Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 25 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 25 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 25 d’abril, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes d’abril té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 5, corresponent a la sessió ordinària de 28 de març de 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Aprovar, si escau, el Text refós del Pla Especial Urbanístic per la regulació dels jocs d’atzar al municipi de Badalona, amb les prescripcions indicades a l’acord de la CTUAMB de data 31 de gener de 2023 i unes correccions i ampliacions d’ofici, totes elles de caràcter no substancial.

3. Aprovar, si escau, l’Adhesió de l’Ajuntament a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya, aprovada per Assemblea General del Consorci Localret el dia 12 de novembre de 2022, i nomenar com a persones de referència per al desenvolupament de l’Agenda al Regidor/a representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General del Consorci Localret i a la cap de departament d’Informàtica i TIC.

4. Donar compte dels decrets i resolucions dictades por l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de març de 2023.

5. Aprovar, si escau, la rectificació d’ofici de l’error en l’apartat segon de la part dispositiva del dictamen aprovat pel Ple de l’ Ajuntament en sessió del dia 30 de novembre de 2021 i resoldre la discrepància al reparament efectuat per la intervenció municipal a favor del criteri exposat pel departament promotor del contracte, i consegüentment amb això, aprovar la modificació del contracte administratiu relatiu al programari de gestió del padró municipal d’habitants adjudicat a l’ empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU, per acord plenari de data 30 de novembre de 2021.ova distribució de la despesa per anualitats arran aquella modificació i l’aixecament del reparament.

6. Aprovar, si escau, la designa com a representant-accionista de l’Ajuntament de Badalona per a la Junta General Ordinària de Marina de Badalona, S.A., a celebrar el proper 31 de maig de 2023 al Sr. Christian Carneado Hernández, fixant que el sentit del seu vot serà a favor d'aprovar els Comptes Anuals de l’exercici 2022.

7. Aprovar, si escau, la designa com a representant-accionista de l’Ajuntament de Badalona per a la Junta General Extraordinària de Marina de Badalona, S.A., a celebrar el proper 31 de maig de 2023, al Sr. Christian Carneado Hernández, fixant que el sentit del seu vot serà a favor de la ratificació dels nomenaments per cooptació, realitzats pel Consell d’Administració, així com els nomenaments de càrrecs del Consell d’Administració.

8. Posar a disposició del Ple Municipal la comptabilitat específica de les assignacions rebudes per Grups Municipals en compliment de l’article 29 de les Bases d’execució del pressupost municipal.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

9. Aprovar, si escau, la modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de BCN - Node Energia Centre de Blockchain) import 150.000 euros.

10. Aprovar, si escau, la modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022, del Patronat de la Música de Badalona (Inversions) import de 88.834,05 euros.

11. Aprovar, si escau, la modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022, (Patrimoni-sentència Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badalona- quotes comunitat Unitat Residencial Mas Ram) import de 46,705,73 euros.

12. Aprovar, si escau, el Pla de Seguretat i Salut dels treballs definits en el projecte executiu per a la instal·lació de càmeres i senyalització de zona de baixes emissions i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes emissions, en el marc del «PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA- FINANÇAT PER LA UNIÓN EUROPEANEXTGENERATIONEU», redactat per l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.

13. Aprovar, si escau, la delegació a l’alcalde dels actes de tràmit que se’n puguin derivar de l’execució del contracte mixt dels treballs definits en el projecte executiu per a la instal·lació de càmeres i senyalització de zona de baixes emissions i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes emissions, en el

marc del «PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA- FINANCIAT PER LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU».

14. Aprovar, si escau, l’adequació i l’increment de les retribucions salarials del personal contractat en el marc dels “Plans d’Ocupació“, així com el plus de nocturnitat, aplicable des de la data 1 de maig de 2023.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

15. Aprovar, si escau, la rectificació de l’error material detectat en l’acord de Ple relatiu a la delegació de les competències del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, adoptat en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2022.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en suport a Adrià Sánchez Garcia i de rebuig al seu enjudiciament amb penes reclamades de fins a 9 anys de presó.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 21 d’abril de 2023