Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació de la creació d'una Comissió Informativa Especial per a la redacció de l'Ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Badalona

Aprovació de la creació d'una Comissió Informativa Especial per a la redacció de l'Ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat aprovar la creació de la Comissió informativa especial que s’encarregarà de redactar la futura ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Badalona. Els membres de la comissió seran designats per l’alcalde seguint la proporció següent:

President: Manel Sorribas Arenas

Vocals:

Grup municipal Popular

Grup municipal Socialista

Grup municipal Guanyem Badalona en Comú

Grup municipal ERC- Avancem - MES

Grup municipal Badalona En Comú Podem

Grup municipal Junts per Catalunya

A més, es constituirà un grup de treball de la comissió integrat per un representant de la Secretaria General, un representant de la Intervenció General, un representant de la Tresoreria municipal, la cap del Servei Jurídic i Administració General de l’Àmbit d’Hisenda, Recursos Interns i Personal i un tècnic d’administració general adscrit a aquest Servei. Aquests membres del grup de treball seran designats pels respectius Serveis.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2022