Twitter Facebook Instagram Youtube

Dijous, 29 de desembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dijous, 29 de desembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió telemàtica se celebrarà a partir de les 10 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest dijous 29 de desembre, a les 10 hores, una sessió extraordinària que tindrà lloc via telemàtica. Es podrà seguir a través de l’enllaç següent:

http://endirecte.badalona.cat

El Ple extraordinari del 29 de desembre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

1. Aprovació de la indemnització que li correspon al contractista Gestió i Imatge Esportiva 2001 SL per la suspensió excepcional (del dia 13/03/2020 al 28/06/2020) del contracte relatiu a la concessió administrativa de la redacció del projecte, obres d’ampliació, gestió i explotació del servei públic del Complex Esportiu Municipal Sistrells de Badalona, motivada per les mesures a adoptar derivades de l’ Estat d’ Alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

2. Prorrogar les concessions demanials per la venda de diaris, revistes i publicacions periòdiques, flors i llaminadures mitjançant quioscos de caràcter fix a la via pública, que actualment estan en funcionament, per un període màxim de dos anys a comptar des de la data de finalització de cada una d’elles.

3. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SA amb NIF A28297869.

4. Donar compliment a la Sentència 348/2021 de 9 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº04 de Barcelona, dintre del Procediment Ordinari 100/2018-D, que estima el recurs interposat per FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SAU.

5. Donar compliment a la Sentència 54/2021 de 21 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº12 de Barcelona, dintre del Procediment Ordinari 412/2018-2A, que estima el recurs interposat per FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SAU.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

6. Concessió per part de l'Ajuntament de Badalona d'un préstec a llarg termini a la Societat Municipal BSA.

7. Reconeixement de crèdit del deute acumulat des del 28 de maig al 28 de desembre de 2021, per subministrament d'aigua amb l'Associació de Venedors del Mercat Municipal La Salut.

8. Autorització i disposició de la despesa i reconeixent de l'obligació a favor l’empresa Gestora de Runes de la Construcció, SA pels serveis de la neteja de l’aigua del litoral mitjançant la utilització de vaixells de recollida de sòlids flotants durant el període estival (de juny a setembre, ambdós inclusos) per les anualitats de 2014 i 2016.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

9. Aprovació del Conveni per formalitzar la delegació de competències a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en matèria de gestió del servei de transport adaptat esporàdic.

10. Declarar la nul·litat de ple dret de la continuïtat del servei de Banc d’Aliments, (recurs de distribució d’aliments), de famílies derivades pels serveis socials municipals, des del 21 de juny de 2020 fins al 30 de novembre de 2021, i aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits, com a indemnització, per treballs degudament realitzats i no pagats, a favor de l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA, amb NIF Q286601.

Badalona, 28 de desembre de 2022