Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 26 de juliol, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 26 de juliol, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es desenvoluparà al Saló de Plens de la Casa de la Vila, a partir de les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el dimarts 26 de juliol, a les 18 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila, una sessió ordinària, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 9, corresponent a la sessió ordinària de 28 de juny de 2022 i l’acta número 10, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 28 de juny de 2022.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Reconeixement de crèdit a favor de la Comunitat de Propietaris Pau Piferrer, 127.

3. Aprovació inicial de la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i el Sr. Antonio Arcos Monteagudo per al desenvolupament del polígon d’actuació que inclou la modificació puntual del Pla General Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’En Rosés, núm. 9, Lladó núms. 69-71 i de Sant Josep i d’En Rosés núms. 22-24 de Badalona.

4. Aprovació provisional Modificació del Pla especial urbanístic de regularització, ampliació i ordenació volumètrica d’una part de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

5. Aprovació del projecte de millora per a l’accessibilitat del transport públic a l’Av. Martí Pujol entre el c/ Mossèn Anton i el c/ Enric Borràs.

6. Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 2022006024 de data 27 de juny de 2022, referent al nomenament del regidor senyor Daniel Gràcia Álvarez com a membre del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona.

7. Donar compte dels decrets i resolucions dictades por l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de juny de 2022.

8. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde, de data 11 de juliol de 2022, de designació d’alcalde accidental al 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, senyor Àlex Montornès i Torrecillas, des de les 18 h del dia 13 de juliol fins a les 23.59 h del 14 de juliol de 2022.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

9. Tramitació i aprovació de diverses propostes de modificacions del pressupost municipal de 2022 (indemnitzacions Esports).

10. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (Pla local d'habitatge).

11. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa Carlos Castilla Ingenieros, SA, CIF A43066299, per import total de 20.570,30 €.

12. Donar compte al Ple de la resolució del 1er tinent d’alcalde en la què es pren nota de les conclusions de la comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves bases generals per a la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple en data 30 d’octubre de 2018 i que regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Badalona.

13. Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost 2022 de l’Institut Municipal de Serveis Personals i del seu annex d’inversions.

14. Deixar sense efectes les modificacions de crèdit recollides en els decrets d’Alcaldia de data 03/02/22, 03/05/22 i 11/03/22, pel qual s’aproven diverses les modificacions de crèdit del pressupost municipal de l’exercici 2022.

15. Aprovar la modificació de la plantilla de personal de l’Institut Municipal de Serveis Personals corresponent a l’any 2022, de conformitat amb l’acord adoptat pel Consell d’Administració de data 7 de juliol d’enguany.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

16. Aprovar els dies festius locals corresponents a l'any 2023.

17. Aprovar la Memòria/Informe de les accions i objectius realitzats en el marc del Pla d’Igualtat Intern de Gènere 2017-2021 de l’Ajuntament de Badalona, obrir i aprovar un període interí de transició fins a l'aprovació del nou Pla d'Igualtat, actualitzar les composicions i membres de les comissions vinculades al Pla d’Igualtat i encarregar la tramitació amb caràcter d'urgència d'un contracte de serveis per a la diagnosi, estudi, disseny, redacció, implantació i avaluació final d'un nou Pla d'Igualtat.

18. Aprovació inicial de l’establiment del Servei de Garantia Alimentària de l'Ajuntament de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

19. Aprovar la creació d'una Comissió Informativa Especial per a la redacció de l'Ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la reobertura immediata de la piscina municipal Mireia Belmonte, la recerca d'un espai alternatiu per la reconstrucció d'aquesta piscina i la diagnosi i planificació en el marc del pla d'equipaments municipals de la proposta de construcció de noves piscines municipals a Badalona que inclou la piscina olímpica municipal.

2. Moció que presenta el grup municipal Partit Popular per a instar al Govern Municipal que recuperi el projecte de construcció de la Piscina Olímpica Municipal de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 22 de juliol de 2022