Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació inicial de l’establiment del Servei de Garantia Alimentària de l'Ajuntament de Badalona

Aprovació inicial de l’establiment del Servei de Garantia Alimentària de l'Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment l’establiment del Servei de Garantia Alimentària, així com la memòria justificativa, el projecte d’establiment i l’avantprojecte de reglament reguladors del servei. Aquest Servei inclourà, a més del menjador social, altres dispositius destinats a garantir l’alimentació de persones amb diferents perfils i circumstàncies de risc social.

D’aquesta manera, el servei podrà comptar amb:

- Dispositius de distribució d’aliment cuinat: menjador social, concertació de places en establiments d’hostaleria, recursos especialitzats degut a la complexitat de les persones que precisen l’ajut (persones grans, persones amb dificultat de mobilitat, etc).

- Dispositiu de distribució d'aliments no cuinats: Bancs d’aliments adreçats a persones i/o famílies derivades pels serveis socials, vulnerables, que poden cuinar en les seves llars o en habitacions llogades.

- Contribucions econòmiques: targeta moneder, ajuts individuals menjador escolar i d’altres que es puguin articular.

Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’establiment del Servei de Garantia Alimentària, així com la memòria justificativa, el projecte d’establiment i l’avantprojecte de reglament reguladors del servei, que ara s’aproven inicialment quedaran aprovats definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2022