Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional del Pla especial de regulació dels jocs d’atzar

Aprovació provisional del Pla especial de regulació dels jocs d’atzar

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha donat el vistiplau a l’aprovació provisional del Pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar al municipi de Badalona. El passat 24 de maig de 2022, la Junta de Govern Local de Badalona va aprovar inicialment el Pla i també la pròrroga pel termini d’un any de la suspensió de l’atorgament de llicències per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar com ara bingos, casinos, sales de joc i locals d’apostes. Després del preceptiu termini d’informació pública de l’expedient, no consta que s’hagi presentat cap al·legació i, per tant, es procedeix a la seva tramitació prèvia a l’aprovació definitiva.

L’objecte del Pla especial urbanístic per la regulació dels jocs d’atzar és regular la intensitat dels usos del sòl i les condicions urbanístiques per a la implantació d’establiments de concurrència pública destinats a salons de joc, Bingos i Casinos de joc a Badalona, per tal d’establir una regulació coherent a tot el municipi i ajustada a les directrius vigents en matèria de Salut. En aquest sentit, l’objectiu principal del Pla és minimitzar l’accessibilitat per part dels col·lectius vulnerables als establiments destinats als jocs d’atzar, a fi de reduir els riscs d’addicció i els danys associats.

La regulació que es proposa es justifica d’acord una anàlisi prèvia dels àmbits d’acció dels col·lectius vulnerables i amb la voluntat d’obtenir un correcte equilibri entre el joc com a activitat d’oci i entreteniment i la necessària protecció de consumidors enfront del risc derivat d’aquesta activitat.

Segons el Pla especial de regulació, una vegada analitzada l’evidència científica respecte dels principals factors individuals i ambientals de vulnerabilitat enfront del trastorn del joc, es proposa l’especial protecció de diversos usos vinculats als col·lectius vulnerables enfront danys associats al joc d’apostes, limitant la presència propera d’establiments on es desenvolupin activitats relacionades amb el joc.

Per tant, a efectes d’aquest Pla, es proposa que tinguin consideració d’usos protegits els centres educatius; les biblioteques; els centres esportius municipals; els centres oberts; els centres d’internament de menors; els casals de joves i de barri; els centres cívics; els centres de salut; els hospitals; els centres d’atenció primària i d’urgències; els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències; els centres de salut mental; els centres i hospitals de dia; els centres d’atenció a persones amb problemes de joc/ trastorn del joc; els centres de Serveis Socials; els centres del Servei d’Ocupació de Catalunya i oficines d’atur. Així, es proposa que els establiments destinats a jocs d’atzar se situïn a una distància de 450 m dels usos protegits a efectes d’aquest pla, a excepció dels centres educatius, on es considera una cobertura de protecció de 650 metres.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el dictamen amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 26 d’octubre de 2022