Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 28 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 28 de febrer, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 28 de febrer, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç: http://endirecte.badalona.cat

El Ple ordinari corresponent al mes de febrer té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 1, corresponent a la sessió ordinària de 31 de gener de 2023.

2. Declaració Institucional del 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones compromís municipalista per unes polítiques locals feministes.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Aprovació inicial del text de l’avantprojecte de l’Ordenança sobre l’ús i conservació del verd privat d’ús públic (8c) i espais assimilats pel planejament (18) i tancament d’espais entre blocs privats i solars de Badalona.

4. Aprovació de l’addenda per a la pròrroga del conveni signat en data 12 d’abril de 2019, l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç.

5. Aprovar la composició de la Comissió del Nomenclàtor.

6. Aixecament del reparament i aprovació factures a favor de la mercantil WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA amb NIF A58417346, en concepte de subscripció a la revista «El consultor de ayuntamientos y juzgados», i de la renovació d’adquisició de la base de dades, format ON-LINE, “El consultor Contratación Pública 360”, pels exercicis 2019 i 2020.

7. Substitució de membres al plenari i comissió executiva del Consorci Badalona Sud.

8. Aprovació nova verificació de text refós de la modificació de PGM del nucli històric de Dalt la vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona.

9. Autoritzar i disposar la despesa, corresponent al servei de neteja viària, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

10. Autoritzar i disposar la despesa, corresponent al servei de recollida de residus, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

11. Verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità per l’ajust de les qualificacions d’espais lliures i equipaments al turó d’en Caritg i a l’avinguda de Salvador Espriu de Badalona.

12. Declarar la nul·litat dels acords aprovats els anys 2009 i 2015 pels quals es va acordar la continuïtat en la prestació del servei de conservació de la xarxa d’enllumenat públic del terme municipal per part de l’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA, de conformitat amb el dictamen 20/2023, de 26 de gener, de la Comissió Jurídica Assessora.

13. Resoldre el recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva del projecte d’expropiació, presentat per l’INCASOL, pel procediment de taxació conjunta dels blocs 57, 58, 59 i 60 situats a l’avinguda Marquès de Mont-roig núm. 212-214, 208-210, 204-206 i 200-202 afectats per la Modificació puntual del PGM al front de l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc de Badalona.

14. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023001357 de data 6 de febrer de 2023 per la qual es designaven nous vocals titulars i suplents a dues comissions informatives d’aquest Ajuntament, i un cop introduïda la correcció d’una errada material (resolució núm. 2023001536 de data 8 de febrer de 2023).

15. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023001239 de data 1 de febrer de 2023, de modificació de la composició del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

16. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023000552, de data 18 de gener de 2023, referent a l’establiment de noves delegacions de competències a favor de la vicepresidència del Consell d’administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

17. Donar compte al Ple de la resolució núm. 2023001240 dictada per l’alcalde en data 1 de febrer de 2023, de substitució d’un membre del Consell Rector del Museu de Badalona.

18. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes de gener de 2023.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

19. Donar compte al ple d’una modificació del Pla de Control Financer per a l’exercici 2021.

20. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal general, de gestió, inspecció tributària i recaptació, per actualitzar alguns aspectes sobre els quals la normativa estatal ha estat modificada i per millorar la redacció d’alguns articles, per a la seva vigència a partir de que es compleixi allò que estableix l’article 17 del TRLRHL.

21. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, per a la seva vigència a partir de que es compleixi allò que estableix l’article 17 del TRLRHL.

22. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga de 2022 (Subvenció finalista Cambra de Comerç - Vals de compra).

23. Aprovar provisionalment l’annex XIX de l’Ordenança general de preus públics, regulador dels preus públics relatius a serveis socials, per a la seva vigència a partir que es compleixi allò que estableix l’article 17 del TRLRHL.

24. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (increment aportació Badalona Cultura).

25. Delegar en el titular de l’alcaldia els actes de tràmit que se’n puguin derivar de l’execució del contracte mixt dels treballs definits en el projecte executiu per a la instal·lació de càmeres i senyalització de zona de baixes emissions i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes emissions, en el marc del «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unión Europea-Nextgeneration».

26. Aprovar inicialment les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona, per concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a l’educació, participació, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminisme, serveis socials, gent gran, convivència, salut i comerç, durant l’exercici 2023, així com els annexos que s’hi acompanyen, els quals fixen els criteris i requisits específics de cada subvenció.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

27. Aprovar l’adhesió de Badalona al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci de la Generalitat de Catalunya i el contingut del Conveni de col·laboració que formalitzi aquesta adhesió.

28. Declaració de Badalona com a “Badalona lliure de violències masclistes i LGTBIfòbiques”.

29. Convalidació dels acords presos en el marc de la tramitació de l’expedient de contractació indexat amb el número 2019/00018111F i aprovació de la PRIMERA pròrroga pel termini màxim d’un any del contracte de serveis relatiu al Programa de Dinamització i Informació Juvenil de ciutat, ubicat al Badiu Jove (carrer Ausiàs marc, 61, Badalona)

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

30. Aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament de Badalona a la Primera Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració Administrativa entre ambdues entitats per garantir i dotar als municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit de les urgències i emergències socials (CUESB) 2023-2024

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa de la salut pública als barris El Remei, Sant Roc, La Mora i la resta de la ciutat.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 24 de febrer de 2023