Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de febrer de 2023

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de febrer al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Declaració Institucional del 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones compromís municipalista per unes polítiques locals feministes

A l’inici de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 28 de febrer s’ha llegit la següent Declaració institucional del 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones.

“Avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, alcem de nou la nostra veu a favor dels drets de les dones i reforcem la nostra lluita feminista des de diferents territoris i municipis arreu del món. L’alcem també per aquelles dones de territoris on els seus drets i llibertats més bàsiques estan vulnerades de manera sistemàtica, com l’Iran, l’Afganistan o Iemen. I ho continuarem fent fins que TOTES les dones siguem lliures i la igualtat real estigui assolida.

Ara fa 28 anys, arran de la Declaració i la Plataforma d’Acció de Beijing, aprovada en la Quarta Conferència Mundial de les Dones, les polítiques d’igualtat de gènere van viure un punt d’inflexió que va permetre, viatjant des del terreny internacional fins el local, donar una major centralitat al gènere en els nostres consistoris i canviar l’orientació de les polítiques revisant les estructures que reprodueixen les desigualtats de gènere i el reforç de l’empoderament femení en la presa de decisions. Són moltes les dones que ens han precedit en la lluita per la igualtat. És només des del lideratge i la praxis feminista que podrem avançar en la consecució de territoris igualitaris, sostenibles i que posin la vida al centre, mitjançant el disseny i posada en marxa de polítiques públiques locals transformadores i transversals, i en la promoció de serveis inclusius i que fomentin la igualtat de totes les persones. Tenim present que els governs locals, com administracions més properes a la ciutadania, juguem un paper estratègic en la lluita per la igualtat. Des del municipalisme tenim una llarga trajectòria en l’impuls de polítiques locals d’igualtat. La trajectòria empresa per les regidories d’igualtat, colze a colze amb altres administracions, entitats i les xarxes de dones han contribuït a consolidar les polítiques públiques d’igualtat de gènere en el nostre país, una tasca que ha estat clau en la construcció i la consolidació de territoris feministes .Ara cal continuar consolidant el desplegament de les polítiques feministes amb una clara vocació integral i transformadora, amb l’objectiu de garantir els drets de les dones. Estem convençudes que aquest compromís feminista ens permetrà millorar l’impacte de les polítiques d’igualtat de gènere en els nostres municipis i garantir una major cohesió i equilibri territorial. Volem eliminar les desigualats en tots els àmbits de la vida pública i privada des de la política, la ciència, la salut , els esports, el treball, les cures... i també en el canvi tecnològic i l'educació en l'era digital, per a aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i nenes, tal i com les Nacions Unides expressen en el seu lema pel 8 de març d’enguany.

Per tot això, ens refermem en el nostre compromís per seguir treballant en la construcció de municipis feministes que avancin cap a l’eradicació de les desigualtats socials i econòmiques i la protecció de tots els drets de les dones i les nenes”.

Aprovat l’avantprojecte de l’Ordenança sobre l’ús i conservació del verd privat d’ús públic i tancament d’espais entre blocs privats i solars de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el text de l’avantprojecte d’Ordenança sobre l’ús i conservació d’espais de verd privat, però que tenen un ús públic.

L’objecte de l’Ordenança és regular els espais de verd privat d’ús públic qualificats pel planejament de zones 8c (verd privat d’ús públic) i també regular les obligacions dels propietaris i els tancaments dels espais entre blocs i les tanques de solars. A Badalona hi ha un nombre considerable d’espais de titularitat privada que, no obstant, tenen un ús públic, ja que estan destinats a lloc de lliure esbarjo, espai obert, o zona de pas entre dues àrees diferenciades.

A l’avantprojecte d’Ordenança es recullen els drets i les obligacions dels propietaris en relació amb la conservació i ús dels espais de verd privat d’ús públic, l’ús que els ciutadans poden fer respecte d’aquests espais i la relació jurídica entre l’Ajuntament de Badalona i aquests propietaris.

En general, els propietaris de les zones qualificades de verd privat d’ús públic hauran de permetre el lliure accés, l’estada i la lliure circulació dels vianants per aquests espais com si es tractés de l’ús comú general que és el que qualsevol ciutadà pot exercir lliurement sobre el domini públic municipal. En cas de signatura de conveni, l’Ajuntament assumirà com a contraprestació la seguretat pública, a través del cos de la Guàrdia Urbana, la conservació de l’espai, la jardineria, el rec, la neteja, l’enllumenat de l’espai i, si s’escau, les obres necessàries per a l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques de l’espai concret. Aquests espais no podran ser objecte de tancament, llevat que l’Ajuntament determini un règim de gestió assimilat al dels parcs públics protegits.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Prorrogat el conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la pròrroga del conveni signat, en data 12 d’abril de 2019, entre l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç (FBC) que té per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts per tal que es permeti la continuïtat de la FBC a la ciutat de Badalona en un nou emplaçament que millori substancialment l’actual i, d’altra banda, es faciliti l’execució de polítiques d’habitatge social a l’INCASÒL.

L’acord conclou que l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç han vist la necessitat de prorrogar (4 anys més) el conveni de referència, atès que l’execució de les obligacions assumides per les parts encara no han finalitzat.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova modificar les ordenances fiscals per bonificar la instal·lació de plaques fotovoltaiques

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 1, reguladora de l’impost sobre els béns immobles, i 5, reguladora de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres, per a la bonificació de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Amb la modificació de les ordenances es pretén donar un impuls a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Badalona i contribuir en la lluita contra el canvi climàtic. Per una banda, es redueix el límit mínim de kw en habitatges plurifamiliars i també s’amplia l’import de bonificació per a les grans instal·lacions, de manera que es puguin veure afavorides les grans empreses, atès que hi ha la necessitat que aquests grans consumidors energètics participin en la transició energètica cap a un consum més ecològic i sostenible.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, PSC i PP, amb l’abstenció de GBeC.

El Ple de l’Ajuntament aprova la declaració “Badalona lliure de violències masclistes i LGTBIfòbiques”

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat declarar que el municipi de Badalona es posiciona com a “Badalona lliure de violències masclistes i LGTBIfòbiques”.

Aquesta declaració implica com a Objectius generals:

— Oferir una resposta institucional d’abordatge del sexisme, les discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere i les violències masclistes i en particular les violències sexuals;

— Posar en marxa un marc d’abordatge integral davant l’assetjament discriminatori i les violències sexuals en clau feminista i al seu entorn d’intervenció organitzatiu professional i activista;

— Establir una cultura de tolerància zero davant el sexisme, les discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere, les violències masclistes i en particular les violències sexuals i

— Fer de la igualtat de gènere en sentit ampli i de la prevenció del sexisme, les discriminacions i les violències sexuals un dels valors fonamentals de la ciutat de Badalona.

Així mateix, es fixen com a objectius específics els següents:

- Generar cultura política i organitzativa on es visualitzi que els possibles assetjaments i agressions no són conflictes entre dues persones, sinó que impliquen a tota la ciutadania de Badalona.

- Aconseguir espais més segurs i lliures de sexisme, discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere, de violències masclistes i en particular de les violències sexuals en la nostra ciutat.

- Fer de la prevenció del sexisme, les discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere, de les violències masclistes i LGTBIfòbiques un senyal identificador del nostre municipi posant els mecanismes adients perquè aquesta sigui efectiva.

- Visibilitzar les diverses manifestacions de sexisme, de discriminacions per qualsevol raó vinculada al sexe i al gènere, de violències masclistes i LGTBIfòbiques que puguin tenir lloc en l’àmbit del nostre municipi, posant especial atenció davant d’aquelles més difícilment identificables.

- Sensibilitzar i implicar la ciutadania, entitats i organitzacions que operin al nostre municipi i oferir uns espais i mecanismes de seguretat i de confiança en contra de les violències masclistes i LGTBIfòbiques.

- Visibilitzar les categories interseccionals que, a més del gènere, poden influir en les discriminacions i les violències sexuals (classe, raça, origen, opció sexual, identitat de gènere, capacitats diverses…).

- Recopilar dades i realitzar informes per conèixer quina és la realitat de Badalona.

Aquesta Declaració es manifestarà mitjançant la senyalització oportuna dels cartells identificadors de l’objecte de la mateixa, els quals s’hauran d’ubicar en llocs clarament visibles a l’entrada i sortida del municipi i en llocs que tinguin especial consideració per a la ciutadania, en la forma, mida, color i altres característiques tècniques que determinin el Servei de Feminismes, en col·laboració amb el Departament de Comunicació i l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament.

El dictamen ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en defensa de la salut pública als barris El Remei, Sant Roc, La Mora i la resta de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la moció presentada el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa de la salut pública als barris El Remei, Sant Roc, La Mora i la resta de la ciutat.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER Instar al govern municipal a que millorin els protocols de control i correcció necessaris de les indústries contaminants sota el “control” de l'Ajuntament de Badalona per tal de garantir la qualitat de l’aire.

SEGON Instar al govern municipal a que publiqui al web i faci arribar còpia del llistat de les empreses potencialment contaminants de la ciutat de Badalona.

TERCER Instar al govern municipal a que instal·li una estació fixa de qualitat de l'aire a rodalies de l'empresa Tenneco i un mesurador de partícules PM10 i PM2.5 de forma urgent en un termini de tres mesos.

QUART Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’empresa Federal Mogul, als treballadors i treballadores de la mateixa, a la FAVB i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la Conselleria de Salut i al Consell d’administració de BSA.

La moció ha comptat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 21 de desembre de 2022