Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Badalona del 12 de desembre de 2022

Resum dels acords del Ple extraordinari i urgent de l’Ajuntament de Badalona del 12 de desembre de 2022.

Aquest dilluns s’ha celebrat una sessió al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Aprovació de l’informe final i aprovació de l’extinció de la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat l’informe final i l’extinció de la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona.

En data 15 de juny de 2019, el Ple de l’Ajuntament va acordar la creació d’aquesta comissió formada per regidors municipals amb l’objectiu de concretar els instruments necessaris, l’orientació, els principis, les metodologies i els processos que han de portar a un canvi profund dels pilars que sustenten l’actual organització municipal per a transformar-la en una organització que pugui actuar de manera eficient i eficaç per donar un servei públic atenent a la realitat plural i diversa de la ciutat.

De manera sintètica, la Comissió de modernització ha establert un pla d’acció per a la modernització municipal, tant pel que fa a la seva organització com als criteris de governança amb els objectius següents:

    - Separar l’estructura tècnica de l’estructura política.

    - Plantejar un marc organitzatiu que permeti resoldre els problemes existents i doni resposta als reptes de futur.

    - Resoldre els problemes de gestió i planificació dels recursos humans, donant estabilitat a la plantilla, establint un pla de formació per a l’actualització de competències professionals i dissenyant una carrera professional per millorar la valoració dels treballadors i treballadores i retenir el talent professional.

    - Ordenar els processos administratius per enfocar la institució en el servei a la ciutadania.

    - Redefinir el reglament orgànic municipal per obrir la institució a la participació ciutadana i la col·laboració i cooperació entre entitats i aquestes amb l’ajuntament, amb l’objectiu de desenvolupar un veritable govern obert modernitzant el concepte de governança.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). El ROM és l’eina mitjançant la qual l’Ajuntament pot decidir com es vol organitzar en l’àmbit polític i tècnic.

La modificació que es proposa de ROM es deriva de les conclusions de la Comissió de Modernització de l’Ajuntament de Badalona i recull les aspiracions del consistori per adaptar el seu model organitzatiu als nous temps i als reptes que vol abordar. En aquest sentit, per exemple, s’estableixen nous paràmetres de participació, es regula el treball telemàtic, i es posa en primer pla el govern obert, la transparència i el govern en xarxa. A més, també s’estableix la creació d’una estructura directiva per a l’Ajuntament i un consell de direcció dels diferents organismes autònoms de l'Ajuntament.

El dictamen s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 12 de desembre de 2022