Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 20 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 20 de desembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió se celebrarà al Saló de Plens de la Casa de la Vila a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 20 de desembre a partir de les 18 hores la sessió ordinària corresponent al mes de juny. Es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç següent:

http://endirecte.badalona.cat

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 16, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 22 de novembre de 2022 i l’acta número 17, corresponent a la sessió ordinària de 29 de novembre de 2022.

2. Declaració institucional per la pèrdua d'aigua entorn de la Torre Codina al barri de Canyet.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Aprovar la despesa a favor de la C.P. Av. Marqués de Montroig, 218 en concepte de rebuts extraordinaris d’octubre de 2020.

4. Aprovar la despesa a favor de la C.P. Rda. Sant Antoni de Llefià, bloc 11, en concepte de rebuts extraordinaris d’agost de 2020 a desembre de 2021.

5. Aprovar les quotes extraordinàries de la CP Verge de la Salut, bloc 3 en concepte de quotes per les obres de millora de la finca.

6. Aprovar les quotes extraordinàries 2021 obres ITE 2019 CP Edificis Sant Jordi, bloc 13.

7. Declarar extingit el dret de superfície sobre les finques registrals 18.418, 18.420 i 18.422 (Can Peixau).

8. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit en relació amb les factures emeses per l'ASSOCIACIÓ CULTURAL 48H OPEN HOUSE BARCELONA per la celebració del Festival d'Arquitectura dels anys 2017 i 2018.

9. Aprovar reconèixer el crèdit derivat del compromís de despesa degudament adquirit, i l’autorització i la disposició de la despesa per import de 28.644,00 € corresponent a l’any 2021, en concepte d’aportació acordada al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per a la implantació de la plataforma metropolitana d’aparcament.

10. Aprovar amb caràcter provisional de la modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Montigalà per a l’ampliació d’usos a la parcel·la de l’avinguda dels Vents, 2-4 i el carrer de Garbí, 77-79 de Badalona.

11. Ratificar, com a ens consorciat, l'acord adoptat pel Consell General del Consorci Besòs, en sessió de 28 de novembre de 2022, relatiu a l'aprovació definitiva de la modificació dels seus estatuts amb l'objecte d’ampliar l’àmbit territorial del Consorci i modificar l’estructura dels òrgans de govern i administració per tal de preveure la incorporació de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci, i d'altres modificacions adients.

12. Aprovació inicial modificació PGM a l’entorn de Can Tiano.

13. Donar compte al Ple de la resolució núm. 2022010420 dictada per l’alcalde en data 18 de novembre de 2022, referent a la substitució d’un membre integrant del Consell d’administració de l’organisme autònom Institut Municipal de Serveis Personals.

14. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de novembre de 2022.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

15. Reclamació del deute no justificat per part de la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur relatiu a la liquidació del Conveni formalitzat el 29/12/2016.

16. Aprovar la modificació inicial de la plantilla i de la relació de llocs de treball del personal del Patronat de la Música de Badalona, de conformitat amb l’acord del Consell d’administració del Patronat de data 24 de novembre de 2022.

17. Aprovació d’un acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públics locals de l’Ajuntament de Badalona en favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, delegació aprovada per acords de Ple de dates 31 de gener i 24 de juliol de 2012.

18. Donar compte al ple de les modificacions del pressupost municipal de 2022, aprovades per resolució d’Alcaldia i que han afectat l’annex d’inversions.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

19. Aprovació de la indemnització que li correspon al contractista FITNESS LLEFIA SL per la suspensió excepcional (del dia 13/03/2020 al 28/06/2020) del contracte relatiu a la concessió administrativa del Complex Esportiu Llefià, motivada per les mesures a adoptar derivades de l’Estat d’Alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

20. Aprovació de la segona addenda del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes del municipi per al curs 2022-2023.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la defensa de l'equiparació salarial dels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la defensa del parc de Ca l'Arnús, del seu conjunt patrimonial i històric i per aturar la construcció de pisos i el vial dins del parc.

3. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 16 de desembre de 2022