Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació de l’increment addicional de l’1,5% a les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Badalona amb efectes 1 de gener de 2022

Aprovació de l’increment addicional de l’1,5% a les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Badalona amb efectes 1 de gener de 2022

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat aquest dijous 17 de novembre la proposta de resolució de l’increment addicional de l’1,5% a les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Badalona amb efectes 1 de gener de 2022.

Les retribucions dels empleats públics estan regulades per llei. Els increments anuals, en concret, han de ser fixats per l’Administració Central. Quan es tracta d’empleats públics es fa referència a: funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, síndic defensor de la ciutadania i membres de la Corporació.

L’habitual és que l’increment anual es fixi en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Així va passar per aquest any 2022 en què la Llei de Pressupostos va fixar una pujada per aquest any del 2%. Tanmateix, com l’índex de l’IPC ha estat molt superior al previst a l’inici d’any i per això l’article 23 del Reial Decret-llei 18/2022, fixa un increment de l’1,5% addicional al 2% ja fixat, i amb efectes de l’1/1/2022, resultant un increment retributiu global màxim per l’exercici 2022 del 3,5%.

El punt sotmès a l’aprovació del Ple fa compliment d’aquest mandat. Per a Badalona això suposa un increment estimat de Capítol 1 de 924.749,89 €.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 18 de novembre de 2022