Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 31 de gener de 2023

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 31 de gener de 2023.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de gener al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Presa de possessió de la senyora Núria Sabater Famadas del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Badalona

La senyora Núria Sabater Famadas, durant la sessió ordinària del ple celebrada aquest dimarts 31 de gener, va prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Badalona com a membre del Grup Municipal Guanyem Badalona.

Nascuda a Badalona el 1961, sempre ha residit en aquesta ciutat i actualment viu al barri del Centre.

És mestra i educadora. Com a mestra s’ha format participant en cursos de diferents àmbits de l’educació així com en seminaris i congressos d’educació per la pau. En la seva etapa com a tècnica d’educació comunitària, ha cursat el Postgrau en polítiques socials i mediació comunitària a l’IGOP i el Curs d’expert en Intervenció Social i Gestió de la diversitat en l'àmbit local a la Universitat Autònoma de Madrid.

L’educació ha estat l’eix central de la seva vida professional i de compromís social. Durant molts anys ha col·laborat amb entitats socials i educatives. Com a monitora i coordinadora d'esplais de lleure i com a col·laboradora d’altres entitats socioeducatives i d’educació per la pau.

Durant 24 anys va ser mestra cooperativista i sòcia fundadora d’una escola cooperativa on va assumir responsabilitats a l’equip pedagògic i en la gestió de la cooperativa.

El 2008 s’incorpora a l’equip del Consorci Badalona Sud com a tècnica d’educació i coordinadora del Pla Educatiu d’Entorn, on ha assumit responsabilitats de gestió i de dinamització i coordinació del treball en xarxa amb les entitats de Badalona Sud.

A partir del 2014 col·labora i s’implica en el Projecte de Guanyem Badalona formant part del secretariat i del Consell de Debat Polític. També ha estat activa en els Nuclis dels districte 1 i 6 així com en les comissions d’educació, d’economia, d’innovació.

Accedeix per primera vegada com a regidora de l’Ajuntament de Badalona.

Declaració Institucional d'urgència sobre la decisió adoptada per l'empresa logística Amazon de traslladar la seva activitat de Martorelles a Saragossa

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per assentiment de tots els grups municipal Declaració Institucional d'urgència sobre la decisió adoptada per l'empresa logística Amazon de traslladar la seva activitat de Martorelles a Saragossa:

“Coneixedors de la decisió adoptada per la companyia logística AMAZON de traslladar a partir del 22 d'Abril de 2023 la planta de Martorelles a Saragossa. Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, va iniciar el 17 de gener, conjuntament amb l’Ajuntament de Martorelles i el Comitè d’Empresa d’Amazon trobades per fer el seguiment del procés de tancament de la planta, i que el passat 27 de gener es va ampliar als principals municipis afectats per aquest trasllat.

L’Ajuntament de Badalona vol manifestar:

1.- Manifestem tot el suport a les treballadores i treballadors afectats per la decisió d'Amazon de suprimir i tancar la planta de Martorelles, tot obrint una nova planta que la substitueix a Saragossa.

2.- Manifestem la nostra preocupació molt especial de les badalonines i badalonins afectats i pels 1000 llocs de treball directes o indirectes que aquesta decisió inesperada d'Amazon posa en perill.

3.- Expressem la preocupació d'aquest consistori per l'ús, en aparença, de frau i de fórmules de negociació empresarial que assimilen els tancaments (ERO) a trasllats i que juguen amb els compromisos de vida de les seves treballadores i treballadors, anteposant l'interès legítim d'empresa a la humanització del tracte vers els seus treballadors i treballadores. Tractant de forçar l'acció de la baixa voluntària dels mateixos en no poder acceptar, aquests, l'oferta de continuïtat en qualsevol de les noves plantes i estalviant-se les indemnitzacions corresponents a un expedient de tancament (ERO).

4.- El sector de la logística és molt important a Catalunya. La creació, el 2022, de la Secretaria de Mobilitat i Logística n’és un exemple, Així com també ho és el pes del sector en el PIB català (un 14%). Un sector que cal consolidar atès que en els models actuals de consum té una importància econòmica i estratègica tant pel que fa a la generació de PIB, com a la creació de llocs de feina, siguin qualificats o no qualificats, directes o indirectes. Darrere de la implantació dels operadors logístics en els grans polígons hi ha una intervenció transversal que impulsa la digitalització i robotització de les naus industrials, la millora dels polígons de Catalunya, el creixement del sòl industrial per a la implantació de plantes processadores de paqueteria i és un sector que ha de servir també com a suport de la reindustrialització del país.

5.- Instem al Govern de la Generalitat, a la Secretaria de Mobilitat i Logística i a la companyia Amazon a buscar la millor solució per evitar la pèrdua de teixit productiu i a buscar la preservació dels drets de la plantilla d'Amazon, ja sigui amb la recol·locació de treballadors/es en llocs propers als seus municipis de residència o a la pròpia província de Barcelona, en les diferents plantes que Amazon té; o amb una negociació que equipari la decisió productiva de l'empresa a un ERO per a que aquells que no es puguin fer càrrec d'un trasllat a una altra localitat siguin convenientment indemnitzats com a mesura de bona praxis empresarial.

6.- Instem el Govern de la Generalitat i a les Secretaries corresponents implicades, així com al Servei d’Ocupació de Catalunya a preservar, recol·locar i formar els treballadors i treballadores afectats per aquest trasllat d'Amazon. Així com instar a la substitució immediata de l'operador logístic o a la reconversió de l'espai per a un programa de reindustrialització que pugui incorporar aquests treballadors/es a la nova plantilla de les empreses o empresa que ocupi aquest espai.

7.- Ens comprometem i convidem a la ciutadania a col·laborar amb la caixa de resistència del Comitè d’empresa d’Amazon i ajudar d’aquesta manera a la plantilla en els seu dret legítim a manifestació i vaga.

8.- Traslladem aquesta declaració institucional d'urgència al Comitè d'Empresa de Amazon, a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Martorelles i a la companyia Amazon.”

Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Planejament General a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Planejament General a Badalona, sobre la regulació dels cossos sortints.

L’any 2008 es va realitzar una modificació de normes que va incloure en l’article 229-Cossos sortints- que apart de vol a vial, també es considerava vol als espais lliures públics, aspecte que les normes no van regular. Atenent aquest buit i alhora la problemàtica que comporta determinar el vol admissible dels cossos sortints quan les parcel·les tenen alguna façana amb front a espais públics que no necessàriament són vials, es pren la iniciativa de tramitar la present Modificació puntual de les normes del PGM a l’àmbit de

Badalona per als cossos sortints amb la modificació dels articles 229 i 230.

Aquest últim any s’ha posat de manifest la gran importància dels espais exteriors privatius dels habitatges, com patis i balcons, que són peces complementàries, saludables en els entorns urbans amb teixits densificats més comuns. Tant per gaudir del sòl sortint de les peces tancades de l’habitatge com per a crear proteccions horitzontals del sòl més fort de l’estiu, els cossos sortints, especialment els balcons, cossos sortints oberts, són elements que cada cop més es faran necessaris, i que cal regular per a facilitar que aquestes peces tinguin la dimensió major possible sempre dins de les regles de cada tipus d’ordenació. Tot i així reconeguda la importància que tenen aquestes peces en l’habitatge, des de la tramitació de les llicències, es generen certs dubtes en l’aplicació de la regla del vol admissible. En la modificació de les normes de 2008 es va incloure en l’article 229 -Cossos sortints- que apart de vol a vial, també es considerava vol als espais lliures públics, aspecte que les normes no van regular.

En aquest moment que la ciutat ha desenvolupat tots els sectors de reforma interior, s’han generar espais lliures dins de la trama urbana, hi havia moltes parcel·les que afrontaven a vial i a l’hora a zona verda, i per els balcons era clar cap a vial i no tant en algunes tramitacions, mancava l’autorització de balcons a la zona verda. No obstant amb aquella modificació no es va regular la dimensió dels vols, només queda regulat per les amplades de vial. De manera més oberta s’havia d’entendre que l’amplada de l’espai lliure seria equiparable a un vial. Les interpretacions restrictives deixaven sense seguretat jurídica als sol·licitants dels sol·licitants de les concessió de llicència. I l’experiència del Departament de Llicències d’obres ha recollit el cas de la problemàtica que comporta determinar el vol admissible dels cossos sortints quan les parcel·les tenen alguna façana amb front a espais públics que no necessàriament són vials.

Per tota la problemàtica prèviament descrita es considera la necessitat de regular la normativa per als cossos sortints. Aquesta Modificació de normes regularà tot el referent amb els cossos sortints amb la concreció d’espais de diferent tipologia, assimilables a l’ample de vial.

S’aplicarà el vol màxim permès per amplada de vial:

- Façanes amb front a espais lliures.

- Façanes amb vial i confrontat amb zona verda.

- Façanes amb vial i confrontat amb zona no edificable de sistemes d’equipaments.

- Façanes confrontades amb sistemes generals.

També es proposa que en el moment de sol·licitud de la llicència urbanística, s’haurà de garantir la construcció de mesures adequades per protegir sortints del el vol dels cossos sortints.

La proposta de regulació dels cossos sortints, comporta la modificació dels articles 229, 230 i 320 de les Normes urbanístiques del PGM. Per tant la proposta de regulació del vol dels cossos queda justificada, per tal de millorar les condicions dels habitatges amb la incorporació de balcons de dimensió adequada al seu ús, complementant l’habitatge amb un espai exterior de qualitat.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovació amb caràcter definitiu el text de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat amb caràcter definitiu el text de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. La Zona de Baixes Emissions de Badalona començarà a estar vigent 15 dies hàbils després de la seva publicació oficial.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en sessió extraordinària celebrada el 17 de novembre de 2022 va aprovar inicialment l’avantprojecte de l’Ordenança. Durant el període d’informació pública s’han presentat cinc al·legacions a l’Ordenança. Per tal d'homogeneïtzar les ordenances municipals reguladores de les ZBE, es proposa admetre unes al·legacions que s'incorporaran al text aprovat inicialment el passat 17 de novembre relatives a dues qüestions principals: les autoritzacions dels vehicles professionals i les autoritzacions dels vehicles de persones amb rendes baixes.

Per què es crea la ZBE?

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Badalona és una mesura per lluitar contra la contaminació de l'aire i per protegir la salut de les persones. Les ZBE contribueixen a millorar la salut de tothom i, sobretot, dels col·lectius més vulnerables: les persones grans o amb malalties cròniques, els infants i les dones embarassades.

Com funciona la ZBE?

Els vehicles als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT tindran restringit l’accés a les ZBE de Badalona tots els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7.00 a 20.00 hores. Es pot comprovar quin distintiu correspon al vehicle introduint la matrícula a zbe.amb.cat

Registre

Per moure’s per Badalona amb un vehicle sense el distintiu ambiental de la DGT, caldrà registrar prèviament el vehicle al web https://zberegistre.ambmobilitat.cat/ i demanar l’autorització que correspon.

Exempcions per circular

• Vehicles dedicats al transport de persones amb malalties que els condicionen l’ús del transport públic.

• Vehicles destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda. Tant vehicles particulars com de transport col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda.

• Serveis d’emergència i essencials que prestin serveis mèdics, serveis funeraris, bombers, protecció civil o policia i cossos i forces de seguretat de l’Estat.

• Vehicles estrangers. Cal que es registrin independentment de si compleixen els requisits per circular. En cas que els compleixin tenen exempció i poden circular. Els vehicles estrangers que no compleixen els requisits tecnològics per circular han de demanar les pertinents autoritzacions diàries.

Autoritzacions per circular

• Tenen accés esporàdic els vehicles de Catalunya i la resta de l’Estat als quals no correspon el distintiu ambiental de la DGT, inclosos els vehicles històrics i els clàssics. Les autoritzacions són diàries i estan limitades a 24 dies l’any. També per a vehicles amb matrícula estrangera que no compleixen els requisits.

• Vehicles dedicats al transport de persones que han de fer tractaments mèdics de manera periòdica. L’autorització es manté mentre duri el tractament, fins un màxim de 12 mesos.

• Vehicles especials que presten un servei o activitat singular com, per exemple, d’autoescola, portacontenidors, vehicles cisterna o blindats, camions gàbia i dúmper. Tenen autorització bianual. Es pot consular a zbebadalona.amb.cat

• Vehicles que presten servei en una activitat singular amb autorització municipal com, per exemple, mudança o rodatge. Tenen autorització mentre dura l’activitat, fins a un màxim de 30 dies.

• Vehicles que fan proves dinàmiques als tallers mecànics. Tenen autorització de fins a 9 dies.

• Vehicles de persones que acreditin uns ingressos econòmics anuals inferiors a 2 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau. Té una durada de 12 mesos renovables.

• Vehicles dedicats a l’exercici professional i que els seus titulars estan pròxims a la jubilació. Concretament, quan falten 5 anys cotitzats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms), en el Règim General de la Seguretat Social o en un altre règim alternatiu. Té una durada de 12 mesos, renovable.

• Vehicles en estat de reposició si s’acredita la compra d’un vehicle que compleix els requisits establerts, fins que duri el període de lliurament del nou vehicle. Fins a un màxim de 18 mesos.

Sancions

• A partir de l’1 de gener de 2024 entren en vigor les sancions per als vehicles M1 i L (motos i cotxes) sense etiqueta ambiental.

• Per als vehicles de les categories N1, N2, N3, M2 i M3, (furgonetes, camions, autocars i autobusos) entraran en vigor a partir del dia 1 de juliol de 2024.

• La sanció en cas d’infracció de l’ordenança és única, de 200 euros, i en cas de reincidència la sanció tindrà un increment del 30%. Els ingressos obtinguts per les sancions es destinen a finançar actuacions per impulsar la mobilitat sostenible.

• No podran circular: els turismes de benzina matriculats abans del 2000 (norma Euro 3); els dièsel matriculats abans del 2005 o 2006 (norma Euro 4); i les motocicletes i ciclomotors matriculats abans del 2003 (norma Euro 2).

Sistema de control i senyalització

La part de la ciutat més urbanitzada i amb més densitat de trànsit estarà dintre de la ZBE. S’instal·laran càmeres per al control necessari de les entrades i zones limítrofes amb els municipis limítrofs.

El control del compliment de les disposicions de la present Ordenança es realitza automàticament mitjançant un sistema de lectura de matrícules i la plataforma tecnològica de l’AMB sens perjudici de les facultats que la Policia Local tingui assignades.

La Zona de Baixes Emissions de Badalona s’ha de senyalitzar de manera clara i reconeixible en els diferents punts d’accés a aquesta, utilitzant la senyalització habilitada a l’efecte per la Direcció General de Trànsit (DGT). La senyalització de trànsit ha d’indicar les tipologies de vehicles que en tinguin permès l’accés.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC-A-MES; Guanyem Badalona en Comú i PSC. El grup municipal del Partit Popular s’ha abstingut.

Badalona, 1 de febrer de 2023