Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament aprova les modificacions del PGM per ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn del Parc del Turó d’en Caritg

L’Ajuntament aprova les modificacions del PGM per ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn del Parc del Turó d’en Caritg

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació de PGM (Pla General Metropolità) per l’ajust de qualificacions d’espais lliures i equipaments al Turó d’en Caritg i a l’avda. de Salvador Espriu.

Aquesta modificació es tramita per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona i es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn del Parc del Turó del Caritg per adaptar-les als usos existents, la urbanització executada i les infraestructures implantades. La modificació comprèn un espai amb un total de 122.307 m²:

L'interès públic d'aquesta proposta de modificació del PGM es justifica per que permet regularitzar les qualificacions d’uns sòls destinats a sistemes viari, d’espais lliures i d’equipaments que s’han d’ajustar per coherència amb els usos existents, la urbanització i edificacions executades i les infraestructures que s’hi han implantat.

En data 14 de juny de 2022 es va sol·licitar informe sectorial al servei d’Infraestructures de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat. Un cop transcorregut el termini per emetre informe no s’ha rebut resposta.

Durant el preceptiu termini d’informació pública de l’expedient no consta que s’hagi presentat cap al·legació i per tant, es procedeix a la seva tramitació.

Àrea afectada:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lcvaZ5GMbxKRjgPVD_2Rl4WPHCj22HY8&usp=sharing

El dictamen ha comptat amb els vots favorables del JxCB, BeCP; ERC-A-Mes; GBeC i PSC, i l’abstenció del PP.

Badalona, 28 de setembre de 2022