Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial Urbanístic de regularització, ampliació i ordenació volumètrica d’una part de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial Urbanístic de regularització, ampliació i ordenació volumètrica d’una part de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació del Pla Especial Urbanístic de regularització, ampliació i ordenació volumètrica d’una part de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

L’objecte de la Modificació del Pla especial és la regularització de serveis existents, l’ampliació de l’edifici general de l’Hospital, l’ampliació de l’edifici d’aparcament AP-1, l’ampliació dels edificis industrials i possibilitar l’ampliació de l’aparcament AP-2. Es formula per iniciativa pública, promoguda pel Servei Català de la Salut conjuntament amb l’Hospital Germans Trias i Pujol.

L’àmbit discontinu de la Modificació del Pla Especial, està format pels sectors 1 i 2 i inclou les superfícies que abasten les subclaus Hospital Germans Trias i Pujol 7a-H, Aparcament Exterior 7c-AE, Edifici Aparcament 7c-A el sector 1, i Edifici industrial de servei hospital 7c-I, en el sector 2, definides ja pel planejament vigent.

7a-H Hospital Germans Trias i Pujol: 29.365 m²

7c-AE Aparcament Exterior: 18.394 m²

7c-A Edifici Aparcament: 12.720 m²

7a-I Edifici industrial de servei hospital: 34.218 m²

Total àmbit: 94.697 m²

Dins d’aquests àmbits es troben les àrees de regularització i ampliació que es defineixen a continuació:

- Àrees de regularització i ampliació de l’Hospital Germans Trias i Pujol clau 7a-H amb una ampliació de sostre edificable de 24.601,79 m2.

- L’àrea d’ampliació de l’Edifici aparcament clau 7c-A situat a l’extrem sud per sota de la cota 194 m, amb una ampliació de sostre edificable de 2.520 m2.

- L’àrea d’ampliació de l’Edifici industrial de servei hospital clau 7a-I amb una ampliació de sostre edificable de 2.300 m2.

Atenent a les necessitats de regularització d’actuacions anteriors ja existents i a l’ampliació de nous serveis i/o instal·lacions per donar compliment a les necessitats assistencials establertes en el Pla funcional de l’Hospital, la Modificació del Pla Especial Urbanístic proposa:

- Regularitzar les diferents intervencions ja executades:

- UPAC – Unitat Postcrítica Àrea del Cor

- Quiròfan híbrid

- Mòduls ICO – Institut Català d’Oncologia

- Mòduls IrsiCaixa – Institut de Recerca de la Sida

- Direcció infermeria – Pati de gerència:

- Edifici Polivalent (I COVID-COMPACT)

- Delimitar les àrees d’ampliació de nous serveis dins l’àmbit hospitalari (Hospital Germans Trias i Pujol 7a-H) definint el tipus d’ordenació i les condicions d’edificació d’acord amb el programa funcional establert per tal d’unificar tipològicament i formal les ampliacions en l’edifici hospitalari.

- D’acord amb el programa funcional de l’Hospital, tres serveis i l’espai per a l’edifici polivalent requereixen d’ampliació prioritària, i els altres s’ampliarien en una segona fase:

Ampliació prioritària:

• Mòduls ICO – Institut Català d’Oncologia:

• Mòduls IrsiCaixa – Institut de Recerca de la Sida

• Edifici polivalent (I-COVID COMPACT)

• Ampliació bloc quirúrgic

Ampliació:

• Despatxos assistencials

• Farmàcia

• Sales d’espera i circulacions

En quant a l’ampliació de l’edifici d’aparcament, es proposa l’extensió de l’edifici actual de 3 plantes soterrani pel seu extrem sud, ocupant la totalitat de l’àrea que ara es troba en aparcament en superfície a la planta -3. Aquesta ampliació suposa un augment de 144 places d’aparcament noves.

Pel que fa a l’ampliació de l’aparcament i dels edificis industrials de serveis hospitalaris, es proposa la dotació de 2.300 m2 de sostre edificable. La futura construcció d’un edifici palafític d’aparcaments tindrà assignat 800m² de sostre, i la previsió per l’ampliació dels edificis industrials de serveis hospitalaris serà de 1.500 m² de sostre.

L’edificabilitat corresponent a l’àrea de l’Hospital Germans Trias i Pujol 7a-H, l’àrea de l’Edifici Aparcament 7c-A i l’àrea de l’Edifici Industrial de servei hospital 7a-I definides al Pla especial vigent (PE1996) i a la Modificació puntual del pla especial (MPEU 2021) es resumeixen en el quadre següent:

   

PE1996 Planejament vigent

MPEU2021 Proposta

Qualificació

Ocupació

Edif. sota rasant m2

Edif. sobre rasant m2

Índex edif. m2s/m2st

Ocupació

Edif. sota rasant m2

Edif. sobre rasant m2

Índex edif. m2s/m2st

Hospital Germans Trias i Pujol

7a-H

23.721

13.713

71.650

2,44

29.365

15.006

96.251,79

3,28

Edifici Aparcament

7c-A

12.720

31.350

-

-

12.720

33.870

-

-

Edif. Industrial. servei Hospital

7a-I

2.272

-

2.272

0,07

2.272

-

4.572

0,14

Badalona, 28 de juliol de 2022