Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovar les principals estratègies per a la ciutat de Badalona resultants dels debats territorials en el procés Repensem Badalona, i aprovades al plenari del Consell de Ciutat

Aprovar les principals estratègies per a la ciutat de Badalona resultants dels debats territorials en el procés Repensem Badalona, i aprovades al plenari del Consell de Ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària del mes de març les principals estratègies per a la ciutat de Badalona resultants dels debats territorials en el procés Repensem Badalona, i aprovades al plenari del Consell de Ciutat.

Les estratègies aprovades per blocs temàtics són les següents:

1. BADALONA MÉS ACCESSIBLE, INCLUSIVA I AMB IGUALTAT D'OPORTUNITATS

• Elaborar un pla d’habitatge públic per garantir l’accés a l’habitatge

• Fer un pla de rehabilitació i millora dels habitatges públics existents

• Realitzar un pla de lluita contra les desigualtats, per facilitar l’accés universal als serveis públics i afavorint xarxes de col·laboració entre administració i entitats.

• Crear un pla d’actuació contra la pobresa energètica per assegurar l’accés als subministres bàsics de tots els habitatges de la ciutat.

• Incrementar els pressupostos destinats al suport social i agilitzar els tràmits administratius per aconseguir aquests recursos.

2. BADALONA MÉS SEGURA I AMB ADMINISTRACIONS FORTES

• Fomentar l’educació com a base de la convivència: desplegar un Pla de formació en valors que reculli actuacions en (i per a ) les entitats, equipaments públics i centres educatius.

• Posar en marxa i publicar els indicadors de qualitat i avaluació del funcionament de l’administració municipal.

• Millorar el sistema de recollida de queixes, reclamacions, incidències i propostes d’actuació

• Adquirir el compromís de l’Ajuntament de donar resposta a les peticions ciutadanes en terminis raonables.

• Incorporar al web municipal un espai on recollir les denúncies de “fake news” per donar-les a conèixer i identificar les persones responsables de la seva transmissió.

• Implementar un programa de seguiment de l’aplicació de l’ordenança de civisme per identificar els seus buits o mancances i proposar actuacions de millora.

• Aplicar un urbanisme amb perspectiva de gènere: elaborar un programa específic de detecció dels espais públics que puguin semblar més insegurs per les seves característiques i realitzar actuacions que disminueixin aquesta sensació d’inseguretat.

3. BADALONA AFAVORIDORA DE L'ECONOMIA URBANA I INNOVADORA

• Crear un consorci de formació professional que faciliti l’alineament entre els objectius de ciutat i el teixit empresarial.

• Impulsar el projecte la Ciutat de la Música

• Elaborar un pla de promoció de l’activitat audiovisual

• Dissenyar un pla de millora, ampliació i modificació dels polígons industrials per facilitar la ubicació de noves empreses.

• Posar en marxa un pla de foment de l’activitat econòmica i incubació de noves empreses.

• Acordar i aplicar un pla per agilitar els tràmits administratius per a la posada en marxa de noves activitats i assegurar el compliment dels requisits exigits.

• Garantir que Ca l’Arnús es manté com a pulmó verd

4. BADALONA MÉS CONNECTADA I VERDA

• Dissenyar un pla de creació d’eixos verds mitjançant itineraris a peu i en bicicleta.

• Renaturalització de l’espai públic: posar en marxar un programa de plantació d’arbrat i de reconversió de places dures en places toves.

• Promoure la utilització dels espais verds per a activitats diverses d’esbarjo, respectuoses amb l’entorn i per a tot tipus de col·lectius.

• Facilitar la posada a disposició d’espais específics, de superfície adequada, destinats a gossos.

• Elaborar un Pla d’ampliació i millora del transport públic, particularment el Metro (línia 1) i facilitar l’accés dels animals de companyia.

• Ampliar la xarxa de carril-bus i carril-bici.

• Fer un Pla de millora de la tarifació social.

• Acordar un programa de seguiment de l’execució dels projectes per dotar de transparència la seva realització.

5. BADALONA MÉS SALUDABLE I EDUCADORA

• Elaborar un programa interdepartamental per a la gent gran amb la implicació dels diferents serveis públics que interactuen amb aquesta població.

• Revisar la utilització dels espais comunitaris com casals, centres cívics, instal·lacions esportives i similars per afavorir l’ús intergeneracional.

• Elaborar o actualitzar el Pla educatiu de ciutat de forma interdepartamental, per incorporar els diferents espais susceptibles de tenir contingut educador per a la infància, adolescència, joventut i població en general.

• Elaborar un pla d’espais i equipaments susceptibles d’us comunitari.

6. BADALONA MÉS SOSTENIBLE

• Elaborar campanyes de sensibilització (informació i formació) sobre bones pràctiques ciutadanes de respecte del medi ambient, fomentant la realització d’un Banc de bones pràctiques.

• Incorporar a les bones pràctiques ambientals als sectors econòmics de al ciutat.

• Fomentar les comunitats energètiques.

• Crear un jardí vertical a l’autopista amb plaques solars.

• Pla d’instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics i suport a la seva col·locació en edificis privats d’habitatge o industrials.

• Fer un pla de reaprofitament dels recursos hídrics de la ciutat aprofitant les aigües freàtiques, les filtracions al metro, les aiguades de Canyet i l’aigua d’altres espais de la ciutat per fer-ne ús a la ciutat, tot tenint en compte que el marc està salinitzant les aigües freàtiques.

• Transformació de l’autopista. Hi ha infraestructures que a banda de ser una barrera social i urbanística (com és el cas de l’autopista) són les responsables de la contaminació que pateix la ciutat.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, PSC. Els grups municipals del PP i GBeC s’han abstingut.

Badalona, 29 de març de 2023