IMPORT TOTAL

Partit Popular

V-62.584.446

11

3,25

360

12.870 €

18.000 €

30.870 €

Partit Socialistes de Catalunya

V-66.655.960

6

3,25

360

7.020 €

18.000 €

25.020 €

Guanyem Badalona en Comú

V-66.649.732

4

3,25

360

4.680 €

18.000 €

22.680 €

Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-Mes

V-66.634.890

3

3,25

360

3.510 €

18.000 €

21.510 €

Badalona En Comú Podem

V-67.469.981

2

3,25

360

2.340 €

18.000 €

20.340 €

Junts per Catalunya

V-67.488.114

1

3,25

360

1.170 €

18.000 €

19.170 €

Aprovació de la modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de BCN - Node Energia Centre de Blockchain) import 150.000 euros

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes d’abril la modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 per a dotar amb 150.000 euros una partida del pressupost d’inversions que permet consolidar la presència del Node d'Energia del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat) a Badalona.

El Node d'Energia està actiu i amb seu al BCIN des de mitjans de l’any 2022 i compta amb un equip que duu a terme seminaris, tallers i altres activitats formatives, així com un projecte de democratització de l'energia estratègic, no només per a la ciutat, sinó per al país. El principal projecte estratègic del Node d'Energia consisteix a impulsar la iniciativa ReWatt, que aplica tecnologia blockchain per tal de millorar l'eficiència de les comunitats locals d'energia. Així mateix, l'Espai Llavor del CBCat ofereix un servei d'acceleració per a start-ups i emprenedors amb projectes blockchain en fases inicials, i brinda suport estratègic per a la implementació de la tecnologia blockchain en projectes energètics d'interès general.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, GBeC i PSC. El grup del PP s’ha abstingut.

Aprovació de l’adequació i l’increment de les retribucions salarials del personal contractat en el marc dels ‘Plans d’Ocupació’, així com el plus de nocturnitat, aplicable des de la data 1 de maig de 2023

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes d’abril l’adequació i l’increment de les retribucions salarials del personal contractat en el marc dels ‘Plans d’Ocupació’, així com el plus de nocturnitat, aplicable en ambdós casos des de la data 1 de maig de 2023. L’aplicació es fa d’acord amb l’informe tècnic de la cap del Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació.

Els salaris en euros dels treballadors temporals dels plans d’ocupació resulten de la següent manera:

CATEGORIA

NIVELLS

GRUP

SALARI BASE

PRORRATA PAGA EXTRA (JUNY)

PRORRATA PAGA EXTRA (DESEMBRE)

SALARI BRUT MENSUAL AMB PRORRATA

TÈCNIC/-A GRAU MIG

NIVELL I

A2

1.422,20

118,51

118,52

1.659,24

OFICIALS

NIVELL II

C1/C2

1.258,10

104,84

104,85

1.467,79

PEONS I AUX. ADMINISTRATIU

NIVELL III

C2

1.094,00

91,16

91,16

1.276,34*

Respecte al plus de nocturnitat, l’augment és el següent:

Categoria

Desc. Lloc tipus 

Increment SALARI BASE

Increment PPGE (JUNY)

Increment PPGE (DESEMBRE)

SALARI BRUT MENSUAL AMB PRORRATA

TÈCNIC/-A GRAU MIG

NIVELL I

355,55

29,63

29,63

414,81

OFICIALS

NIVELL II

314,53

26,21

26,21

366,95

PEONS I AUX. ADMINISTRATIU

NIVELL III

273,50

22,79

22,79

319,08

L’acord aprovat insta també a la Comissió Mixta, d’acord amb les funcions que determina l’article1 del Conveni-col·lectiu vigent, a definir un paràmetre objectiu de càlcul que tingui vocació de permanència, per determinar les retribucions de les diferents categories/grups professionals/llocs de treball que s’hagin de retribuir en el marc del programes subvencionats per d’altres administracions, sense identificar imports en concret, que en tractar-se de matèria retributiva requereixen d’una constant actualització.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció en suport a Adrià Sánchez Garcia i de rebuig al seu enjudiciament amb penes reclamades de fins a 9 anys de presó

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en suport a Adrià Sánchez Garcia i de rebuig al seu enjudiciament amb penes reclamades de fins a 9 anys de presó.

La moció proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.- Expressar tota la nostra solidaritat i suport a l’Adri, la seva família i amistats davant aquest enjudiciament i demandes de penes desproporcionades.

Segon.- Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret de manifestació és un d’aquests Drets Fonamentals als quals no renunciarem de cap de les maneres.

Tercer.- Condemnem, de manera especial, la vulneració del dret a protesta, manifestació i llibertat d’expressió dels joves i les joves antifeixistes que l’exerceixen.

Quart.- Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Grup de a l’Adrit, a la Generalitat de Catalunya, al president de l’Estat Espanyol, i a l’organització Alerta Solidària.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, GBeC i PSC. El grup del PP ha votat en contra.

Badalona, 26 d’abril de 2022