Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26 de juliol de 2022

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 26 de juliol de 2022.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de juliol al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial Urbanístic de regularització, ampliació i ordenació volumètrica d’una part de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació del Pla Especial Urbanístic de regularització, ampliació i ordenació volumètrica d’una part de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

L’objecte de la Modificació del Pla especial és la regularització de serveis existents, l’ampliació de l’edifici general de l’Hospital, l’ampliació de l’edifici d’aparcament AP-1, l’ampliació dels edificis industrials i possibilitar l’ampliació de l’aparcament AP-2. Es formula per iniciativa pública, promoguda pel Servei Català de la Salut conjuntament amb l’Hospital Germans Trias i Pujol.

L’àmbit discontinu de la Modificació del Pla Especial, està format pels sectors 1 i 2 i inclou les superfícies que abasten les subclaus Hospital Germans Trias i Pujol 7a-H, Aparcament Exterior 7c-AE, Edifici Aparcament 7c-A el sector 1, i Edifici industrial de servei hospital 7c-I, en el sector 2, definides ja pel planejament vigent.

7a-H Hospital Germans Trias i Pujol: 29.365 m²

7c-AE Aparcament Exterior: 18.394 m²

7c-A Edifici Aparcament: 12.720 m²

7a-I Edifici industrial de servei hospital: 34.218 m²

Total àmbit: 94.697 m²

Dins d’aquests àmbits es troben les àrees de regularització i ampliació que es defineixen a continuació:

- Àrees de regularització i ampliació de l’Hospital Germans Trias i Pujol clau 7a-H amb una ampliació de sostre edificable de 24.601,79 m2.

- L’àrea d’ampliació de l’Edifici aparcament clau 7c-A situat a l’extrem sud per sota de la cota 194 m, amb una ampliació de sostre edificable de 2.520 m2.

- L’àrea d’ampliació de l’Edifici industrial de servei hospital clau 7a-I amb una ampliació de sostre edificable de 2.300 m2.

Atenent a les necessitats de regularització d’actuacions anteriors ja existents i a l’ampliació de nous serveis i/o instal·lacions per donar compliment a les necessitats assistencials establertes en el Pla funcional de l’Hospital, la Modificació del Pla Especial Urbanístic proposa:

- Regularitzar les diferents intervencions ja executades:

  - UPAC – Unitat Postcrítica Àrea del Cor

  - Quiròfan híbrid

  - Mòduls ICO – Institut Català d’Oncologia

  - Mòduls IrsiCaixa – Institut de Recerca de la Sida

  - Direcció infermeria – Pati de gerència:

  - Edifici Polivalent (I COVID-COMPACT)

- Delimitar les àrees d’ampliació de nous serveis dins l’àmbit hospitalari (Hospital Germans Trias i Pujol 7a-H) definint el tipus d’ordenació i les condicions d’edificació d’acord amb el programa funcional establert per tal d’unificar tipològicament i formal les ampliacions en l’edifici hospitalari.

- D’acord amb el programa funcional de l’Hospital, tres serveis i l’espai per a l’edifici polivalent requereixen d’ampliació prioritària, i els altres s’ampliarien en una segona fase:

Ampliació prioritària:

• Mòduls ICO – Institut Català d’Oncologia:

• Mòduls IrsiCaixa – Institut de Recerca de la Sida

• Edifici polivalent (I-COVID COMPACT)

• Ampliació bloc quirúrgic

Ampliació:

• Despatxos assistencials

• Farmàcia

• Sales d’espera i circulacions

En quant a l’ampliació de l’edifici d’aparcament, es proposa l’extensió de l’edifici actual de 3 plantes soterrani pel seu extrem sud, ocupant la totalitat de l’àrea que ara es troba en aparcament en superfície a la planta -3. Aquesta ampliació suposa un augment de 144 places d’aparcament noves.

Pel que fa a l’ampliació de l’aparcament i dels edificis industrials de serveis hospitalaris, es proposa la dotació de 2.300 m2 de sostre edificable. La futura construcció d’un edifici palafític d’aparcaments tindrà assignat 800m² de sostre, i la previsió per l’ampliació dels edificis industrials de serveis hospitalaris serà de 1.500 m² de sostre.

L’edificabilitat corresponent a l’àrea de l’Hospital Germans Trias i Pujol 7a-H, l’àrea de l’Edifici Aparcament 7c-A i l’àrea de l’Edifici Industrial de servei hospital 7a-I definides al Pla especial vigent (PE1996) i a la Modificació puntual del pla especial (MPEU 2021) es resumeixen en el quadre següent:

   

PE1996 Planejament vigent

MPEU2021 Proposta

Qualificació

Ocupació

Edif. sota rasant m2

Edif. sobre rasant m2

Índex edif. m2s/m2st

Ocupació

Edif. sota rasant m2

Edif. sobre rasant m2

Índex edif. m2s/m2st

Hospital Germans Trias i Pujol

7a-H

23.721

13.713

71.650

2,44

29.365

15.006

96.251,79

3,28

Edifici Aparcament

7c-A

12.720

31.350

-

-

12.720

33.870

-

-

Edif. Industrial. servei Hospital

7a-I

2.272

-

2.272

0,07

2.272

-

4.572

0,14

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Donar compte al Ple de la resolució del 1er tinent d’alcalde en la què es pren nota de les conclusions de la Comissió de Treball per a l’elaboració d’unes noves bases generals per a la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple en data 30 d’octubre de 2018 i que regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Badalona.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona per acord de 22 de febrer d’enguany va aprovar deixar sense efecte l’acord de Ple de data 28 de setembre de 2021 que va aprovar les Bases reguladores dels «Premis Literaris Ciutat de Badalona» i crear una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple el 28 de setembre de 2021 i regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple Municipal.

En data 21 de juny de 2022 es reuneix la Comissió de Treball per a l’elaboració d’unes noves bases generals per a la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple en data 30 d’octubre de 2018 i que regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Badalona.

Les conclusions de la Comissió de treball són les següents:

- La producció literària en català passa per un moment dolç, el nombre de llibres que es publiquen i de premis literaris que es convoquen no tenen res a veure amb la situació del país en el moment en què es van crear els premis actuals.

- A grans trets és evident que els Premis literaris Ciutat de Badalona han quedat desfasats en alguns aspectes, tenen un problema de prestigi derivat de la manca de recursos econòmics, sobretot els premis de narrativa i de poesia, situació que ens ha dut a l’atzucac actual, i que obliga l’Ajuntament a prendre una decisió que podria passar per dedicar més recursos, si vol continuar convocant els quatre premis, o bé reduir el nombre de premis i potenciar els dos que estan donant un resultat interessant a nivell literari i cultural.

- Un dels motius del desfasament dels premis és que han viscut de la situació culturalment anormal d’origen, amb un jurat amateur i la complicitat de les entitats que han ajudat a tirar-los endavant. En una societat cultural mínimament normalitzada, on el món del llibre ha crescut de manera exponencial, els escriptors tenen altres camins per accedir al mercat literari a banda dels premis. La «poca professionalitat» dels Premis Literaris Ciutat de Badalona s’ha tornat insostenible i l’Ajuntament ha de prendre decisions al respecte i les ha de saber traslladar a la ciutadania.

- Vistes les dades que aporta aquest informe queda clar que hi ha dos premis que no estan justificats perquè el seu resultat és molt migrat (en algun cas la venda de llibres es redueix a 2 o 8 exemplars, cosa que representa un «fracàs»). Els premis no han assolit en cap moment el prestigi i la notorietat que haurien d’aportar a la ciutat, ben al contrari. No s’estan premiant autors de qualitat i per tant no s’estan editant llibres de qualitat, tampoc s’està descobrint nous valors literaris per la qual cosa el foment de les lletres i la literatura no és un objectiu acomplert amb aquests premis.

- La solució més raonable seria invertir els mitjans actuals en convocar només els dos premis que sí que estan donant resultat i dels quals els ciutadans de Badalona en treuen un rendiment cultural i pedagògic, el de teatre breu i el de narrativa juvenil.

- La recomanació de la comissió és, doncs, la de convocar només dos premis. Els recursos de la dotació dels premis s’haurien de repartir de manera equitativa entre els dos premis, augmentant la dotació a 6.000 euros cadascun.

D’altra banda, s’haurien de prendre un seguit de mesures encaminades a prestigiar els premis:

1.-Col·laborar amb les entitats de teatre de la ciutat i/o treballar amb el Centre dramàtic de Badalona per assegurar que l’obra es pugui representar, tal i com demana des de fa anys l’entitat coorganitzadora dels premis, l’Associació d’Amics del Teatre Zorrilla.

2.-Els recursos econòmics que s’empren actualment per a l’organització dels premis, el lliurament i l’edició de llibres s’haurien de continuar emprant per a aquests dos premis de manera que es pugui assegurar l’empenta a la representació teatral, la professionalització del jurat i l’organització d’activitats complementàries amb els autors guanyadors per tal de visibilitzar més uns premis que sí que funcionen i rendibilitzar-los en benefici de la ciutat.

Aprovar els dies festius locals corresponents a l'any 2023

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat els dies festius locals corresponents a l'any 2023. Els dies escollits són els següents:

- Dijous 11 de maig (dia de Sant Anastasi)

- Dilluns 5 de juny

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de l’establiment del Servei de Garantia Alimentària de l'Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment l’establiment del Servei de Garantia Alimentària, així com la memòria justificativa, el projecte d’establiment i l’avantprojecte de reglament reguladors del servei. Aquest Servei inclourà, a més del menjador social, altres dispositius destinats a garantir l’alimentació de persones amb diferents perfils i circumstàncies de risc social.

D’aquesta manera, el servei podrà comptar amb:

- Dispositius de distribució d’aliment cuinat: menjador social, concertació de places en establiments d’hostaleria, recursos especialitzats degut a la complexitat de les persones que precisen l’ajut (persones grans, persones amb dificultat de mobilitat, etc).

- Dispositiu de distribució d'aliments no cuinats: Bancs d’aliments adreçats a persones i/o famílies derivades pels serveis socials, vulnerables, que poden cuinar en les seves llars o en habitacions llogades.

- Contribucions econòmiques: targeta moneder, ajuts individuals menjador escolar i d’altres que es puguin articular.

Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’establiment del Servei de Garantia Alimentària, així com la memòria justificativa, el projecte d’establiment i l’avantprojecte de reglament reguladors del servei, que ara s’aproven inicialment quedaran aprovats definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Aprovació de la creació d'una Comissió Informativa Especial per a la redacció de l'Ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat aprovar la creació de la Comissió informativa especial que s’encarregarà de redactar la futura ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Badalona. Els membres de la comissió seran designats per l’alcalde seguint la proporció següent:

President: Manel Sorribas Arenas

Vocals:

Grup municipal Popular

Grup municipal Socialista

Grup municipal Guanyem Badalona en Comú

Grup municipal ERC- Avancem - MES

Grup municipal Badalona En Comú Podem

Grup municipal Junts per Catalunya

A més, es constituirà un grup de treball de la comissió integrat per un representant de la Secretaria General, un representant de la Intervenció General, un representant de la Tresoreria municipal, la cap del Servei Jurídic i Administració General de l’Àmbit d’Hisenda, Recursos Interns i Personal i un tècnic d’administració general adscrit a aquest Servei. Aquests membres del grup de treball seran designats pels respectius Serveis.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per a la reobertura immediata de la piscina municipal Mireia Belmonte, la recerca d'un espai alternatiu per la reconstrucció d'aquesta piscina i la diagnosi i planificació en el marc del pla d'equipaments municipals de la proposta de construcció de noves piscines municipals a Badalona que inclou la piscina olímpica municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de juliol una moció per a la reobertura immediata de la piscina municipal Mireia Belmonte, la recerca d'un espai alternatiu per la reconstrucció d'aquesta piscina i la diagnosi i planificació en el marc del pla d'equipaments municipals de la proposta de construcció de noves piscines municipals a Badalona que inclou la piscina olímpica municipal.

La moció presenta els següents acords:

PRIMER. Que el govern municipal exposi les dates i el pla específic de treball d’execució de la reparació dels motors de la piscina Municipal Mireia Belmonte.

SEGON. Que el govern municipal exposi la planificació del pla de reconstrucció de la piscina Mireia Belmonte que ha d’incloure sanejament i reparacions en totes les zones de la piscina vestuari, estructures externes i internes així com condicionament definitiu de la instal·lació esportiva i previsió de manteniment i neteja de l’equipament. Aquest Pla hauria d’incloure un espai alternatiu durant el procés de reconstrucció de la piscina que podria ser la piscina municipal descoberta amb una intervenció prèvia d’adaptació i condicionament.

TERCER. Que el govern de la ciutat es comprometi a desenvolupar un Pla estratègic d’equipaments que inclogui una diagnosi, una proposta de Pla de xoc i una previsió i planificació de construcció de nous equipaments a la ciutat amb la previsió i planificació de les piscines imprescindibles per la ciutat així com la planificació i previsió de la construcció de la piscina olímpica municipal.

QUART. Donar trasllat d’aquesta moció a POMJA, al club natació Badalona i a la FAVB.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorable de tots els Grups Municipals.

Moció per a instar al Govern Municipal que recuperi el projecte de construcció de la Piscina Olímpica Municipal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de juliol una moció per a instar al Govern Municipal que recuperi el projecte de construcció de la Piscina Olímpica Municipal de Badalona

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal que exposi les dates i el pla específic de treball de l'execució de la reparació dels motors de la piscina municipal Mireia Belmonte, més enllà del comunicat inespecífic del Servei d’Esports.

SEGON-. Instar al govern municipal que exposi les dates i el pla específic de treball de l'execució de les obres que s’han de realitzar: la zona de vestuaris, neteja general i deficiències en la infraestructura interior i exterior.

TERCER.- Instar al govern municipal que expliqui quines actuacions durà a terme per a proveir els ciutadans d’una piscina en condicions: ús de piscina de SASBA i reconstrucció de la piscina Mireia Belmonte.

QUART.- Instar al govern municipal que expliqui el motiu pel qual no s'ha avançat en el projecte per a la construcció de la piscina olímpica, existint partida pressupostària aprovada.

CINQUÈ.- Instar al govern municipal que es posicioni per a dir el motiu pel qual està permetent que més de 20 col·legis de Badalona no tinguin on fer l'activitat de piscina.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorable de tots els Grups Municipals.

Badalona, 27 de juliol de 2022