Twitter Facebook Instagram Youtube

Obert el termini per a la sol·licitud d’ajuts per al pagament de lloguer per a joves de 35 anys o menys

Obert el termini per a la sol·licitud d’ajuts per al pagament de lloguer per a joves de 35 anys o menys.

L’Ajuntament facilita la presentació d’aquest tràmit a través d’Internet o demanant cita a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona

Per a les persones més grans de 36 anys el termini per demanar els ajuts al lloguer s’obrirà l’11 d’abril

Fins al 5 d’abril s’ha obert el termini per a les sol·licituds d’ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer per a les persones joves de 35 o menys anys. Per als més grans de 36, el termini per a la sol·licitud dels ajuts serà entre l’11 d’abril i el 12 de maig. L'import de la subvenció serà del 20, 30 o 40% del lloguer amb un màxim de 250 € i un mínim de 20 € mensuals per a les persones de 35 anys o menys i un màxim de 200 € i un mínim de 20 € per a les persones amb 36 anys o més.

Per a les persones residents a Badalona, l’Ajuntament facilita la presentació d’aquest tràmit a través d’Internet mitjançant l’enllaç https://www.olh.cat/lloguer/ Si es vol fer presencialment, s’ha de sol·licitar cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona www.olh.cat

Requisits bàsics per accedir a les subvencions de lloguer

- Tenir la residència legal a Catalunya

- Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 23.725,79 €.

- Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

- No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

    1. Per a les persones que tinguin 35 anys o menys: Quan es tracti d’habitatge: 950 euros. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import de lloguer màxim serà de 1.100 euros. Quant es tracti d’habitació: 450 euros.

    2. Per a les persones que tinguin 36 anys o més: Quan es tracti d’habitatge: 900 euros i habitació: 450 euros.

- Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

- Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.

- Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Documentació

Pel que fa a la documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, cal destacar, a més dels documents acreditatius personals (DNI, NIE, TIE...), els corresponents justificants d’ingressos (declaracions de renda, certificats de pensions...) així com, entre altres, el contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.

La 4a tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut de l’Ajuntament de Badalona, Teresa González, ha animat a la ciutadania que pugui reunir els requisits bàsics a presentar les sol·licituds telemàticament o demanar cita per a fer els tràmits a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona. En aquest sentit, la regidora ha volgut destacar que: “els ajuts als quals es poden optar són prou importants, estem parlant de subvencions que cobreixen entre el 20 i el 40% de l’import total del lloguer”.

Badalona, 23 de març de 2023