Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació amb caràcter definitiu el text de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona

Aprovació amb caràcter definitiu el text de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat amb caràcter definitiu el text de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. La Zona de Baixes Emissions de Badalona començarà a estar vigent 15 dies hàbils després de la seva publicació oficial.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió extraordinària celebrada el 17 de novembre de 2022 va aprovar inicialment l’avantprojecte de l’Ordenança. Durant el període d’informació pública s’han presentat cinc al·legacions a l’Ordenança. Per tal d'homogeneïtzar les ordenances municipals reguladores de les ZBE, es proposa admetre unes al·legacions que s'incorporaran al text aprovat inicialment el passat 17 de novembre relatives a dues qüestions principals: les autoritzacions dels vehicles professionals i les autoritzacions dels vehicles de persones amb rendes baixes.

Per què es crea la ZBE?

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Badalona és una mesura per lluitar contra la contaminació de l'aire i per protegir la salut de les persones. Les ZBE contribueixen a millorar la salut de tothom i, sobretot, dels col·lectius més vulnerables: les persones grans o amb malalties cròniques, els infants i les dones embarassades.

Com funciona la ZBE?

Els vehicles als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT tindran restringit l’accés a les ZBE de Badalona tots els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 hores. Es pot comprovar quin distintiu correspon al vehicle introduint la matrícula a zbe.amb.cat

Registre

Per moure’s per Badalona amb un vehicle sense el distintiu ambiental de la DGT, caldrà registrar prèviament el vehicle al web https://zberegistre.ambmobilitat.cat/ i demanar l’autorització que correspon.

Exempcions per circular

• Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties que els condicionen l’ús del transport públic.

• Vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda. Tant vehicles particulars com de transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.

• Serveis d’emergència i essencials que prestin serveis mèdics, serveis funeraris, bombers, protecció civil o policia i cossos i forces de seguretat de l’Estat.

• Vehicles estrangers. Cal que es registrin independentment de si compleixen els requisits per circular. En cas que els compleixin tenen exempció i poden circular. Els vehicles estrangers que no compleixen els requisits tecnològics per circular han de demanar les pertinents autoritzacions diàries.

Autoritzacions per circular

• Tenen accés esporàdic els vehicles de Catalunya i la resta de l’Estat als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT, inclosos els vehicles històrics i els clàssics. Les autoritzacions són diàries i estan limitades a 24 dies l’any. També per a vehicles amb matrícula estrangera que no compleixen els requisits.

• Vehicles dedicats al transport de persones que han de fer tractaments mèdics de manera periòdica. L’autorització es manté mentre duri el tractament, fins un màxim de 12 mesos.

• Vehicles especials que presten un servei o activitat singular com, per exemple, d’autoescola, portacontenidors, vehicles cisterna o blindats, camions gàbia i dúmper. Tenen autorització bianual. Es pot consular a zbebadalona.amb.cat

• Vehicles que presten servei en una activitat singular amb autorització municipal com, per exemple, mudança o rodatge. Tenen autorització mentre dura l’activitat, fins a un màxim de 30 dies.

• Vehicles que fan proves dinàmiques als tallers mecànics. Tenen autorització de fins a 9 dies.

• Vehicles de persones que acreditin uns ingressos econòmics anuals inferiors a 2 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau. Té una durada de 12 mesos renovables.

• Vehicles dedicats a l’exercici professional i que els seus titulars estan pròxims a la jubilació. Concretament, quan falten 5 anys cotitzats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms), en el Règim General de la Seguretat Social o en un altre règim alternatiu. Té una durada de 12 mesos, renovable.

• Vehicles en estat de reposició si s’acredita la compra d’un vehicle que compleix els requisits establerts, fins que duri el període de lliurament del nou vehicle. Fins a un màxim de 18 mesos.

Sancions

• A partir de l’1 de gener de 2024 entren en vigor les sancions per als vehicles M1 i L (motos i cotxes) sense etiqueta ambiental.

• Per als vehicles de les categories N1, N2, N3, M2 i M3, (furgonetes, camions, autocars i autobusos) entraran en vigor a partir del dia 1 de juliol de 2024.

• La sanció en cas d’infracció de l’ordenança és única, de 200 euros, i en cas de reincidència la sanció tindrà un increment del 30%. Els ingressos obtinguts per les sancions es destinen a finançar actuacions per impulsar la mobilitat sostenible.

• No podran circular: els turismes de benzina matriculats abans del 2000 (norma Euro 3); els dièsel matriculats abans del 2005 o 2006 (norma Euro 4); i les motocicletes i ciclomotors matriculats abans del 2003 (norma Euro 2).

Sistema de control i senyalització

La part de la ciutat més urbanitzada i amb més densitat de trànsit estarà dintre de la ZBE. S’instal·laran càmeres per al control necessari de les entrades i zones limítrofes amb els municipis limítrofs.

El control del compliment de les disposicions de la present Ordenança es realitza automàticament mitjançant un sistema de lectura de matrícules i la plataforma tecnològica de l’AMB sens perjudici de les facultats que la Policia Local tingui assignades.

La Zona de Baixes Emissions de Badalona s’ha de senyalitzar de manera clara i reconeixible en els diferents punts d’accés a aquesta, utilitzant la senyalització habilitada a l’efecte per la Direcció General de Trànsit (DGT). La senyalització de trànsit ha d’indicar les tipologies de vehicles que en tinguin permès l’accés.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC-A-MES; Guanyem Badalona en Comú i PSC. El grup municipal del Partit Popular s’ha abstingut.

Badalona, 1 de febrer de 2023