Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 29 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 29 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 29 de novembre, a les 18 hores, una sessió ordinària a la Casa de la Vila. La sessió es podrà seguir telemàticament a través de l’enllaç: http://endirecte.badalona.cat

El ple ordinari corresponent al mes de novembre té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 14, corresponent a la sessió ordinària de 25 d’octubre de 2022 i l’acta número 15, corresponent a la sessió extraordinària de 17 de novembre de 2022.

2. Declaració Institucional del 25 de novembre de 2022 Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

4. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit en relació a les factures emeses per l'ASSOCIACIÓ CULTURAL 48H OPEN HOUSE BARCELONA per la celebració del Festival d'Arquitectura dels anys 2017 i 2018.

5. Aprovar l’actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge d’aquest Ajuntament a 31 de desembre de 2021.

6. Aprovació definitiva de la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i el Sr. Antonio Arcos Monteagudo per al desenvolupament del polígon d’actuació que inclou la modificació puntual del Pla General Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’En Rosés, núm. 9, Lladó núms. 69-71 i de Sant Josep i d’En Rosés núms. 22-24 de Badalona.

7. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona.

8. Aprovar inicialment, com a ens consorciat, la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera de conformitat amb el text aprovat en sessió de la Junta General del Consorci, de data 22 de juny de 2022.

9. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes d’octubre de 2022.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

10. Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2023, el compromís de despesa per import de 60.272,66.- €, corresponent a l’aportació dinerària municipal per al cofinançament de l’execució del projecte “Plans d’ocupació Badalona 2022-2023”, en el marc de la 2a convocatòria 2022-23 del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, subvencionat per l’ Àrea metropolitana de Barcelona (AMB).

11. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Pla de Control Financer per a l’exercici 2022.

12. Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 (Recursos Humans - econòmic 15100).

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

13. Aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per a l’aplicació del sistema metropolità de tarifació social a les persones de 60, 61, 62, 63 i 64 anys empadronades al municipi de Badalona.

14. Aprovació de la minuta i la signatura del contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

15. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 24 de novembre de 2022