Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Planejament General a Badalona

Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Planejament General a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Planejament General a Badalona, sobre la regulació dels cossos sortints.

L’any 2008 es va realitzar una modificació de normes que va incloure en l’article 229-Cossos sortints- que apart de vol a vial, també es considerava vol als espais lliures públics, aspecte que les normes no van regular. Atenent aquest buit i alhora la problemàtica que comporta determinar el vol admissible dels cossos sortints quan les parcel·les tenen alguna façana amb front a espais públics que no necessàriament són vials, es pren la iniciativa de tramitar la present Modificació puntual de les normes del PGM a l’àmbit de

Badalona per als cossos sortints amb la modificació dels articles 229 i 230.

Aquest últim any s’ha posat de manifest la gran importància dels espais exteriors privatius dels habitatges, com patis i balcons, que són peces complementàries, saludables en els entorns urbans amb teixits densificats més comuns. Tant per gaudir del sòl sortint de les peces tancades de l’habitatge com per a crear proteccions horitzontals del sòl més fort de l’estiu, els cossos sortints, especialment els balcons, cossos sortints oberts, són elements que cada cop més es faran necessaris, i que cal regular per a facilitar que aquestes peces tinguin la dimensió major possible sempre dins de les regles de cada tipus d’ordenació. Tot i així reconeguda la importància que tenen aquestes peces en l’habitatge, des de la tramitació de les llicències, es generen certs dubtes en l’aplicació de la regla del vol admissible. En la modificació de les normes de 2008 es va incloure en l’article 229 -Cossos sortints- que apart de vol a vial, també es considerava vol als espais lliures públics, aspecte que les normes no van regular.

En aquest moment que la ciutat ha desenvolupat tots els sectors de reforma interior, s’han generar espais lliures dins de la trama urbana, hi havia moltes parcel·les que afrontaven a vial i a l’hora a zona verda, i per els balcons era clar cap a vial i no tant en algunes tramitacions, mancava l’autorització de balcons a la zona verda. No obstant amb aquella modificació no es va regular la dimensió dels vols, només queda regulat per les amplades de vial. De manera més oberta s’havia d’entendre que l’amplada de l’espai lliure seria equiparable a un vial. Les interpretacions restrictives deixaven sense seguretat jurídica als sol·licitants dels sol·licitants de les concessió de llicència. I l’experiència del Departament de Llicències d’obres ha recollit el cas de la problemàtica que comporta determinar el vol admissible dels cossos sortints quan les parcel·les tenen alguna façana amb front a espais públics que no necessàriament són vials.

Per tota la problemàtica prèviament descrita es considera la necessitat de regular la normativa per als cossos sortints. Aquesta Modificació de normes regularà tot el referent amb els cossos sortints amb la concreció d’espais de diferent tipologia, assimilables a l’ample de vial.

S’aplicarà el vol màxim permès per amplada de vial:

- Façanes amb front a espais lliures.

- Façanes amb vial i confrontat amb zona verda.

- Façanes amb vial i confrontat amb zona no edificable de sistemes d’equipaments.

- Façanes confrontades amb sistemes generals.

També es proposa que en el moment de sol·licitud de la llicència urbanística, s’haurà de garantir la construcció de mesures adequades per protegir sortints del el vol dels cossos sortints.

La proposta de regulació dels cossos sortints, comporta la modificació dels articles 229, 230 i 320 de les Normes urbanístiques del PGM. Per tant la proposta de regulació del vol dels cossos queda justificada, per tal de millorar les condicions dels habitatges amb la incorporació de balcons de dimensió adequada al seu ús, complementant l’habitatge amb un espai exterior de qualitat.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de febrer de 2023